Now showing items 1-20 of 27

 • Bariérové polymerní vrstvy pro ochranu inkjetových tisků 

  Štěpánková, Eva
  Práce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách pro testování a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. Tato práce ...
 • Ekotoxikologické hodnocení polymerů a biologicky aktivních látek v akvatickém prostředí 

  Kašpar, Otakar
  Předložená dizertační práce byla zaměřena na stanovení ekotoxicity, a to jedné skupiny léčiv a polymerů. Ze skupiny léčiv byla vybrána analgetika, která patří mezi nejčastěji užívaná. Důvodem je také to, že velkou většinu ...
 • Fosfátová pojiva v žáruvzdorné aplikaci 

  Švec, Jiří
  Disertační práce je zaměřena na studium, výzkum a vývoj žáruvzdorné keramiky pojené fosfátovou vazbou. Hlavní motivací je připravit fosfátové pojivo umožňující přípravu netvarových izolačních materiálů pěněním „in situ“. ...
 • Fotogenerace náboje v organických polovodičích 

  Heinrichová, Patricie
  S nástupem komerční výroby organických solárních článků roste i zájem o detailní poznání základních elektronových procesů souvisejících s fotogenerací náboje, které umožní dosáhnout vyšší účinnosti fotovoltaické konverze. ...
 • Funkcionalizace poly(mléčné kyseliny) 

  Petruš, Josef
  Teoretická část předložené dizertační práce popisuje princip radikálového roubování a faktory ovlivňující reakční průběh. Radikálové roubování poly(mléčné kyseliny) (PLA) reaktivní modifikací je vhodnou technikou přípravy ...
 • Hydrogely huminových kyselin 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny představují hlavní součást půdní organické hmoty. Jedná se o všudypřítomné sloučeniny s komplexní chemickou a fyzikálně-chemickou strukturou. Předkládaná práce shrnuje několik způsobů modifikací huminových ...
 • Identifikace DNA rostlinných a živočišných druhů v potravinách použitím polymerázové řetězové reakce 

  Šmíd, Jiří
  Na tři potravinové alergeny rostlinného původu – soju, pistácie a mandle – jsme vyvíjeli metody na jejich detekování v potravinách. Na detekci sóje (Glycine max) v potravinách jsme použili real-time PCR orientovanou na gen ...
 • Kinetika degradace inkjetových barviv 

  Buteková, Silvia
  Stabilita atramentových výtlačkov je závislá od množstva faktorov. Ich vzájomné pôsobenie urýchľuje degradáciu výtlačkov. Veľmi významnú úlohu v stabilite zohráva práve okolité prostredie, kedy výtlačky degradujú významne ...
 • Modelování chemických procesů 

  Al Mahmoud Alsheikh, Amer
  V této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických ...
 • Modifikace biodegradabilních polyurethanů biologicky aktivními látkami 

  Kupka, Vojtěch
  Předkládaná dizertační práce se zabývá novým způsobem přípravy biodegradabilních polyuretanů (PU) a jejich modifikací biologicky aktivními celulózovými nanokrystaly. Literární rešerše se zaměřuje na bioresorbovatelné PU v ...
 • Neenergetické aplikace lignitu 

  Majzlíková, Petra
  Předložená disertační práce se zabývá vybranými fyzikálně-chemickými aspekty zemědělských a environmentálních aplikací jihomoravského lignitu. Zvláštní pozornost byla věnována chování lignitu ve vodném prostředí a potenciálu ...
 • Pokročilé materiály pro organickou fotoniku 

  Ouzzane, Imad
  V oblasti nových nízkomolekulárních organických materiálů patří deriváty difenyldiketopyrrolopyrrolu (DPP), používané dříve jako barviva a pigmenty, k objektům vysokého zájmu pro jejich potencionální aplikace v moderních ...
 • Polymerace za otevření kruhu laktonů a laktidů 

  Boháčová, Zdeňka
  Medicínské aplikace tvoří z biodegradabilních alifatických polyesterů na bázi polylaktonů, polylaktidů a jejich kopolymerů velmi atraktivní skupinu materiálů. Metody přípravy těchto polymerů jsou založeny na polymeraci za ...
 • Polymerní materiály pro řízenou administraci léčiv a řízené uvolňování aktivních látek 

  Chamradová, Ivana
  Literární rešerše předložené dizertační práce shrnuje poznatky jak o současně používaných biomateriálech, tak i o tzv. „chytrých“ biomedicínských materiálech mezi které patří termocitlivé kopolymery. Mezi tyto kopolymery, ...
 • Redukce korozních vrstev mosazi pomocí nízkotlakého nízkoteplotního plazmatu 

  Řádková, Lucie
  Tato práce pojednává o odstranění vrstev korozních produktů, které se mohou vyskytovat na archeologických nálezech. K redukci korozních vrstev bylo použité nízkotlaké nízkoteplotní plazma. Experimenty byly provedeny na ...
 • Studium chemických procesů v atmosféře Titanu iniciovaných výbojem v elektrodové konfiguraci klouzavého obloukového výboje 

  Töröková, Lucie
  Cílem disertační práce je studium plazmochemických procesů a syntéza organických sloučenin vznikajících v elektrickém výboji plynné směsi odpovídající složení atmosféry Saturnova největšího měsíce Titanu. Atmosféra Titanu ...
 • Studium degradace léčiv s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Bílková, Zuzana
  V současnosti je odbornou i laickou veřejností často diskutována problematika výskytu ženských pohlavních hormonů, estrogenů a gestagenů, ve vodních ekosystémech. Tyto látky steroidní struktury představují pro konvenční ...
 • Studium průniku PBDE a perfluorovaných sloučenin do vodních ekosystémů 

  Vondráčková, Ilona
  V předložené dizertační práci byla řešena problematika výskytu polybromovaných difenyletherů (PBDE) a vybraných perfluorovaných sloučenin v životním prostředí. Studie byla zaměřena na zjištění a následné ověření optimální ...
 • Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace 

  Opravilová, Lenka
  Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric. Studium objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti ...
 • Termochemické vlastnosti vysokodusíkatých energetických materiálů 

  Bartošková, Monika
  Tématem práce je teoretické studium slučovacích entalpií vysokodusíkatých energetických materiálů metodou isodesmických reakcí. Klasický přístup k isodesmickým reakcím je modifikován v tom smyslu, že molekuly na obou ...