Now showing items 1-20 of 135

 • Analýza silic v rostlinném materiálu 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná a levandule lékařská jsou aromatické byliny s léčivými i kořeninovými vlastnostmi. Jejich esenciální oleje slouží pro výrobu vonných látek používaných v kosmetice a potravinářství. V této práci byly analyzovány ...
 • Antimikrobiální účinky rostlinných extraktů 

  Konderla, Patrik
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání možné antimikrobiální aktivity různých extraktů šípkových čajů a také stanovení antioxidační aktivity a koncentrace biologicky aktivních látek (polyfenolů a flavonoidů) těchto čajů. ...
 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Biotechnologická produkce polyhydroxyalkanoátů s využitím odpadů kávového průmyslu 

  Vašíčková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) kmeny bakterií Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. Produkce PHA byla studována s využitím různými způsoby předupravené a hydrolyzované kávové sedliny. ...
 • Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu 

  Valentová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce ...
 • Charakterizace karagenanu densitometrií 

  Poledňáková, Halina
  Denzitometricky byla zkoumána hustota roztoků karagenanu v závislosti na koncentraci a teplotě roztoků. Následně byla zkoumána ultrazvuková rychlost rovněž denzitometricky a pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým ...
 • Charakterizace kosmetických disperzí odstředivým analyzátorem 

  Tumová, Šárka
  Kosmetické přípravky jsou v dnešní době hojně využívané. Nejčastěji se setkáváme s emulzními produkty, které mohou podléhat procesům vedoucím ke snížení fyzikální stability. Výsledkem je mimo jiné zkrácení doby použitelnosti ...
 • Charakterizace liposomů jako prekurzorů pro přípravu modelů buněčné membrány pomocí rozptylových technik 

  Gjevik, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelové membrány na bázi lecitinu, cholesterolu a POPG. Shrnuje mechanismy tvorby, faktory ovlivňující tvorbu a metody charakterizace buněčné membrány. Zaměřuje se na tvorbu liposomů ...
 • CHARAKTERIZACE OBALOVÝCH FÓLIÍ NA BÁZI POLYETYLÉNU A POLYPROPYLÉNU 

  Bělašková, Marie
  V této bakalářské práci bylo charakterizováno sedm druhů koextrudovaných a vyfukovaných obalových fólií na bázi polyetylénu a polypropylénu, které byly dodány firmou Granitol a. s. K charakterizaci byly použity tyto metody: ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z potravin 

  Ostrihoňová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek zo syrov metódou PCR-RFLP a overením lipolytickej aktivity kvasiniek. V teoretickej časti sú spracované základné informácie o kvasinkách, ich možné pozitívne a ...
 • Chování hydrofilní fluorescenční sondy Oregon Green 488 v prostředí hydrogelu 

  Lacko, Kata
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom chovaní hydrofilnej fluorescenčnej sondy Oregon Green 488 v prostredie hydrogélov. Hydrogél bol vytvorený použitím hyaluronanu sodného a CTAB (cetyltrimethylammonium bromid), ktorý ...
 • Chování superabsorpčních polymerů v modelových půdách 

  Männlová, Adriana
  Předložená bakalářské práce se zabývá studiem superabsorpčních polymerů pro environmentální a zemědělské aplikace. Obecně mají tyto preparáty plnit funkci závlahovou tak, že díky svým unikátním vlastnostem do sebe dokáží ...
 • Degradace pyrethroidů pomocí heterogenních katalyzátorů 

  Janík, Ondřej
  Tato práce se zabývá metodou fotokatalyzované degradace polutantů na oxidu titaničitém, tj. moderní eliminační metodou použitelnou pro odstraňování polutantů z environmentálních matric. Dále je tato práce zaměřena na skupinu ...
 • Desinfekční prostředky v potravinářství 

  Romanská, Veronika
  Cílem bakalářské práce je popsat chemickou desinfekci používanou v potravinářství za účelem eliminování mikrobiální kontaminace potravin a potravinářských surovin a popsání možných alimentárních nákaz z potravin při ...
 • Difúze v huminových gelech 

  Královič, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem difúze iontů těžkých kovů v huminových gelech. Úkolem bylo ověřit, do jaké míry má methylace huminových kyselin vliv na adsorpci kovových iontů. Jako kovové ionty byly použity nikelnaté ...
 • Disociační chování huminových kyselin 

  Karbanová, Kateřina
  Huminové látky jsou látky přírodního původu a tvoří nejkvalitnější složku huminových látek. Vznikají biochemickými přeměnami organických zbytků (převážně rostlinných). Chovají se jako slabě kyselé polyelektrolyty s doposud ...
 • Dusík a jeho sloučeniny v odpadních vodách 

  Venská, Petra
  Bakalářská práce shrnuje možnosti výskytu dusíku a jeho sloučenin v odpadních vodách. Zároveň jsou uvedeny a popsány možnosti jejich odstranění, ať už fyzikálně chemické postupy, tak biologické procesy. Z fyzikálně chemických ...
 • Ekotoxikologie nanočástic 

  Vavrčíková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou nanočástic, jejich chováním a ekotoxicitou v životním prostředí. Práce je zaměřena na stručný popis nanotechnologií, nejčastěji využívaných nanočástic v průmyslu, medicíně ...
 • Elektronické vlastnosti biosenzorů 

  Netočný, Martin
  V úvodní části se pojednává o organických tenkovrstvých tranzistorech a jejich možném využití jako chemických a biologických senzorů. Střední část pojednává o elektrických vlastnostech zařízení OECT v přechodném ději a ...
 • Elementární analýza různých odrůd angreštu 

  Nývltová, Barbora
  Tato bakalářská práce popisuje a zkoumá prvkovou analýzu několika nových odrůd červeného a zeleného angreštu. Teoretická část se zabývá popisem historie, taxonomií, pěstováním a také biologickými znaky angreštu. V další ...