• Centrální objekt nemocnice v Uherském Hradišti - stavebně technologická příprava stavby 

  Novotný, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby centrálního objektu nemocnice v Uherském Hradišti. Obsah práce je složen z vybraných částí stavebně technologického projektu, které jsou přílohou k zadání ...
 • Bezbariérový bytový dům s rehabilitačním centrem 

  Okřinová, Petra
  Obsahem diplomové práce je výstavba bezbariérového bytového domu s rehabilitačním centrem v katastrálním území Brno – Židenice. Jedná se o dvě samostatně stojící budovy. Objekt bytového domu (SO01) má dvě nadzemní, jedno ...
 • Revitalizace vybrané části vodního toku 

  Odehnalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vybrané části vodního toku. Posouzení stávajícího stavu a kapacity koryta a návrh revitalizačních opatření byly provedeny na vodním toku Veverka, na části v říčním ...
 • Experimentální metody v energetickém hodnocení 

  Palík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální metody v energetickém hodnocení budov. V první části je popsána historie energetického hodnocení od 80. let minulého století do současnosti a popsán současný trend energetického ...
 • Vyhodnocení efektivnosti investic do energetických úspor 

  Ondráček, Jan
  Investice do energetických úspor budov je spojena se snížením nákladů na jejich provoz, ale je také snahou zlepšovat úroveň životního prostředí. Hlavním podnětem jsou neustále se zvyšující ceny energií a zhoršující se stav ...
 • Environmentální porovnání dřevostavby a zděné stavby bytového domu 

  Ostrovský, Milan
  Tato diplomová práce se zaobírá hodnocením trvale udržitelné výstavby. Jedná se o multikriteriální hodnocení stavby zaměřené na životní prostředí, sociálně kulturní oblast, ekonomiku a management. K hodnocení jsem vybral ...
 • Bazén 

  Pachl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá novostavbou krytého plavecké bazénu ve městě Lanškroun o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží. Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci, technické zprávy, zprávu požární bezpečnosti ...
 • Variantní řešení obchvatu Rosic 

  Plucarová, Eva
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit variantní řešení severního obchvatu silnice I/23 okolo města Rosice, nacházejícího se v Jihomoravském kraji, přibližně 25 kilometrů západně od města Brna. Jsou zpracovány tři ...
 • Dálniční viadukt 

  Polách, Marek
  Práce se zabývá návrhem přemostění údolí potoka Hrabyňka na přeložce silnice I/II. Na základě poskytnutých podkladů jsou navrženy 3 varianty přemostění. Pro každou z nich je zpracován podélný a příčný řez. Dále je vybrána ...
 • Obloukový most přes dálnici 

  Pěkník, Robin
  Předmětem diplomové práce je návrh silničního mostu přes dálnici D1 u města Přerov. Ze tří navržených variant byl pro podrobnou analýzu vybrán most se samokotvenou obloukovou konstrukcí, která je výhodná pro hluboký zářez. ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě s komerčními prostory 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v bytovém domě s komerčními prostory ve městě Ilava. Teoretická část je věnována návrhu zásobníkového ohřevu teplé pitné vody a její možnými variantami. ...
 • Problematika použití R - materiálu do asfaltových směsí 

  Zítka, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou použití R-materiálu do asfaltových směsí. V teoretické části jsou rozebrány druhy recyklace netuhých vozovek a způsoby přidávání R-materiálu do asfaltových směsí. Praktická část se ...
 • Knižnica 

  Vaňková, Jana
  Diplomová práca rieši realizáciu a vypracovanie projektovej dokumentácie objektu novostavby knižnice. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako verejná mestská knižnica pre širokú verejnosť s počtom knižných jednotiek 102 200. ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Váňa, Václav
  Diplomová práce řeší projekt energeticky efektivní horské chaty ve svažitém terénu. Stavba leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v blízkosti přírodní rezervace Pod Jelení studánkou. Objekt je umístěn na pozemku parcelního ...
 • Ocelová konstrukce vojenského muzea 

  Šašinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení vojenského muzea v Králíkách. Rozpětí nosné konstrukce haly je 40,00 m. Celkové půdorysné rozměry jsou 55,93 x 72,04 m s výškou budovy 11,43 m, ...
 • Štěrkové pilíře - význam klenbového efektu 

  Vanko, Peter
  Cieľom diplomovej práce je skúmanie vývoja klenbového efektu v závislosti na zmene rôznych parametrov ako sú raster pilierov, výška násypu, materiál násypu a materiál pilierov. V prvej fáze práce budú zhrnuté teoretické ...
 • Horský hotel 

  Surala, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem Horského hotelu v obci Loučná nad Desnou. Tento objekt je navržen jako čtyřpodlažní se suterénem. V 1S je navrženo kromě technického zázemí pro celý objekt hotelu fitness centrum. V ...
 • Penzion s hipoterapií 

  Zdražilová, Barbora
  Předmětem zpracování diplomové práce bylo vyhotovit prováděcí projektovou dokumentaci stavby penzionu s hipoterapií ve Veselí nad Moravou. Jedná se o zpracování dokumentace penzionu o dvou nadzemních podlažích a objektu ...
 • Skladovací hala 

  Ščudla, Pavel
  Diplomová práce na téma Skladovací hala je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcelách 2828/108, 2828/106, 2828/105, 2828/104, 2828/222, 2828/107 v katastrálním územím ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Meandr v Brně 

  Schauer, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytové rezidence Meandr v lokalitě Brno – Komín. Na toto zadané téma jsou zpracovány všechny potřebné a doplňující dokumenty, které zvyšují přehlednost a ...