Now showing items 117-136 of 428

 • Malá vrtná souprava pro vrtání studní 

  Volec, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh konstrukce malé vrtné soupravy pro vrtání studní. Vrtná souprava bude sloužit k vrtání studní do průměru 200 mm technologií rotačním vrtáním s vodním výplachem. V první části práce je ...
 • Manipulační nástrojová jednotka 

  Láznička, Petr
  Diplomová práce je zpracována se zaměřením na konstrukční řešení manipulační nástrojové jednotky pro CNC vertikální frézku SLV 300 ve spolupráci se zlínskou firmou IMC/Engineering s.r.o. Hlavním cílem práce je vytvoření ...
 • Matematické modely způsobilosti procesu 

  Horník, Petr
  V této diplomové práci se nejprve budeme zabývat ověřením normality a dalších potřebných předpokladů. Dále se seznámíme s transformacemi, abychom mohli i nenormálně rozdělená data převést na normální a provést analýzu ...
 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Mück, Jonáš
  Záměrem této práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti různých maziv pro hluboké tažení korozivzdorné oceli 1.4404. Metoda testování je založena na modelu tření v místě přidržovače a tažné hrany, kterému odpovídá ...
 • Mechanický čistící stroj 

  Marek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá konstrukcí mechanicky shrabovaných česlí pro čistírnu odpadních vod, které budou umístěny v přívodním kanále šířky 800 mm a hloubky 1 850 mm. Práce obsahuje rešerši používaných systémů, návrh vlastního ...
 • Mechatronická soustava pro prezentaci kmitání a tlumení 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca je zameraná na vytvorenie sústavy pre prezentáciu kmitania, pričom jej základ je tvorený elektromagnetickým tlmičom, ktorého vlastnosti sú viac než vhodné na použitie v takejto sústave. V prvej časti sú uvedené ...
 • Metoda určování přesnosti obráběcích robotů 

  Cabalka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti robotického obrábění. Popisuje teoretické vlastnosti a rozdělení běžně dostupných metod měření přesnosti strojů. V praktické části je vyroben zkušební obrobek a ...
 • Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů 

  Gofroň, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou pohybu hřídele, krouticího momentu, úhlové rychlosti a vibrací. První část práce je věnována obecné problematice snímání signálů v číslicové podobě. Dále se práce věnuje snímačům ...
 • Měření drsnosti pomocí kruhoměru 

  Šrůt, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením drsnosti povrchu na kruhoměru Talyrond TR595S. Jejím cílem bylo rozšíření možností měření na tomto kruhoměru. Hlavním přínosem práce je vytvoření návrh postupu měření drsnosti součástí ...
 • Měření extinkčních spekter opticky zachycených plazmonických nanočástic 

  Flajšmanová, Jana
  Tato práce se zabývá zobrazováním v temném poli a optickou spektroskopií opticky zachycených plazmonických nanočástic. Optické chytání a charakterizace jednotlivých částic nebo jejich určitého množství jsou názorně vysvětleny. ...
 • Měření na turbínové mříži 

  Vondra, Marek
  Cílem této diplomové práce je měření na turbínové mříži. V první části se jedná o měření charakteristik proudění za turbínovou mříží pomocí tříotvorové pneumatické sondy, ve druhé části pak měření tlaku po profilu lopatky. ...
 • Měření odklonu kola během jízdy 

  Vojtěšek, Aleš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout měření a následně změřit změnu úhlu odklonu kola během jízdy. Pro tento zadaný úkol byly použity na uchycení senzorů některé díly od firmy Corrsys-Datron a zbývající prvky bylo potřeba ...
 • Měření rychlostních profilů za vířičem 

  Zejda, Vojtěch
  Hořáky jsou klíčová zařízení procesních pecí, jež významně ovlivňují tvorbu emisí při spalovacím procesu. Pro vývoj moderních low – NOX hořáků je nezbytné znát přesnou podobu proudění, které generuje axiální lopatkový vířič ...
 • Měření tvaru zatížené pneumatiky 

  Hlavatý, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na měření tvaru převážně zatížené pneumatiky a hledání závislostí mezi tlakem uvnitř pneumatiky, zatížením a vlivem těchto parametrů na výsledný tvar pneumatiky. Data pro tyto závislosti byla získána ...
 • Měření zrychlení na struktuře vozu při bočních nárazových zkouškách 

  Lenděl, Michal
  Tato diplomová práce je věnována tématu měření bočních nárazových zkoušek prováděných ve společnosti Škoda Auto a.s. Je zde popsán měřicí řetězec laboratoře nárazových zkoušek, způsob, jakým je signál zpracován i vyhodnocen. ...
 • Měřicí a regulační systém vzduchového zemního výměníku tepla 

  Bielik, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem měřícího a regulačního systému vzduchového zemního výměníku tepla umístěném v areálu FSI VUT v Brně. Systém je realizován ve vývojovém prostředí LabVIEW a používá moduly CompactDAQ od ...
 • Minimalizace chyb v procesu obrábění s ohledem na operátora 

  Peňák, Martin
  Práce se zabývá analýzou způsobilosti systému měření při výrobě rotační součásti z pohledu minimalizace chyb operátora a spolehlivosti lidského činitele. Cílem práce je provést literární rešerši na dané téma a následně ...
 • MKP simulace elastohydrodynamického kontaktu 

  Brhlík, Rostislav
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací metody konečných prvků při simulacích elastohydrodynamického (EHD) mazání. Pro výpočet je použit komerčně dostupný software COMSOL, přičemž jsou detailně analyzovány dva rozdílné ...
 • Modelování a simulace robotických aplikací 

  Šťastný, Martin
  Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s ...
 • Modelování a verifikace piezoelektrického generátoru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá vytvořením, určením parametrů a ověřením modelu piezolektrického generátoru. Tento matematický model by měl sloužit jako nástroj při vývoji nových generátorů a to zejména při analýze využitelnosti ...