• Parní turbína pro fosilní elektrárnu - ST NT díl 

  Třináctý, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro fosilní elektrárnu. Turbína je dvoutělesová. První těleso je tvořeno samostatným VT dílem. Druhé těleso tvoří kombinovaný ST-NT díl s axiálním ...
 • Výpočtová simulace kosoúhlého rovnání tyčí 

  Benešovský, Marek
  Závěrečná práce se zabývá popisem dvou variant výpočtových modelů pro simulaci kosoúhlého rovnání tyčí kruhového průřezu, které vychází z Lagrangeova přístupu k popisu kontinua. Realizace obou variant byla provedena v ...
 • Vliv pneumatik na výstupní parametry traktorů 

  Kopečný, Aleš
  Diplomová práce shrnuje výsledky měření výstupních parametrů traktoru, na který byly namontovány tři různé druhy pneumatik. Měřené parametry jsou maximální tahový výkon, prokluz, měrná efektivní spotřeba paliva při maximálním ...
 • Plánovaný experiment 

  Sabová, Iveta
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia metódy plánovaného experimentu (DoE) na konkrétnych dátach. V prvej kapitole teoretickej časti práce je táto metóda podrobne popísaná. Sú v nej uvedené základné princípy ...
 • Parní turbina rychloběžná kondenzační 

  Klíma, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů ...
 • Modernizace Jaderné elektrárny Dukovany 

  Kissler, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na detailní technický popis všech důležitých částí sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany a jejich návazností na ostatní systémy elektrárny. V práci jsou analyzovány významné úpravy, ...
 • Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting 

  Dokoupil, Filip
  Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Žáček, Ondřej
  Cílem diplomové práce „Kondenzační parní turbína“ je návrh kondenzační parní turbíny se dvěma neregulovanými odběry. Návrh je proveden podle zadaných parametrů. Na začátku práce je stanoveno bilanční schéma pro tuto turbínu. ...
 • Analýza Stirlingova oběhu 

  Hazda, Jakub
  Tato práce se zabývá termodynamickým oběhem Strilingova motoru. Je zde uplatněna analýza ideálního cyklu, Schmidtova analýza a metoda druhého řádu se ztrátovou korekcí v rámci softwaru PROSA 2.4. Získané výsledky jsou ...
 • Návrh sportovních vaček pro motocyklový motor 

  Závodník, Michal
  Diplomová práce obsahuje teoretickou část věnující se tématu ventilových rozvodů a naměřená data motoru s jejich zpracování. Zpracovaná data jsou použita pro vytvoření 1D simulace motoru. Následně jsou v simulaci upravovány ...
 • Měření na turbínové mříži 

  Vondra, Marek
  Cílem této diplomové práce je měření na turbínové mříži. V první části se jedná o měření charakteristik proudění za turbínovou mříží pomocí tříotvorové pneumatické sondy, ve druhé části pak měření tlaku po profilu lopatky. ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Konstrukce svařovacího přípravku 

  Štancl, Jiří
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce svařovacího přípravku pro nástavbu autobusu. Svařování jednotlivých dílů sestavy probíhá na ručním pracovišti. Všechny díly svařence jsou vyráběny z konstrukční oceli ČSN ...
 • Vliv velikosti hlavice na procesy tření a mazání v TEP kyčle 

  Bartošík, Jan
  Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem tření a mazání v totální endoprotéze kyčelního kloubu v závislosti na velikosti kloubu. Měření byla provedena na simulátoru kyčelního kloubu, který funguje na principu ...
 • Generování náhodných čísel pomocí magnetických nanostruktur 

  Jíra, Roman
  Generování náhodných čísel může být založeno na fyzikálních jevech, v nichž vystupuje pravděpodobnost, na algoritmech, které využívají především složité či jednosměrné matematické funkce, případně na kombinaci obou těchto ...
 • Měření drsnosti pomocí kruhoměru 

  Šrůt, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením drsnosti povrchu na kruhoměru Talyrond TR595S. Jejím cílem bylo rozšíření možností měření na tomto kruhoměru. Hlavním přínosem práce je vytvoření návrh postupu měření drsnosti součástí ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění válcové součásti pro ropné vrty 

  Koudela, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění obrábění při výrobě vnitřní objímky pro ropné vrty ve společnosti Sanborn a.s. V diplomové práci jsou stručně popsány použité technologie obrábění, dále je zde popsána ...
 • Návrh energeticky úsporného hydraulického systému pro silové zatěžování pohonných soustav vozidel 

  Robenek, Vít
  Práce se zabývá návrhem hydraulického systému pro specifickou aplikaci hydrostatického regulovaného pohonu s ohledem na energetickou účinnost navrženého řešení. Použity jsou standardní hydraulické a elektronické komponenty ...
 • Koncept montážní linky pro montáž centrální části systému termoregulace motoru 

  Juřicová, Vendula
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konceptu montážní linky pro montáž centrální části systému termoregulace motoru. Nejprve je popsán současný stav, následuje rozbor montážních variant, určení montážních časů a cyklů ...
 • Měřicí a regulační systém vzduchového zemního výměníku tepla 

  Bielik, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem měřícího a regulačního systému vzduchového zemního výměníku tepla umístěném v areálu FSI VUT v Brně. Systém je realizován ve vývojovém prostředí LabVIEW a používá moduly CompactDAQ od ...