Show simple item record

Analysis of milk by ICP-OES technique

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorKaňová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:25:56Z
dc.date.available2019-04-04T05:25:56Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKAŇOVÁ, V. Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77129cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38776
dc.description.abstractTeoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a analýzu vybraných prvků (Ca, Na, K, Mg a P). Mléko je velice složitý polydisperzní systém. Příprava vzorku mléka je velice důležitým krokem před samotným měřením. V této práci bylo provedeno porovnání čtyř vybraných metod přípravy vzorku: pouhé ředění, ředění vzorku s přídavkem Tritonu X-100, mineralizace na mokré cestě a sonikace. Vybrané prvky byly analyzovány pomocí ICP-OES. Výsledné koncentrace byly porovnány s CRM sušeného mléka. Výsledky práce ukázaly, že nejpřesnější jsou metody přípravy prostého ředění vzorku a mineralizace na mokré cestě. Čtyři různé druhy mléka byly analyzovány pomocí těchto dvou vybraných metod. Metoda prostého ředění vzorku vykazovala větší odchylku měření než mineralizace na mokré cestě, u které však při analýze došlo k větším ztrátám analytu díky tukovým složkám obsažených v mléce.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of the thesis deals with the chemical composition of cow’s milk, with the description of chosen methods of sample pretreatment and with the description of the used technique ICP-OES. The practical part is aimed at individual preparations of samples and at analysis of chosen chemical elements (Ca, Na, K, Mg a P). Milk is a really complicated polydisperse system. The preparation of samples with milk is very important step before the measurement itself. In the thesis a comparison of four selected methods of sample preparation was made: bare dilution, dilution with addition of Triton X 100, wet ashing and sonication. Selected elements were analysed with the help of ICP-OES. Final concentrations were compared with CRM of dried milk. Data showed that the most accurate are methods of preparation of diluted sample and wet ashing. Four different types of milk were analysed with the help of those two selected methods. The diluted samples showed a bigger anomaly of measuring than the mineralization of wet ashing which came to the loss of analyte because of fat elements contained in milk.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkravské mlékocs
dc.subjectelementární analýzacs
dc.subjectICP-OEScs
dc.subjectminerální látkycs
dc.subjectpříprava vzorkucs
dc.subjectbovine milken
dc.subjectelementary analysisen
dc.subjectICP-OESen
dc.subjectmineralsen
dc.subjectsample pretreatmenten
dc.titleProblematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OEScs
dc.title.alternativeAnalysis of milk by ICP-OES techniqueen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-15-11:14:41cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77129en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:58:25en
sync.item.modts2021.11.12 09:54:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Vliv krmiva ? Vzorky mléka byly z obchodní sítě ? doc. Španová:Rozdíly souvisejí se způsobem výroby mléka ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record