Now showing items 1-20 of 495

 • Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Nizozemsku 

  Saňák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování příjmů fyzických osob v prostředí dvou odlišných států, kterými jsou Česká republika a Nizozemsko. V teoretické části jsou důkladně popsány daňové pojmy a různé druhy zdanitelných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláček, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu firmy D-klima s.r.o. u které zjišťuje v určitém časovém intervalu její vývoj, finanční situaci, její možnosti a návrhy na zlepšení. Popisuje prostředí, ve kterém firma působí. Pomocí ...
 • Podnikatelský záměr – autosalon 

  Machala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou založení a úspěšného vedení autosalonu. V práci se budu věnovat všem aspektům, které s touto problematikou souvisí. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům mé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sapoušek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy OK Group a.s. v letech 2010 až 2013. Na základě výsledků provedené finanční analýzou jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést ke zlepšení ...
 • Podnikatelský záměr na pořádání motokrosových závodů "MX Jinín u Strakonic" 

  Pinta, Zdeněk
  Tato práce pojednává o návrhu podnikatelského plánu, na pořádání motokrosových závodů. Na základě rozpoznání požadavků jsou identifikovány skupiny zákazníků a sestaven podnikatelský plán, v doporučené struktuře. Pokračují ...
 • Podnikatelský záměr na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch 

  Procházka, Vladimír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského plánu na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch. Na základě získaných poznatků, provedených analýz a teoretických ...
 • Podíl zaměstnaneckých benefitů se sportovním obsahem na kvalitě života zaměstnanců s převážně sedavým zaměstnáním 

  Raiskup, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku nedostatečnosti v pohybových činnostech u zaměstnanců se sedavým zaměstnáním, špatně nastavených stereotypů lidského těla, nedostatku pohybových aktivit a pohybu samotného. ...
 • Podnikatelský záměr na uspořádání crossfitového závodu 

  Zháňal, Radek
  Bakalářská práce se věnuje analýze crossfitové závodu Fit Monster. Ve své práci ukazuji organizaci této sportovní události pro cca 250 lidí. Práce je rozdělena na čtyři části, první teoretickou, kde poukazuji na management ...
 • Výběr informačního systému 

  Hanák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Práce obsahuje běžné procesy podniku a analýzu stavu podniku. Dále jsou prozkoumány požadavky podniku a z nich vybrán vhodný informační systém. ...
 • Marketingový mix podniku 

  Tefferová, Iva
  Tématem této bakalářské práce je ,,Marketingový mix společnosti SKITECH, s. r. o.“ Práce se zabývá vypracováním marketingového mixu a navrţením lyţařských produktů skiareálu. Předpokladem pro vytvoření marketingového mixu ...
 • Hospodaření městyse Nedvědice 

  Vrbka, Boris
  Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na fungování, hospodaření a vedení obcí a na základní informace o veřejných zakázkách a jejich zadávání v České republice. V analytické části je představen městys ...
 • Hospodaření územních samosprávných celků 

  Beránková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě ...
 • Zálohování dat a cloudová uložiště 

  Miczka, Marian
  Tato bakalářská práce (dále) seznamuje s tématem zálohování dat a cloudová úložiště a s problémy s touto problematikou úzce souvisejícími. V první části jsou tyto problémy analyzovaný teoreticky. V druhé části se nachází ...
 • Komunikační mix podniku 

  Švecová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor komunikačního mixu společnosti DS. Hrabal s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem cukrářských výrobků. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy ...
 • Návrh řešení zálohovacího procesu 

  Pelc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z problematiky zálohování. Rozebírány jsou různé typy záloh, rotační schémata, frekvence zálohování, obnova dat a představení záznamových médií. V rámci analýzy ...
 • Ekonomická a finanční analýza pro projekty financované veřejnou správou 

  Pokorná, Markéta
  Nedostatečná znalost využití ekonomické a finanční analýzy zájemců o dotace veřejného sektoru vede k nevyužívání těchto zdrojů. Po přečtení práce by měl být čtenář schopen rozlišit rozdíly využití analýzy v projektech ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Fišera, Michal
  Téma této bakalářské práce je zálohování dat a datové úložiště. V bakalářské práci je zahrnut historický vývoj zálohování dat a popis současných technologií. Zároveň součástí práce je analýza současného stavu a návrh řešení ...
 • Komunikační mix podniku 

  Lévek, Martin
  Předmětem bakalářské práce Komunikační mix podniku je analýza komunikačního mixu daného podniku a následné doporučení nové, efektivnější podoby. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou popsaná všechna ...
 • Benefity tělovýchovných aktivit a sportu 

  Repák, Milan
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou telovýchovných aktivít a športu. Na základe štúdia literatúry a výsledkov odborných štúdií približuje a objasňuje riziká spojené s nedostatkom pohybovej aktivity v priebehu celej ...
 • Analýza zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Sedláková, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce začleňuje dané téma do právního rámce a vymezuje ekonomický, účetní a daňový vliv pohledávek ...