Now showing items 1-20 of 406

 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně ve společnosti Česká pojišťovna a.s 

  Pokorná, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o problematice analýzy měření spokojenosti zákazníků ve společnosti Česká pojišťovna a.s.. Vlastní návrh řešení systému měření spokojenosti a úprava opatření vychází z analýzy současného stavu ...
 • Marketingová strategie nové produktové řady 

  Machala, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro již zavedenou firmu vyrábějící zdvihací zařízení pro tělesně postižené, která rozšiřuje svůj sortiment o prodej výtahů. Marketingová strategie je sestavena na ...
 • Zlepšení předpovědi sociálních značek využitím Data Mining 

  Harár, Pavol
  Diplomová práca sa zaoberá využitím Text miningu ako metódy na predikovanie značiek článkov. Práca popisuje iteratívny spôsob narábania s veľkými súbormi dát, ich rozbor, čistenie a výpočet skóre TF-IDF pre výrazy vyskytujúce ...
 • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

  Danč, Radek
  Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pešlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje společnosti, v oblasti poskytujících služeb, ve spojitosti rozšíření podniku o doplňkovou službu PCO (pult centralizované ochrany). Stěžejním faktem pro zavedení této služby ...
 • Vícekriteriální optimalizace podniku pomocí trendu 

  Přichystalová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu potického rizika na investiční rozhodo-vání při investicích do velkých investičních celků. Neúspěch investorů v oblasti velkých investičních celků je z drtivé většiny způsoben ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Drábková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá reportingem. V první části práce je teoreticky vysvětlen pojem reporting, jako jedna ze základních funkcí controllingu, PESTE analýza, Porterův model pěti sil, 7S analýza a SWOT analýza. Praktická ...
 • Kreativita v rozvoji pracovníka a organizace 

  Heroutová, Marie
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální předpoklady pro rozvoj kreativity členů obchodního týmu společnosti Nilfisk-Advance, s.r.o. a na základě tohoto poznání doporučit určité metody pro zlepšení výkonnosti ...
 • Studie potenciálu nákupu ploché oceli z asijských zdrojů s využitím pro automobilový průmysl v rámci EU 

  Kučera, Petr
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení potenciálu nákupu ocelových svitků z asijských trhů s využitím pro automobilový průmysl v rámci EU. V teoretické části jsou objasněny základní metody analýzy tržního prostředí ...
 • Přínosy age managementu pro podnik 

  Zedníčková, Gabriela
  Zedníčková, G. Přínosy age managementu pro podnik. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. Diplomová práce se zabývá zhodnocením úrovně řízení v oblasti lidských zdrojů s ohledem na věk zaměstnanců ve ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Stará, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení pojmů kreativita a inovace v podnikání. Zabývá se metodami, které mohou vést k rozvoji tvořivosti tak, aby návrhy a inovační nápady vedly ke zvyšování hodnoty pro zákazníka a rozvoji ...
 • Marketingový mix prodejce a servisu automobilů Alcor Motors, s.r.o. 

  Pristachová, Lívia
  Diplomová práca je zameraná na návrh využitia vhodných nástrojov marketingového mixu pre predajcu a servisu automobilov Alcor Motors, s.r.o. Špecifikuje pojmy nutné pre pochopenie tejto problematiky. Analyzuje súčasnú ...
 • Technická analýza 

  Halász, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou technickej analýzy a jej využitia. Prvá časť práce popisuje teoretické východiská technickej analýzy a základné pojmy a princípy menového trhu Forex. Druhá časť je venovaná ...
 • Podnikatelský záměr - přeměna obchodní společnosti 

  Mandovcová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je analýza podnikatelského záměru stavební společnosti, návrh strategie a komparace variant realizace navržené strategie. Komparace bude v práci provedena z pohledu ekonomického, právního a daňového. ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Pařil, Jan
  Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a ...
 • Posouzení a návrh informační bezpečnosti v organizaci 

  Rybáková, Alena
  Tato diplomová práce pojednává o problematice informační bezpečnosti v organizaci. Snahou autorky je získat široký přehled souvislostí, které potom budou zhodnoceny v závěrečné části, při poskytování konkrétních doporučení. ...
 • Nasazení kontextového DLP systému v rámci zavádění ISMS 

  Imrich, Martin
  Diplomová práce se zabývá nasazením DLP systému do vybrané společnosti. Práce obsahuje analýzu současné situace společnosti a na základě zjištění poskytuje rozhodnutí pro výběr nejvhodnějšího DLP řešení. Nakonec popisuje ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice a návrh financování 

  Koblihová, Markéta
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti a financování investičního projektu. Teoretická část práce je zaměřena na základní teoretické poznatky z oblasti investičního rozhodování a popis hlavních ...