• Aplikace fundamentální analýzy při investování do akcií vybraných evropských technologických společností 

  Hasil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou akcií vybraných evropských technologických společností. Tento typ analýzy patří mezi nejpoužívanější metody ohodnocení akcií. V první části jsou vymezena teoretická ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Cihlář, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti SCHENKER, spol. s r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, konkrétně řízením pohledávek z obchodních vztahů. S ohledem na vývoj a stav pohledávek ve společnosti ve sledovaném období jsou navržena opatření, ...
 • Návrh na zlepšení marketingového mixu 

  Krátká, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení stávajícího stavu marketingového mixu podniku Vinařství U Kapličky a návrhy na jeho zlepšení. Cílem této práce je zvýšení tržeb podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická ...
 • Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta 

  Bařinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Netolická, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na podnikatelský plán pro založení nového podniku v zemědělství. První část práce je teoretická a vymezuje základní pojmy, analýzy použitelné pro podnikatelský záměr a postup při tvorbě ...
 • Kritické faktory implementace ERP systému pro řízení vzdělávání pracovníků ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

  Bill, Štěpán
  Cílem této práce je sestavení příručky pro výběr vhodného informačního systému s podporou vzdělávání zaměstnanců. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí analýz společnosti, aktuálních trendů v e-learningu, zhodnocením současného ...
 • Studie výkonnosti vybraného podniku vzhledem k provozním nákladům 

  Janů, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá výkonností firmy Equicentrum, spol. s r.o. vzhledem ke snížení provozních nákladů. Cílem této práce je nalezení cest, které povedou ke zvýšení výkonnosti vybraného podniku. Na základě analýzy ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Věžníková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky v situaci, kdy účetní jednotka dosud nesplňuje podmínky pro její zpracování, ale v nejbližší době je pravděpodobně naplní. V práci je zpracován postupný ...
 • Daňové odpisy hmotného majetku 

  Trutnová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá daňovými odpisy hmotného majetku v České republice včetně jejich srovnání s daňovými odpisy dle návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob a kapitálovými ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve spol. s r. o. Stoecklin 

  Nováková, Eva
  Cílem diplomové práce je pomocí určených metod zjistit a analyzovat ekonomickou efektivnost investice, kterou daná společnost plánuje realizovat. V praktické části představím vybranou společnost, podrobněji se budu věnovat ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj mobilní aplikace 

  Zemánek, Martin
  Účelem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na vývoj aplikace pro chytrá mobilní zařízení. Aplikace nabídne uživatelům možnost přímého nákupu a prodeje použitých automobilů. Práce navrhne postup realizace ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Pařil, Jan
  Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a ...
 • Inovace vybraných pojistných produktů 

  Vlachová, Martina
  Diplomová práce zkoumá možnosti inovace či zavedení nového pojistného produktu na českém pojistném trhu. V teoretické části je uveden přehled základních pojmů v pojišťovnictví, dělení jednotlivých pojistných produktů a ...
 • Podnikatelský plán na založení dětského lesního klubu 

  Hurta, Adam
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení lesního dětského klubu. Návrh reaguje na současnou situaci na trhu předškolní výchovy dětí, kdy poptávka po státních mateřských školkách převyšuje ...
 • Pokles životní úrovně preseniorské (55-65 let) a seniorské (65+) generace a faktory, které je ovlivňují 

  Durkáč, Ondřej
  Seniorská politika státu je z velké části zaměřena na aktivní život seniorů (např. Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017). Od tohoto nasměrování se obecně očekává delší setrvání seniorů ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic 

  Kypet, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Nejprve je provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. ...
 • Fundamentální analýza vybraných evropských akciových automobilových společností za účelem tvorby portfolia 

  Pavlík, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je fundamentální analýza vybraných evropských akciových automobilových společností za účelem tvorby portfolia. Fundamentální analýza bude vytvořena za pomoci použití veřejně dostupných ...
 • Daňové a právní dopady přeshraniční fúze obchodních společností 

  Mikulová, Monika
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou přeshraničních fúzí, především z právního a daňového pohledu. První část definuje základní pojmy a legislativní úpravu, která souvisí s přeshraniční fúzí. Druhá část se zabývá ...
 • Management multikulturních firem 

  Havlík, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení lidských zdrojů multikulturních společností, hodnocením úspěšnosti zahraniční podnikové strategie, hodnocením kompetencí, výkonu a spokojenosti mezinárodního manažera působícího ...