Now showing items 1-20 of 635

 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Myšková, Hana
  Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu filmových ateliérů a jeho okolím. Na západ od řešeného území leží Lesní hřbitov a obytný soubor Fabiánka, od kterého je areál oddělen terénní depresí. Filmové ateliéry na Kudlově ...
 • "Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno 

  Zatloukalová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je návrh konceptu architektonické studie koncertního sálu, konkrétně se jedná o návrh „HUDEBNÍ SCÉNY“ – koncertní sál pro město Brno. V rámci této studie je tedy navržen sál pro 591 návštěvníků. ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Uhrová, Veronika
  Cílem mé diplomové práce byl návrh nové městské struktury, umístěné ve stávající zástavbě na nábřeží řeky Svitavy při ulici Zvonařka v blízkosti centra města Brna. Můj návrh vtiskl stávajícímu území městský charakter a ...
 • Akademické náměstí - Fakulta výtvarných umění 

  Novotná, Markéta
  Tématem diplomové práce je navržení architektonické studie Fakulty výtvarných umění na území, které se nachází na rozhraní brněnských čtvrtí Veveří a Žabovřesky. Řešené území je vymezeno ulicemi Šumavská, Bulínova a Veveří. ...
 • Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy 

  Tran, Hoang Long
  Diplomová práce Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy je architektonický koncept, který spočívá ve vytvoření sanatoria s různými funkcemi pro pacienty, tak i pro veřejnost. Areál nabízí léčebnou část, ubytování ...
 • Intenzivní dům v Brně 

  Hurych, Martin
  Studie se zabývá návrhem na řešení území o rozloze 27 ha v městské části Brno – Střed. V prostorách bývalých vojenských skladů, na parcele mezi ulicemi Veveří, Pekárenská, Kounicova a Sokolská. V současnosti je zde využívaný ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Rašovská, Michaela
  Diplomová práce řeší nové využití filmových ateliérů v městské části Zlín – Kudlov. Řešené území se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od Zlína. Cílem návrhu bylo vytvořit fungující celek, který v sobě kombinuje několik funkcí, ...
 • Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Vodáková, Eliška
  Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Výchozím podkladem je aktuální katastrální mapa daného území, ortofoto ...
 • Stavebně technologický projekt objektů skládky Úholičky 

  Doubek, Rostislav
  V této diplomové práci jsou řešeny dva ocelové rámové objekty skládky Úholičky. Cílem je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu. Hlavními tématy pro vybrané technologické etapy jsou širší dopravní vztahy, ...
 • Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. 

  Dohnálek, Marek
  Předmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto ...
 • Návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně 

  Doležal, Tomáš
  Cílem diplomové práce byl variantní návrh silničního ocelobetonového mostu v Trenčíně. Mostní nosník je navržen jako spojitý s teoretickými rozpětími 65 m + 106 m + 65 m. Byl uvážen vliv stálého zatížení, klimatického ...
 • Předčištění odpadních vod na stokové síti 

  Doskočilová, Denisa
  ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je zpracování problematiky předčištění odpadní vody na stokové síti se zaměřením na dešťové oddělovače a jejich vlivu na vodní toky s ohledem na metodickou příručku Posuzování dešťových ...
 • Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací 

  Kokeš, Ondřej
  Diplomová práce popisuje a rozebírá některé návrhové prvky z ČSN 73 6101 a porovnává je s Norma de Traçado, což je hlavní předpis pro navrhování pozemních komunikací v Portugalsku. V praktické části na základě poznatků z ...
 • Horský penzion 

  Doušek, Vítězslav
  Tato diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby HORSKÉHO PENZIONU. Objekt je situován v okrajové části obce Řeka, na svažitém pozemku. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním ...
 • Mateřská školka 

  Doležal, Lukáš
  Diplomová práce na téma Mateřská školka je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby. Objekt je navržen na parcele 12288 v katastrálním území Vsetín. Jedná se o novostavbu mateřské školy se dvěma ...
 • Víceúčelové objekty v Podlesí u Příbrami 

  Ryšavá, Iva
  Předmětem práce je návrh dřevěného víceúčelového komplexu v obci Podlesí u Příbrami. Komplex se stává z administrativní budovy a víceúčelové haly, které jsou vzájemně spojeny koridorem. Administrativní budova o třech ...
 • Administrativní budova firmy Esko-T v Třebíči - stavebně technologický projekt 

  Brym, Jan Václav
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby Administrativní budovy firmy Esko-T v Třebíči. Tato práce technologický předpis monolitického skeletu, plán kontrol a zkoušek, návrh strojní sestavy s ...
 • Zdravotně technické instalace pekárenských provozů 

  Hruška, Jan
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi pekárenského provozu v Modřicích. Teoretická část řeší výměnu tepla a zpracováním odpadní energie z pekárenských pecí. Práce se dále zabývá návrhem jednotlivých ...
 • Inspekce práce ve stavebnictví 

  Hudec, Radek
  Cílem diplomové práce je představit institut inspekce práce se zaměřením na stavebnictví. Dalším bodem je představení koordinátora BOZP ve vztahu k inspektorátu práce. Hlavně bych chtěl čerpat z praxe, takže budu absolvovat ...
 • Optimalizace chlazení RD využívajícího zemní vrty 

  Buchta, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího systému stropního chlazení rodin-ného domu využívajícího jako zdroj chladu pouze zemní vrt. V rámci práce bylo v ob-jektu provedeno dlouhodobé měření. Hlavní částí diplomové ...