Recent Submissions

 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti MONTIX, a.s. v návaznosti na její aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na cíle práce ...
 • Návrh strategie vstupu společnosti RENOCAR, a.s. na slovenský trh 

  Jůva, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a analýzou strategie vstupu společnosti RENOCAR, a.s. na slovenský trh. Práce obsahuje přehled související literatury s důrazem na publikace, které se zabývají problematikou ...
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na zahraniční trh 

  Navrátil, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup internetového obchodu Alza.cz a.s. na zahraniční, konkrétně polský trh. Návrh je reakcí na dominantní postavení internetového obchodu Alza.cz na českém ...
 • Návrh marketingového plánu firmy Zoko pro vstup na Německý trh 

  Šmídová, Anna
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vstup na Německý trh pro firmu Zoko. Firma Zoko je malá česká firma operující ve strojírenském průmyslu s výhradním zákazníkem v Rakousku. Na základě teoretických ...
 • Internacionalizace společnosti EPRIN, spol. s r. o. na slovenský trh 

  Bártek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na možné formy internacionalizace. Cílem práce je navržení možné strategie internacionalizace společnosti EPRIN, spol. s r. o. na slovenský trh. Teoretická východiska se zabývají vysvětlením ...
 • Financování podniku zárodečným a rozvojovým kapitálem v podmínkách ČR 

  Kuchyňková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá financováním podniků formou rizikového a rozvojového kapitálu v podmínkách České republiky. V první kapitole budou zpracována teoretická východiska rizikového a rozvojového kapitálu a budou ...
 • Návrh automatického obchodního systému měnové burzy 

  Nečas, Ondřej
  Náplní této diplomové práce je tvorba automatického obchodního systému a jeho přesný popis. Dále je práce zaměřena na klasifikaci potřeb systému a na tomto základě proveden výběr příslušného podkladového aktiva, které je ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Studie optimalizace skladovacích procesů 

  Kvasničková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá studií optimalizace skladovacích procesů se zaměřením na sklad společnosti Almeva East Europe s.r.o. Za pomoci moderních metod se snaží dosáhnout větší přesnosti a rychlosti při vychystávání ...
 • Strategie vstupu společnosti Netflix na český trh 

  Do Hai, Linh
  Tato diplomová práce kriticky zkoumá analýzu vstupní strategie společnosti Netflix, který hodlá vstoupit na český trh, s cílem navrhnout vhodná doporučení. Práce obsahuje detailní analýzu společnosti a současného stavu ...
 • Marketingová strategie Heaven Labs 

  Hromada, František
  Diploma thesis is focus on marketing strategy of Heaven Labs, producer of powder food MANA. It covers analysis of powder food industry and proposes marketing approach for increasing awareness and increasing sales. Thesis ...
 • Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost 

  Heclová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu webové prezentace a informačního systému pro penzion Radost. Vymezuje teoretická východiska nutná pro tvorbu webových stránek a informačního systému, analyzuje současný stav a ...
 • Podnikatelský plán na založení nové firmy 

  Zbytková, Šárka
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nového podniku působícího v oboru gastronomie, který se bude specializovat na catering, kuchařské kurzy a výrobu cukrářských výrobků. V návrhu řešení ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Křivánek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu - zavedení tabletů pro podporu výuky na základní škole ve Střelicích u Brna, který bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Práce využívá teoretických poznatků z oblasti ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...
 • Podnikatelský plán pro založení svatebního salónu 

  Čapková, Martina
  Diplomová práce se zabývá založením reálného podnikatelského záměru v oblasti služeb. Konkrétně se jedná o služby svatebního salónu. V podnikatelském plánu jsou obsažena všechna důležitá kritéria pro založení tohoto druhu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Navrátilová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření ...
 • Predikce vývoje pohybu kurzu na forexu 

  Balog, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá možností predikce vývoje kurzu na forexu. Kombinací Elliottových vln a Fibonacciho posloupnosti zkoumá do jaké míry a v jakých časových horizontech je možné predikovat tento vývoj. Pro potvrzení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Klištinec, Jan
  Hlavním cílem diplomové práce je porovnání obchodní výkonnosti společnosti Brněnské komunikace a.s. s obdobně koncipovanými společnostmi ve stejném oboru a s podobnou vlastnickou strukturou i portfoliem činností, přičemž ...
 • Návrh investičního portfolia korporátních akcií evropských společností z oblasti IT 

  Janík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou investic do korporátních akcií z pohledu jejich fundamentální analýzy. Analyzuje minulý a hodnotí předpokládaný budoucí vývoj externího a interního prostředí vybraných společností z ...

View more