• Rozbor únosnosti vybraných svařovaných konstrukčních uzlů zatěžovaných staticky a cyklicky 

  Peč, Michal
  Svařování je hojně využívaná metoda spojování součástí díky své efektivitě, ekonomičnosti a téměř nekonečným možnostem typů spojení. Velká variabilita geometrických konfigurací svarů je problematická vzhledem k posouzení ...
 • Měření na turbínové mříži 

  Vondra, Marek
  Cílem této diplomové práce je měření na turbínové mříži. V první části se jedná o měření charakteristik proudění za turbínovou mříží pomocí tříotvorové pneumatické sondy, ve druhé části pak měření tlaku po profilu lopatky. ...
 • Analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče 

  Bílek, Tomáš
  Cílem této práce je analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče. Tato analýza je založena na kombinaci experimentálního měření a CFD simulace proudění vzduchu v prostoru rozvaděče. Na základě výsledků pro referenční ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek 

  Frejlich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací funkčního prototypu experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek. V první části se práce zaobírá přehledem současného stavu poznání a ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Konstrukce stendu pro dynamické testování protéz dolních končetin 

  Taufer, Tomáš
  V této práci je popsán návrh a realizace testovacího zařízení pro dynamické testy protéz chodidel zhotovených metodami Rapid Prototypingu (RP). Hlavním cílem návrhu bylo napodobit reálné zátěžné podmínky při chůzi, čehož ...
 • Analýza proudění z vyústky osobního vozu s využitím termoanemometrické sondy 

  Šeda, Libor
  V diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o možnosti měření rychlosti proudění vzduchu a následně představena testovací trať pro automobilové vyústky, měřený objekt a uspořádání trati s různými komponenty. Metodou ...
 • Parní turbína 8 MW 

  Flimel, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na detailní výpočet parní protitlakové turbíny s reakčním lopatkováním s jedním neregulovaným odběrem o svorkovém výkonu 8 MW. V první části práce je proveden termodynamický výpočet průtočného ...
 • Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou a hodnotením chýb pri montáži pneumatických ventilov. V teoretickej časti popisuje využité nástroje: quality gate, vývojový diagram procesu, Paretov diagram a analýzu FMEA. V rámci ...
 • Vliv pneumatik na výstupní parametry traktorů 

  Kopečný, Aleš
  Diplomová práce shrnuje výsledky měření výstupních parametrů traktoru, na který byly namontovány tři různé druhy pneumatik. Měřené parametry jsou maximální tahový výkon, prokluz, měrná efektivní spotřeba paliva při maximálním ...
 • Návrh robotického pracoviště pro zátěžové testování 

  Konečný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu robotického pracoviště pro zátěžové testování. Na začátku práce je stanoven cíl testování. Dále je popsán testovaný objekt, současné pracoviště, je zvolena vhodná varianta ...
 • Analýza Stirlingova oběhu 

  Hazda, Jakub
  Tato práce se zabývá termodynamickým oběhem Strilingova motoru. Je zde uplatněna analýza ideálního cyklu, Schmidtova analýza a metoda druhého řádu se ztrátovou korekcí v rámci softwaru PROSA 2.4. Získané výsledky jsou ...
 • Návrh nového typu obvodového závěsu pro lopatky parní turbíny 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem nového typu obvodového závěsu rotorových lopatek posledního stupně parní turbíny a následnou deformačně-napěťovou analýzou pomocí MKP, která byla provedena jak s monotónním, tak i s cyklickým ...
 • Stavba a aplikace 3D FDM tiskárny typu deltabot 

  Knapil, Josef
  Práce se zabývá konstrukcí a aplikací 3D FDM tiskárny typu deltabot. V první části jsou popsány metody technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje 3D tiskárny typu deltabot. Třetí část se zabývá konstrukcí a kalibrací ...
 • Studie výrobního procesu vybrané technologie 

  Rosecká, Eva
  Tato práce je zaměřena na sledování vybraných zakázek ve firmě, která se zabývá převážně kusovou výrobou odlitků. Cílem je na základě sledování průběhu předvýrobní a výrobní fáze analyzovat úzká místa výrobního procesu. ...
 • Nekonvenční technologie výroby řetězů 

  Hostinský, Michal
  Nekonvenční technologie a jejich neustálý vývoj přináší nové možnosti ve výrobním procesu. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení problematiky zpracování plechů při výrobě speciálních dílů válečkových a dopravních řetězů. ...
 • Optimalizace laserového přivařování tvrdokovových řezných destiček na nosnou trubku 

  Franko, Matej
  Práca pojednáva o možnostiach výroby jadrového vrtáku. Jednou z nich je technológia laserového zvárania, ktoré bolo popísane v teoretickej časti práce. V praktickej časti boli na vláknovom lasery Yb-YAG experimentálne ...
 • Design terénního vozidla 

  Horák, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření designu terénního automobilu. Vůz se stal koncepční vizí ekologického off-roadu budoucnosti poháněného vodíkovými pa- livovými články. Další cíle práce jsou: vnést prvky tvarové ...
 • Predikce vlivu povrchové vrstvy oxidů na intenzitu vodního chlazení 

  Haluza, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu povrchové vrstvy oxidů na vedení tepla. Důraz je kladen především na numerické simulace. Kromě modelování vedení tepla pomocí diferenciálních rovnic je k predikci vlivu oxidů ...
 • Vyhodnocení závislosti HDP na provozních výkonech letecké dopravy 

  Tomanová, Veronika Anna
  Diplomová práce pojednává o výkonech z oblasti letecké dopravy, které jsou vztaženy k výkonnosti národních ekonomik dvou vybraných sousedních zemí, České republiky a Spolkové republiky Německo, a to prostřednictvím hrubého ...