Now showing items 1-20 of 406

 • IFRS a česká účetní legislativa 

  Šprochová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnání požadavků kladených na účetní výkazy sestavených podle české legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IAS/IFRS. Předmětem práce je komparace rozdílů mezi ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Málková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace daného podniku dle vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část vymezuje základní pojmy, metody a ukazatele finanční analýzy, které slouží pro zpracování praktické ...
 • Posouzení výkonnosti firmy ČSAD Kyjov Logistics a.s. 

  Skácel, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku ČSAD Kyjov Logistics a.s. Teoretická část vysvětluje teoretická východiska finanční analýzy, regresní analýzy, problematiku časových řad, korelační analýzy ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Kristiánová, Nikol
  Předmětem předložené diplomové práce „Uplatnění marketingu v řízení firem“ je analýza současné situace trhu, kde působí společnost ABC, a na základě této analýzy vytvoření marketingového plánu. Teoretická část je věnována ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve spol. s r. o. Stoecklin 

  Nováková, Eva
  Cílem diplomové práce je pomocí určených metod zjistit a analyzovat ekonomickou efektivnost investice, kterou daná společnost plánuje realizovat. V praktické části představím vybranou společnost, podrobněji se budu věnovat ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Lapuníková, Eva
  Posuzujíc informační systém firmy, tato práce pojednává o analýze a návrhu změn, vedoucí ke zlepšení stávající situace podniku. V úvodní části práce se nachází seznámení s teorií týkající se problematiky informačních systémů ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Mazánková, Kamila
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení soukromé mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí. Mateřská škola bude založena jako společnost s ručením omezeným. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Lungová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky. Práce je zaměřena na zahrnutí nové, přidružené jednotky do konsolidace, při použití ekvivalenční metody a následné posouzení výkonosti nově vzniklé ...
 • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

  Danč, Radek
  Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
 • Inovace vybraných pojistných produktů 

  Vlachová, Martina
  Diplomová práce zkoumá možnosti inovace či zavedení nového pojistného produktu na českém pojistném trhu. V teoretické části je uveden přehled základních pojmů v pojišťovnictví, dělení jednotlivých pojistných produktů a ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Bartoň, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ABC a.s., za pomocí výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a empirické. Cílem teoretické části je definování základních pojmů ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců VIA ALTA a.s 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou Motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti VIA ALTA, akciová společnost. V první části jsou vysvětleny pojmy a teoretické poznatky k dané problematice důležité pro další postup. ...
 • Tvorba rozvrhování výroby s realizací výrobního layoutu 

  Šopor, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na tvorbu systému rozvrhovania výrobných procesov a operátorov na linke pre výrobu tepelných čerpadiel v spoločnosti Daikin Device Czech Republic, spojeného s realizáciou zmeny priestorového ...
 • Management multikulturních firem 

  Havlík, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení lidských zdrojů multikulturních společností, hodnocením úspěšnosti zahraniční podnikové strategie, hodnocením kompetencí, výkonu a spokojenosti mezinárodního manažera působícího ...
 • Financování revitalizace bytového domu 

  Válková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a ...
 • Návrh vývoje webových aplikací s automatickým vytvářením databázového schématu 

  Prochocká, Kristína
  Práce navrhuje a implementuje mezivrstvu pro backend i frontend část webové aplikace, spolu s uživatelským rozhraním pro výstupy analýzy a správu. Tato vrstva byla navržena na základě analýzy několik existujících řešení, ...
 • Návrh zlepšení procesů v centru sdílených služeb 

  Krejčiříková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem zlepšení procesů v centru sdílených služeb. V první části jsou popsána teoretická východiska, které jsou použité pro následující analýzu a návrh. V analytické části práce je zmapován proces ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Baierová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů ocelových drátů společnosti M. K. R. plus, spol. s r. o. pomocí fuzzy logiky. Rozhodovací modely jsou tvořeny v prostředí MS Excel a v programu MATLAB. Práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hrbáčková, Jana
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je v první části stručná charakteristika společnosti Teplárny Brno, a.s. a zhodnocení současného stavu firmy. Druhá část se zabývá ...
 • Posouzení projektu rozvoje zemědělského podniku 

  Fialová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace zemědělského podniku pomocí metod strategické analýzy a posouzením záměru jeho dalšího rozvoje. Konkrétně se jedná o posouzení přechodu z konvenčního zemědělství na ...