Recent Submissions

 • Pásový dopravník přestavitelný 

  Drápalík, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout pásový dopravník přestavitelný pro dopravu hnědého uhlí dle zadaných parametrů. Úvod je zaměřen na popis a rozdělení pásových dopravníků a na popis jednotlivých částí přestavitelných ...
 • Design přístroje na vyšetření zraku 

  Jankejechová, Eva
  Predmetom diplomovej práce je analýza a návrh dizajnu prístroja na vyšetrenie zraku s ohľadom na ergonomické, technické i estetické požiadavky. Cieľom dizajnu je navrhnúť aparát, ktorý by z ergonomického hľadiska bol ...
 • Aplikace svařování elektronovým svazkem pro rekonstrukci vzorků pro mechanické zkoušky z malých objemů materiálu 

  Roubalová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci vzorků s vnitřním insertem pro Charpyho nárazovou zkoušku. Daný insert je svařen k přídavným materiálům, doplňujících délku normovaného vzorku, elektronovým paprskem za předem zvolených ...
 • Opotřebení materiálu kavitační erozí 

  Lecnar, Lukáš
  Tato diplomová práce je věnována opotřebení povrchu materiálu kavitační erozí. První část popisuje podstatu kavitačního děje s jeho nežádoucím projevem v podobě kavitačního opotřebení pevných těles. Jsou zde diskutovány ...
 • Použití kovových a polovodičových nanostruktur pro biodetekci 

  Kejík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá dvěma způsoby aplikace zlatých diskových nanostruktur vykazujících plazmonové rezonance pro biodetekci. První část se týká detekce změny fáze na plazmonických anténách pomocí koherencí řízeného ...
 • Stínící efekt oxidové izolační vrstvy na povrchový potenciál měřený pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie 

  Švarc, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřená na experimentální studium stínícího efektu oxidové izolační vrstvy na povrchový potenciál měřený Kelvinovým silovým mikroskopem. Pro studium povrchového potenciálu byly vytvořeny struktury ...
 • Aplikace grafénové membrány v nanoelektronických zařízeních 

  Kormoš, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na aplikácie a výrobu grafénovej membrány z grafénu vyrobeného pomocov chemickej depozície z plynnej fáze. Teoretická časť sa zaoberá transportnými vlastnosťami grafénu a viacerými rozptylovými ...
 • Výpočty interakce systému grafen/SiO2 s adsorbovanými atomy a molekulami pomocí DFT metod 

  Nezval, David
  Tato diplomová práce studuje změny elektrických vlastností grafenu vlivem substrátu SiO2, adsorbovaných molekul vody a atomů gallia. Jsou zde testovány různé geometrické konfigurace těchto systémů a následně počítána pásová ...
 • Povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů 

  Nováková, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou PVD povlakování střižných nástrojů ze slinutých karbidů, se zaměřením na zvýšení životnosti postupových nástrojů. Především poukazuje na využití povlakovaných nástrojů v praxi ...
 • Komora pro elektronové svařování 

  Červinka, Petr
  Předložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s ...
 • Návrh univerzálního robotického systému 

  Hudeček, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí modulárního robotického systému. Návrhem jeho řízení a simulací d parametrů.
 • Návrh a rozbor LQ-regulátoru pro podélný a stranový pohyb letadla 

  Prešinský, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a rozborom lineárne kvadratického regulátora pre pozdĺžny a stranový pohyb lietadla. Regulátor je vytvorený najprv pre lineárnu sústavu, ktorá vznikla zlinearizovaním pôvodného nelineárneho ...
 • Design zemědělského traktoru 

  Horáček, Radim
  Předmětem této diplomové práce je design zemědělského traktoru zaměřený na inovativní přístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologic- kými požadavky. Cílem designu je navržení svébytného a tvarově ...
 • Design ponorného pozorovacího plavidla 

  Macháčková, Petra
  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout design ponorného pozorovacího plavidla. Najít inovativní přístup k navrhování a modernizaci v oblasti designu zvoleného tématu. Tato práce ukazuje kreativitu autora a schopnost ...
 • Design tandemového válce 

  Otruba, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu tandemového válce s autonomním řízením. V návrhu je zohledněna technická podstata stroje a je představena koncepční podoba stavební techniky určená k hutnění podkladů. Pro vyřešení ...
 • Design železniční drezíny 

  Budík, Marek
  Tato diplomová práce prozkoumává úzkou kategorii železničních univerzálních montážních vozidel, tedy drezín. Specificky se zaměřením na dlouhou tradici českých modelů. Cílem práce je z těchto analýzou získaných poznatků ...
 • Design dálkově ovládané svahové sekačky 

  Zvarík, Lukáš
  Práce se zabývá komplexním návrhem designu dálkově ovládané svahové sekačky v přímé návaznosti na navržené konstrukčně technologické řešení stroje. Produkt byl vytvořen s cílem zaujmout místo na současném, mladém trhu ...
 • Charakterizace polovodičových nanovláken 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se věnuje charakterizaci polovodičových nanodrátů. Teoretická část popisuje základní fyzikální vlastnosti TiO2 a je předložena rešerše vybraných vlastností nanostruktur oxidu titaničitého. V experimentální ...
 • Interakce kovových nanočástic a rychlých elektronů 

  Konečná, Andrea
  Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie je jednou ze základních technik vhodnou nejen pro zobrazování nanostruktur, ale může být také použita pro různé druhy spektroskopií a, jak bylo nedávno ukázáno, i pro ...
 • Možnosti rozvoje a zajištění bezpečnosti dálkově řízených letadel (RPAS) v ČR 

  Habrnal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje a zajištěním bezpečnosti dálkově řízených letadel (RPAS) v ČR. Práce je rozdělena do 3 hlavních částí: legislativní, technické a bezpečnostní. V legislativní části najdeme ...

View more