Show simple item record

Polysaccharide-protein gels

dc.contributor.advisorChytil, Martincs
dc.contributor.authorHájovská, Pavlacs
dc.date.accessioned2015-06-17T04:58:49Z
dc.date.available2015-06-17T04:58:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHÁJOVSKÁ, P. Polysacharid-proteinové gely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77190cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38679
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem gelace roztoků albuminu a směsných roztoků albuminu a vysokomolekulové kyseliny hyaluronové vlivem zahřívání. Studium bylo realizováno měřením reologických vlastností roztoků, vzniklých gelů i průběhu gelace. U proteinových vzorků ve vodě byl testován vliv koncentrace proteinu, vliv iontové síly a pH roztoku. U směsných roztoků byl testován vliv koncentrace a složení polymerní složky. Se zvyšující koncentrací polymerní složky dochází k posunu bodu gelace směrem k nižším hodnotám teplot, při rozdílu koncentrace 2 % (w/v) až o 5°C. Vzniklé gely vykazují vyšší hodnoty viskózního i elastického modulu. Obdobné chování bylo pozorováno i vlivem iontové síly, jako důsledek ovlivnění elektrostatických interakcí mezi řetězci polymeru a jako důsledek změny náboje polymeru vlivem snížení pH pod hodnotu pI proteinu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with gelation of albumin solutions and mixed solutions of albumin and the high molecular weight hyaluronic acid due to heating. Study was carried out by measuring rheological properties of the solutions, formed gels and gelation process. For the protein samples in water, the effect of concentration, ionic strength and pH were tested. For mixed solutions, the effect of concentration and a composition of the polymeric component were tested. With increasing concentration of the polymeric component, the gel point is shifted towards lower temperature values, with the concentration difference of 2 % (w/v) up to 5°C. The resulting gels exhibit higher values of loss and storage moduli. Similar behavior was observed also in the samples influenced by the ionic strength as, a result of alternation of the electrostatic interactions between the charged groups of the polymer chains and as a result of change of this charge due to the pH reduced below the pI value of the protein.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlbumincs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjectpolysacharid-proteinové interakcecs
dc.subjectgelycs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectAlbuminen
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.subjectpolysaccharide-protein interactionsen
dc.subjectgelsen
dc.subjectrheologyen
dc.titlePolysacharid-proteinové gelycs
dc.title.alternativePolysaccharide-protein gelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.extent2.78 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2015-06-16-13:05:44cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77190en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 12:59:04en
sync.item.modts2020.03.30 12:36:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSmilek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Proč byl pro měření zvolen systém deska-deska? Proč byla zvolena hodnota pH 4? Co se se vzorkem za zěchto podmínek stane? Taraba – Proč u vzorku A uvádíte výsledek na 1 desetinné místo a u dalších v rozsahu několika °C? Veselý – Co bylo cílem práce? Proč byly studovány gelovité systémy? Jak byl určen bod gelace?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record