Now showing items 1-20 of 497

 • Analýza ukončení pracovního poměru zaměstnance u SEVAS, spol. s r. o. 

  Zvolská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Návrh webové aplikace pro potřeby finanční analýzy klientů firmy 

  Látalová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace na provádění finanční analýzy pro potřeby klientů firmy. V teoretické části jsou vymezeny cíle a metodika práce, principy programování v jazyce PHP, HTML, SQL, CSS, postupy ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Starečková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická ...
 • Webová prezentace pro časopis Krásy Česka 

  Rybníček, Drahomír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetové prezentace a její databáze pro časopis Krásy Česka. Je navržena a vytvořena internetová prezentace s využitím zejména skriptovacího jazyka PHP pro tvorbu ...
 • Projekt revitalizace retenční nádrže 

  Janišová, Marie
  Předložená bakalářská práce se zaměřuje na analýzu v současné době realizovaného projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“, který řeší rekonstrukci stávající retenční nádrže v obci Kateřinice a na následnou aplikaci ...
 • Podnikatelský záměr - na založení wellness hotelu 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení wellness hotelu. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá praktická, část práce je zaměřena na návrh ...
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Karch, Václav
  Tématem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení internetového portálu Vstupenka.net, který bude sloužit ke zprostředkování prodeje vstupenek na nejrůznější kulturní akce v České republice. Kromě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řezníčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BÁČA, Polička s. r. o. od roku 2008-2012 za pomocí finanční analýzy. První část bakalářské práce obsahuje základní informace o společnosti, v druhé části ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Swiatek, Michal
  Tato práce se zabývá zhodnocením vybraných ukazatelů společnosti ABA Šumperk. Zhodnocení je provedeno pomocí analýzy finančních ukazatelů, na které jsou dále aplikovány statistické metody. Pomocí nichž je analyzována ...
 • Finanční analýza firmy poskytující finanční služby 

  Koplík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti ZFP akademie, a.s., v letech 2009 – 2013. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. První část obsahuje teoretická východiska finanční analýzy, druhá část popisuje ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Slabý, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku MAJOR CZ s.r.o. ve Svitavách od roku 2009 do roku 2013. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ze ...
 • Marketingové aktivity Dalešického cukrářství 

  Vidlák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu společnosti Dalešické cukrářství. Teoretická část rozebírá základní pojmy marketingu, marketingový mix a jeho nástroje a rozdíly v marketingovém mixu u společnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Moreau Agri Vysočina, spol. s r. o 

  Vencálková, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o. v letech 2008 – 2013. Je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým poznatkům, které budou využity ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Erle, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému firmy Malokapacitní jatka Machač, s.r.o., která se pohybuje v oboru řeznictví a uzenářství. První část obsahuje teoretické poznatky k danému ...
 • Marketingová komunikace společnosti 

  Šivelová, Terezie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změn v marketingové komunikaci společnosti Vinum Moravicum, a.s. V první části jsou rozebrána teoretická východiska práce, v následující analytické části je pak popsána činnost zvolené ...
 • Podnikatelský plán – založení kavárny "Coffee Bean & Tea" 

  Nováková, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu. Plánované miesto pre podnikanie je v Českej republike, v meste Brno. Práca má tri základné časti. Prvá je založená na teoretických východiskách, ktoré predstavujú ...
 • Optimalizace procesů interní logistiky ve společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. 

  Tůma, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku manipulace v interní logistice ve společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. První část bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům logistiky, ve které jsou objasněny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Totková, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace podniku Petr Hobža, výrobce Strážnických brambůrek, a to na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Podkladem pro zhodnocení finančního hospodaření podniku ...
 • Prostředí, organizace a řízení sportovního klubu HC Kometa Brno 

  Dufek, Robin
  Cílem předkládané bakalářské práce je analyzovat vybraný hokejový klub z hlediska řízení a organizační struktury. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž v první, teoretické části, se zaobírám organizační strukturou, ...
 • Podnikatelský záměr pro založení internetového obchodu 

  Martof, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru, který řeší založení elektronického obchodu s vlastní značkou oblečení. Zpracování plánu vychází z teoretických poznatků a obecných analýz, jež jsou následně ...