Now showing items 1-20 of 547

 • Inovace marketingového plánu mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingového plánu pro Beskydskou laťku. ...
 • Financování a finanční plánování neziskové organizace 

  Srbová, Pavla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na financování nevládní neziskové organizace v České republice. V teoretické části je definována nezisková organizace, jsou zde vymezeny možné zdroje jejích příjmů a způsoby sestavování ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Doležálková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou strategii podniku společnosti Šroubárny Kyjov s.r.o., která je výrobcem spojovacího materiálu technologií tvářením za tepla. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků ...
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Karch, Václav
  Tématem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení internetového portálu Vstupenka.net, který bude sloužit ke zprostředkování prodeje vstupenek na nejrůznější kulturní akce v České republice. Kromě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Laštůvková, Tereza
  Tato bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou prováděnou ve společnosti PŘÍHODA s.r.o. v letech 2009 – 2013. V první kapitole jsou definovány cíle ...
 • Podnikatelský záměr - na založení wellness hotelu 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení wellness hotelu. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá praktická, část práce je zaměřena na návrh ...
 • Podnikatelský záměr - založení tenisové školy 

  Rola, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá založením a následným fungováním tenisové školy. Práce obsahuje teoretické a analytické poznatky, které jsou následně zobrazeny při konečném návrhu pro uskutečnění tohoto podnikatelského záměru.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sapoušek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy OK Group a.s. v letech 2010 až 2013. Na základě výsledků provedené finanční analýzou jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést ke zlepšení ...
 • Marketingový mix podniku 

  Vyroubalová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti SwissCentrum software, s. r. o. Teoretická část popisuje pojmy marketing, marketingové prostředí, marketingový mix a SWOT analýzu. Analytická část hodnotí ...
 • Podnikatelský záměr - založení mateřské školy 

  Zahradníková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na založení soukromé mateřské školy v Brně. Dílčím cílem je pak návrh financování tohoto podnikatelského záměru. První část práce shrnuje výchozí teoretické ...
 • Finanční analýza firmy s diverzifikovanými předměty činnosti 

  Trechová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace společnosti TVARBET MORAVIA a.s. v letech 2010 – 2014. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody zpracování finanční analýzy. V praktické části práce ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury fotbalového klubu 

  Selinger, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC Slovan Rosice a následné optimalizaci jeho organizační struktury. Práce je rozdělena do tří části. V první popisuji teoretická východiska, ve druhé rozeberu fungování ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů z pohledu pohybové aktivnosti 

  Ďurčová, Ivana
  Predmetom bakalárskej práce je analýza životného štýlu vysokoškolských študentov z pohľadu pohybovej aktívnosti a spracovanie dotazníkového šetrenia. Na základe získaných dát je vypracovaná SWOT analýza a množina doporučení ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro pracovní agenturu 

  Pišková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro agenturu práce za účelem uskutečnění podnikatelského záměru. Teoretická část obsahuje literární rešerši v oblasti zakládání malých a středních firem a ...
 • Podnikatelský záměr - založení ubytovacího zařízení pro studenty 

  Franík, Peter
  Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie podnikateľského zámeru pre založenie spoločnosti, poskytujúca ubytovacie služby primárne pre študentov. Na začiatku je rozobraná teoretická časť, ktorá bližšie určuje metódy ...
 • Návrh na zlepšení zásobování a skladovaní ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o 

  Kvítek, Adam
  Tato bakalářská práce si klade za úkol analyzovat současný stav skladování a zásobování v konkrétní společnosti, prakticky tento stav zhodnotit a následně na základech analýzy řešit problémy, na které jsem během analýzy ...
 • Komunikační mix společnosti CDC Data s.r.o. 

  Jíšová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem, který je sestaven pro firmu CDC Data s.r.o. Tato firma provozuje servis a prodej výpočetní techniky a služby s nimi spojené. Práce analyzuje komunikační mix firmy, firmu ...
 • Webová prezentace pro časopis Krásy Česka 

  Rybníček, Drahomír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetové prezentace a její databáze pro časopis Krásy Česka. Je navržena a vytvořena internetová prezentace s využitím zejména skriptovacího jazyka PHP pro tvorbu ...
 • Návrh síťové infrastruktury hotelu Háj 

  Doležal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení počítačové sítě hotelu Háj, který je nově po rekonstrukci. Součástí této práce bude i návrh kamerového systému a bezpečnostních prvků. Hlavním úkolem bude technické provedení ...
 • Studie podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy v městě Brně 

  Matička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cyklistickými podmínkami v městě Brně. První teoretická část se věnuje přednostem dopravy na kole ve městě, možnostmi dalšího rozvoje a financování. Druhá část práce analyzuje současné podmínky ...