Now showing items 21-40 of 495

 • Komunikační mix vinařství 

  Lisá, Dominika
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování komunikačního mixu podniku, který působí v oboru vinařství. Práce obsahuje teoretické poznatky, které budou aplikovány na daný podnik, a následně bude z těchto poznatků ...
 • Zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti LOGSYS, spol. s r. o. 

  Tůmová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Teoretická část obsahuje vysvětlení právních, ale i ekonomických, účetních a daňových pojmů spojených s problematikou pohledávek. Analytická část charakterizuje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start 

  Pospíšková, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Letovické strojírny, s. r. o. pomocí modelu Start. Společnost Letovické strojírny, s. r. o. se zabývá především výrobou zemědělských strojů. Teoretická část ...
 • Analýza využití a provozu měřící a výpočetní techniky CESA VUT v Brně 

  Končír, Oliver
  Táto bakalárska práca sa zaoberá meracou a výpočtovou technikou Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně. Teoretická časť práce obsahuje odborné poznatky o jednotlivých prístrojoch, ich vyuţitie a ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Lacko, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou ekonomických ukazovateľov spoločnosti Technos, a.s., pomocou štatistických metód. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce je zameraná na popis vybraných ...
 • Návrh na změnu systému řízení malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o zmene systému riadenia malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu a návrh systému riadenia podľa manažérskych funkcií. Výsledkom práce ...
 • Podnikatelský záměr-založení soukromé mateřské školy 

  Veselá, Petra
  Bakalářská práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v městské části Brno-Slatina. Na základě analýz je jako vlastní návrh řešení popsán konkrétní marketingový, obchodní, ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Stupka, Rudolf
  Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku G-Medica s. r. o., která poskytuje zdravotnické služby v oblasti mamologické prevence. Práce specifikuje aktuální komunikační kanály podniku a navrhuje potřebná ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti s využitím statistických metod 

  Reslová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané akciové společnosti pomocí finanční analýzy a jejím následným podrobením statistickým metodám. Práce je rozdělena na část teoretickou, v níž je věnována ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brymová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace podniku KALAHA a. s. v letech 2005 až 2013. Zhodnocení je provedeno prostřednictvím metod finanční analýzy. Podstatnou částí jsou také návrhy na řešení problémových ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Říhová, Kristýna
  Tato práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro konkrétní podnik malého rozsahu a jeho následné realizovatelnosti a ověření konkurenceschopnosti v českém tržním prostředí. Celá práce je rozdělena na praktickou ...
 • Analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení 

  Žák, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sportovní organizace VSK Technika Brno. Tato práce bude rozdělena do několika částí. V první řadě se budu věnovat části teoretické, následně pak provedu analýzu klubu pomocí analýzy ...
 • Projekt revitalizace retenční nádrže 

  Janišová, Marie
  Předložená bakalářská práce se zaměřuje na analýzu v současné době realizovaného projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“, který řeší rekonstrukci stávající retenční nádrže v obci Kateřinice a na následnou aplikaci ...
 • Návrh optimalizace firemního webu 

  Tetor, Kamil
  Bakalářská práce pojednává o návrhu optimalizace webových stránek pro autodopravní společnost NOVA Blansko s.r.o. za účelem zviditelnění firmy na internetu a zkvalitnění komunikace se zákazníky. Práce odhaluje jednotlivé ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému HP TRONIC 

  Novotná, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení motivačního systému ve skupině HP TRONIC. Pomocí dotazníkového šetření jsou zjištěny nedostatky v současném motivačním systému a v komunikaci s přímým nadřízeným. Dále jsou testovány ...
 • Výběr a návrh implementace informačního systému pro společnost Natural Pack Group s.r.o. 

  Myslík, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr informačního systému kategorie ERP pro společnost Natural Pack Group s.r.o. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku a na základě této analýzy jsou definovány požadavky pro ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Lazový, Matúš
  Moja bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej situácie spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. za obdobie od roku 2010 do 2014. Analýza prebieha pomocou vybraných metód strategickej a finančnej analýzy. V záverečnej časti ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na zlepšení 

  Končický, Petr
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Conec s.r.o. v letech 2009–2013. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný finanční stav podniku pomocí vybraných metod a zpracovat návrhy na jeho ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řihák, Adam
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku, identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku. Tato ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Maléř, Antonín
  Cílem této práce je zhodnotit současnou finanční situaci vybraného podniku na základě vybraných metod finanční analýzy a navrhnout opatření, která by mohla finanční situaci zlepšit.