• Facility management jako podpora pro uživatele budov 

  Krůta, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá facility managementem – podpůrnými činnostmi pro uživatele budov. Teoretická část popisuje význam a cíle facility managementu, procesy, které zahrnuje a jeho vývoj ve světě i České Republice. ...
 • Příprava realizace bytového domu ve Zlíně 

  Saňák, Adam
  Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu ve Zlíně. Obsahuje technologické předpisy pro piloty a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitativních požadavků, časové plánování výstavby ...
 • Mateřská škola ve svahu 

  Kropáček, Bořivoj
  Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v obci Vrbovec na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je řešen jako nepodsklepený, jednopodlažní, zapuštěný do svahu, zastřešený plochou zelenou střechou, která ...
 • Vývoj nového druhu lehčeného podlahového potěru se samonivelační funkcí 

  Šenk, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj nového druhu lehčeného potěru se samonivelační funkcí. Cílem diplomové práce bude vyvinout lehčený potěrový materiál se samonivelační funkcí, který bude možné skladovat ve formě suché ...
 • Štěrkové pilíře - význam klenbového efektu 

  Vanko, Peter
  Cieľom diplomovej práce je skúmanie vývoja klenbového efektu v závislosti na zmene rôznych parametrov ako sú raster pilierov, výška násypu, materiál násypu a materiál pilierov. V prvej fáze práce budú zhrnuté teoretické ...
 • Sportovní centrum 

  Hlaváček, Petr
  Novostavba nepodsklepeného, dvoupodlažního sportovního centra. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. Konstrukční systém objektu je obousměrný. Svislé nosné i nenosné zdivo tvoří ...
 • Polyfunkční dům v Šumperku. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Cahlík, Jakub
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby polyfunkčního domu v Šumperku. Práce obsahuje studii realizace všech hlavních technologických etap výstavby, zařízení staveniště, časový a finanční plán, ...
 • Stavebně technologické řešení zdravotního střediska ve Vizovicích 

  Špalková, Martina
  Diplomová práce je zpracována na základě projektu Zdravotního střediska ve Vizovicích. Zdravotní středisko je navrženo jako třípatrový objekt s ustupujícím posledním patrem. Základy jsou navrženy z ŽB pásů a patek, nosné ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Hala, Mario
  Diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bartošovice III za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Sportovní hala 

  Štelc, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posudkem nosné konstrukce jednolodní sportovní haly pro lokalitu Brno. Půdorysné rozměry jsou 42 x 72 m a světlá výška cca 8m. Jsou zpracovány dvě varianty a vybraná varianta je zpracována ...
 • Mateřská škola v Moravanech u Brna 

  Iván, Kitti
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 60 dětí rozdělených do 3 oddělení. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu ...
 • Sportovní hala v Prostějově 

  Houška, Daniel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v Prostějově. Půdorysné rozměry objektu jsou 38x54 m s maximální světlou výškou 9,5 m. Řešení je vybráno na základě dvou ...
 • Variantní řešení křižovatky u obce Přestanov 

  Nitková, Jana
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace okružní křižovatky v rámci studie. Řešená křižovatka se nachází v obci Přestanov, kde se protínají komunikace I/13 a komunikace II/253. Přestavba průsečné křižovatky ...
 • Vliv zlepšování základové půdy na celkovou cenu stavby 

  Roudná, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na kalkulaci nákladů vznikajících při plošném zakládání při použití odlišných způsobů stabilizace základové půdy. Zároveň s tím také posuzuje vliv způsobu založení na celkovou cenu stavby ...
 • Polyfunkční dům v Bratislavě v části Podunajské Biskupice 

  Puschenreiterová, Kristína
  Diplomovú prácu tvorí je projektová dokumentácia nízkoenergetického polyfunkčného domu plne podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami a ukončený plochou strechou. Jedná sa o samostatne stojaci objekt situovaný bytovej ...
 • Návrh PPO na zvolené části toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu a následným návrhem protipovodňových opatření na řece Dřevnici v lokalitě Zlín. Zhodnocení proběhlo hydraulickým výpočtem proudění vody s využitím 2D numerického modelu. ...
 • Knihovnické informační centrum 

  Boreš, Jiří
  Diplomová práce „Knihovnické informační centrum“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako čtyřpodlažní budova tvaru ...
 • Zdravotně technické instalace pekárenských provozů 

  Hruška, Jan
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi pekárenského provozu v Modřicích. Teoretická část řeší výměnu tepla a zpracováním odpadní energie z pekárenských pecí. Práce se dále zabývá návrhem jednotlivých ...
 • Energetická náročnost administrativní budovy 

  Příborský, Tomáš
  V první části se práce zabývá možnostmi energetického posouzení budov, možnostmi využití termokamery ve stavebnictví a využití softwaru pro stanovení energetické náročnosti budov. Druhou část tvoří energetické posouzení ...
 • Trojlodní objekt pro průmyslovou výrobu. 

  Lečbych, Antonín
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením trojtraktní haly pro drobnou zámečnickou výrobu. Nosné rozpětí konstrukce haly je 9, 18 a 9 m. V prostřední lodi je mostový jeřáb o nosnosti 2t. Předpokládaná lokalita objektu ...