Show simple item record

1. Reconstruction of the vocational school Dubňany. Construction Technology Preparation

dc.contributor.advisorKovářová, Barboracs
dc.contributor.authorDohnálek, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:54:35Z
dc.date.available2018-10-21T19:54:35Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationDOHNÁLEK, M. Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37499
dc.description.abstractPředmětem stavebně technologické přípravy stavby bylo zjistit a naplánovat možnosti a rozsah prací potřebných k rekonstrukci areálu bývalého hornického učiliště v Dubňanech. V České republice se nachází velké množství takto opuštěných areálů a tato diplomová práce by mohla sloužit jako ukázka možné budoucí proměny alespoň části z nich. Projekt jsem chtěl navázat na zkušenosti ze zahraničních exkurzí, kde již mají stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu své stálé místo. Chybějící projektovou dokumentaci části stavebních objektů jsem se snažil nahradit 3D modelováním prostoru areálu na základě mých vlastních měření s ručním laserem a provedených zkoušek na místě. Hlavní stavební objekt SO 01 již byl přebudován na bytový dům v pasivním standardu, avšak bez vypracování stavebně technologické studie a řádného vyřešení projektové dokumentace. Vzhledem ke chybějícím podkladům a chráněné interní dokumentaci prováděcí firmy, bohužel nemohu provést přímé srovnání šetření materiálových, lidských a finančních zdrojů pomocí této diplomové práce. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán, studii realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavích strojů a mechanismů, časový plán hlavního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, zprávu o likvidaci azbestu, smlouvu o dílo, porovnání dvou konstrukcí střešního pláště z hlediska tepelné techniky budov a specializaci z oblasti pozemních staveb.cs
dc.description.abstractThe subject of this technological preparation of construction is to find out scope of work needed for reconstruction of former miners school in Dubňany.In Czech Republic exits plenty of these abandoned places and this master thesis should serve as an example of reconstruction of some theirs parts.Within this project I would like to valorize the experience gained from excursion to foreign countries, where the passive and low-energetic buildings are common.Missing project documentation of some part of this facility was replaced by 3D modelling based on my own laser measurement.The main object SO 01 has been already rebuilt into passive apartment building but without building-technological study and proper project documentation.Due to missing foundations and confidential internal documentation of the construction company is impossible to compare the real material, human and financial resources with those mentioned within this thesis. The master thesis contains technical report for the building-technological project, coordination of the transport routes, chronological and financial plan, realisation of the main technological steps, equipment of the construction project , draft of machinery, time schedule of the main project, plan of getting the needful resources, technological regulations, control and probationary plans, disposal of asbestos reports, owning contract, two roof decks comparison from the point of view of thermal technology and specialization from the building field.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnická zprávacs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectareálcs
dc.subjectpřestavbacs
dc.subjectdopravní dostupnostcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjecttechnologická etapacs
dc.subjectstudiecs
dc.subjectstaveništěcs
dc.subjectstrojcs
dc.subjecttechnologický normálcs
dc.subjectzdrojecs
dc.subjectpředpiscs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectazbestcs
dc.subjectsmlouvacs
dc.subjectstřešní plášťcs
dc.subjectextenzivní zelená střechacs
dc.subjectpozemní stavbycs
dc.subjectDubňanycs
dc.subjectETICS.cs
dc.subjectTechnical reporten
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectgroundsen
dc.subjectconversionen
dc.subjecttransport accessibilityen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjecttechnological stepsen
dc.subjectstudyen
dc.subjectbuilding siteen
dc.subjectmachineryen
dc.subjecttechnological standarden
dc.subjectresourcesen
dc.subjectregulationen
dc.subjectcontrol and probationary planen
dc.subjectasbestosen
dc.subjectcontracten
dc.subjectroof decken
dc.subjectextensive low-energetic roofen
dc.subjectbuildingsen
dc.subjectDubňanyen
dc.subjectETICS.en
dc.titleRekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby.cs
dc.title.alternative1. Reconstruction of the vocational school Dubňany. Construction Technology Preparationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-08:58:16cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:33:16en
sync.item.modts2020.03.30 13:14:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHrůza,, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record