Now showing items 1-20 of 497

 • Daňové úniky se zaměřením na DPH 

  Vonková, Anna
  Předložená práce pojednává o problematice daňových úniků, a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. V teoretické části představuje institut daní, jejich vznik a účel. V navazující analytické části práce pak představuje ...
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Karch, Václav
  Tématem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení internetového portálu Vstupenka.net, který bude sloužit ke zprostředkování prodeje vstupenek na nejrůznější kulturní akce v České republice. Kromě ...
 • Optimalizace odměňování společníků v s.r.o 

  Hlavatá, Yvona
  Bakalářská práce se zaměřuje na možné formy odměňování společníků společností s ručením omezeným. Analyzuje dosavadní způsob odměňování společníka konkrétní společnosti a pomocí vytvořených modelů odměňování hledá ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Stávek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocení finanční situace společnosti INJETON PLAST, s.r.o. Dle výsledků finanční analýzy jsou uvedeny návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti a její stabilizaci.
 • Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

  Konupková, Lucie
  Zaměřením bakalářské práce, která se nazývá „Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví“ je analýza obou soustav, jejich vzájemné porovnání a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krzemińská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. v letech 2010 – 2013. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Řezníčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BÁČA, Polička s. r. o. od roku 2008-2012 za pomocí finanční analýzy. První část bakalářské práce obsahuje základní informace o společnosti, v druhé části ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingové strategie podniku 

  Odrazilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá strategickým marketingem podniku PETRA ODRAZILOVÁ PHOTOGRAPHY. Zkoumá celkovou situaci na trhu s fotografickými službami, podnik samotný, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení komunikačního mixu pro Galerii Orlí 

  Havlínová, Sabina
  Předmětem bakalářské práce „Návrh a ekonomická zhodnocení komunikačního mixu pro Galerii Orlí“ je analýza současného stavu a návrhy na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů komunikačního mixu a následná ekonomická ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Spáčilová, Adriana
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. za období 2009–2013 za pomocí metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření na zlepšení. Teoretická část ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský 

  Ligurský, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků ...
 • Podnikatelský záměr - Založení zážitkové restaurace 

  Hemzová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení zážitkové restaurace v centru Brna. Práce se dělí na čtyři hlavní části. Část první popisuje cíl práce a metodiku zpracování. Část druhá ...
 • Zavedení SAP HANA a SLT do firmy pro akceleraci analýzy ziskovosti 

  Svitálek, Petr
  Podstatou této bakalářské práce je dokončení zadaného projektu zavedení SAP HANA technologie v roli akcelerátoru pro podnikový ERP systém, konkrétně pro modul CO-PA. Součástí je i základní teorie z oblasti databázových ...
 • Návrh na snížení nákladů v kapitálové společnosti 

  Popeláková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací plnění zákonného povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, využitím příspěvků od Úřadu práce a hledáním úspor finančních prostředků zaměstnavatele s cílem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Stloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku za pomoci metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, praktické a návrhové. První část obsahuje teoretická východiska, ve kterých je ...
 • Komunikační mix vinařství 

  Lisá, Dominika
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování komunikačního mixu podniku, který působí v oboru vinařství. Práce obsahuje teoretické poznatky, které budou aplikovány na daný podnik, a následně bude z těchto poznatků ...
 • Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady 

  Šebková, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zaměstnaneckých benefitů. V teoretické části se zabývá daňovou uznatelností z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. V praktické části je pomocí rozhovoru zjišťováno, jaké používají ...
 • Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby různými způsoby pořízením majetku 

  Pešáková, Darina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku optimalizace daňové povinnosti právnických osob různými způsoby pořízením majetku, konkrétněji společnosti s ručeným omezeným. Specifikuje způsoby pořízení majetku a srovnává ...
 • Automatizované testování obrazových kompresí 

  Matela, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem automatického testování software na kompresi obrazu a videa vyvíjeného ve firmě Comprimato. V práci je analyzováno současné testovací prostředí ve firmě. Na základě této analýzy ...
 • Návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku 

  Žundálek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh kalkulačního systému pro vybraný druh výrobku v brněnském odštěpném závodě Siemens s.r.o. Dále bude pojednávat o aktuálním kalkulačním systému firmy a následnému vytvoření nového ...