Recent Submissions

 • Konsolidace účetní závěrky vybraného koncernu 

  Andrýsková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním konsolidované účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska pro zpracování konsolidované účetní závěrky, postupové kroky jednotlivých metod konsolidace a teoretická východiska ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti Pro-staff, s.r.o. 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu Agentury - Pro-staff sro, která je využita na tvorbu podnikatelského záměru pro rozvoj společnosti, který se soustředí na rozšíření nabídky poskytování animačních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Galanská, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. V prvej časti práce je vysvetlený pojem výkonnosť a popísané teoretické východiská, ktoré súvisia s metódami merania ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Bubeníková, Petra
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav výrobního procesu firmy ALFA s.r.o. Moravská Třebová, podat vlastní návrhy pro zavedení štíhlé výroby k úspoře času, nákladů a posílení jakosti ve firmě a stanovit ...
 • Návrh a implementace softwarové aplikace na zautomatizování procesu fakturace 

  Ďurovcová, Andrea
  Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu spracovania fakturácie v spoločnosti Dropick, s.r.o. Na základe analýzy a požiadaviek spoločnosti následne vytvorím vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studia softwarovú ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Ocelíková, Klára
  Tato diplomová práce je v teoretické části zaměřena na detailní popis veškeré problematiky související s daným tématem. V praktické části je provedena analýza současné situace motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti ...
 • Řízení kurzového rizika podniku 

  Miturová, Klára
  Diplomová práca sa v prvej časti venuje teoretickým východiskám medzinárodného podnikania a s tým spojeného kurzového rizika. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasnej situácie spoločnosti prostredníctvom analýzy ...
 • Podnikatelský záměr- rozšíření podniku vyrábějícího nápoje 

  Hůla, Martin
  V této diplomové práci řeším problém rozšíření výrobního podniku, produkujícího nealkoholické limonády z exotických, čerstvých plodin. Předmětem rozšíření je podnik s názvem Prohibiční limonáda. V první části se nachází ...
 • Plán rozvoje společnosti MS technik 

  Kohout, Filip
  Diplomová práce se zabývá zpracováním plánu rozvoje společnosti MS technik s.r.o.. Teoretická část popisuje tvorbu strategie a následné souvislosti při procesu plánování. Další část práce hodnotí současnou situaci společnosti, ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Pachlová, Petra
  Hlavním cílem předkládané diplomové práce byl návrh na změnu konceptu motivačního systému ve farmaceutické firmě. Na základě načerpaných teoretických východisek a realizovaného výzkumu stávajícího stavu ve firmě byly ...
 • Faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Robeová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Teoretická část pojednává o teorii pracovní motivace a faktorech spokojenosti ...
 • Marketingová strategie nové produktové řady 

  Machala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro již zavedenou firmu vyrábějící zdvihací zařízení pro tělesně postižené, která rozšiřuje svůj sortiment o prodej výtahů. Marketingová strategie je sestavena na ...
 • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

  Danč, Radek
  Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mikloško, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením a analýzou súčasného stavu informačného systému vybranej organizácie SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica a následným návrhom zmien, ktoré boli podmienené výsledkami zhodnotenia uskutočnenej ...
 • Přechod na jinou právní formu podnikání z hlediska daně z příjmu 

  Houfková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou. Je zaměřena na zhodnocení variant přechodu na jinou právní formu podnikání, a to z hlediska daňového zatížení. Zpracováním celkového daňového zatížení při různých právních ...
 • Implementace manažerského informačního systému na bázi SAP Business Objects pro mezinárodní výrobní společnosti holdingového typu 

  Tkačin, Michal
  Diplomová práca navrhuje riešenie dátového a komunikačného modelu v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. a GOŠA FŠV. Práca navrhuje model pre zákazníka, nad ktorými sú vytvárané výkazy pre jednotlivé oblasti riadenia.
 • Návrh na rozšíření firmy – výstavba balírny 

  Prosecká, Romana
  Tématem práce je návrh na rozšíření firmy - výstavba balírny. Návrh vychází z analýzy současné kapacity výrobních prostor a výrobního zařízení, rozboru hospodaření a zjištěných nedostatků. Na základě provedené analýzy byl ...
 • Business Intelligence řešení pro společnost 1188 

  Kříž, Jan
  Cílem této diplomové práce je vytvoření Business Intelligence řešení pro společnost 1188. Na základě výsledného Business Intelligence řešení bude umožněno managementu společnosti vykonávat přesnější rozhodnutí, která se ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti MONTIX, a.s. v návaznosti na její aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na cíle práce ...
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na zahraniční trh 

  Navrátil, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup internetového obchodu Alza.cz a.s. na zahraniční, konkrétně polský trh. Návrh je reakcí na dominantní postavení internetového obchodu Alza.cz na českém ...

View more