Now showing items 179-198 of 374

 • Obrábění keramických materiálů frézováním 

  Rudel, Václav
  V diplomové práci je zpracováno rozdělení keramických materiálů, jejich vazby a různé vlastnosti, které keramické materiály definují. Dále je popsán způsob výroby a zpracování keramických materiálů, včetně možností jak ...
 • Obrábění pomocí robotů 

  Voráček, Martin
  Diplomová práce předkládá rešeršní studii zaměřenou na současnou úroveň průmyslových robotů a jejich využití v procesu obrábění. Představuje současnou technologii využívanou ve vybrané společnosti k výrobě komponent pro ...
 • Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu 

  Bukovský, Petr
  Diplomová práce se zabývá obráběním rotačních součástí vyráběných z kalených ocelí. V úvodní kapitole je popsána problematika soustružení a broušení. Následující kapitola pojednává o tepelném zpracování a obráběných ...
 • Odstředivá brzda motoru pro pneumatikový válec 

  Vít, Jakub
  Cílem mé diplomové práce je návrh odstředivé brzdy pro zabránění přetočení spalovacího motoru u pneumatikového válce. V první části své diplomové práce se zabývám stávajícími a obdobnými systémy bránícími přetočení motorů. ...
 • Oduhličení austenitických ocelí a jeho vliv na vlastnosti materiálu 

  Vítek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem oduhličení taveniny austenitických ocelí. Matematický model analyzující numerické výpočty byl srovnán s experimentálními tavbami. Výsledky byly diskutovány s ohledem na ...
 • Optický systém pro torzně detekovanou elektronovou spinovou rezonanční spektroskopii 

  Kern, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje vylepšeniu spektroskopu Torzne Detegovanej Elektrónovej Spinovej Rezonancie (TDESR) výmenou aktuálnej kapacitnej detekcie výchylky ohybného ramienka za optické metódy. Práca popisuje základy ...
 • Optimalizace kyvadlové nápravy automobilu 

  Vávra, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizaci zadní kyvadlové nápravy automobilu Škoda 130 RS. Hlavním cílem této práce je snížení hmotnosti zavěšení. Je provedena kinematická analýza a optimalizace kinematiky. Konstrukční ...
 • Optimalizace laserového přivařování tvrdokovových řezných destiček na nosnou trubku 

  Franko, Matej
  Práca pojednáva o možnostiach výroby jadrového vrtáku. Jednou z nich je technológia laserového zvárania, ktoré bolo popísane v teoretickej časti práce. V praktickej časti boli na vláknovom lasery Yb-YAG experimentálne ...
 • Optimalizace obráběcích parametrů abradable nástřiků používaných v leteckém průmyslu 

  Krajkovič, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na obrábění termálních nástřiků. Zejména na testování obráběcích parametrů a jejich vlivů pro jednotlivé typy abradable nástřiků, používaných v leteckém průmyslu. Cílem práce je testování parametrů ...
 • Optimalizace sběrného výfukového potrubí Škoda 1,2 MPI 

  Kubiš, Milan
  Tématem této diplomové práce je optimalizace sběrného výfukového potrubí ŠKODA 1,2 MPI s ohledem na plastickou deformaci při tepelném namáhání. První část je zaměřena na obecný popis modulu katalyzátoru, jehož součástí je ...
 • Optimalizace stavebních konstrukcí s pravděpodobnostními omezeními 

  Kokrda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá penalizačním přístupem k řešení úloh stochastické optimalizace s pravděpodobnostními omezeními, které jsou aplikovány na problémy z oblasti stavební mechaniky. V práci je zpracován inženýrský ...
 • Optimalizace technologie výroby voskových modelů ve firmě Fimes 

  Žuja, Jaroslav
  Tato práce má za úkol zhodnotit v současné době používanou voskovou směs a porovnat ji s vlastnostmi nově zakoupených voskových směsí. Dále má zhodnotit, zdali se na kvalitě projevuje „převařovaná vosková směs‘‘, která se ...
 • Optimalizace teplotního pole s fázovou přeměnou 

  Pustějovský, Michal
  Práce se zabývá modelováním problému kontinuálního lití oceli. Tento proces výroby oceli získal nejen v České republice v posledních letech faktickou dominanci. V práci je řešen sochor s kruhovým průřezem, který bývá často ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Drábková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím strategií DOE (plánovaný experiment) a QFD (quality function deployment) do podniku. Je v ní pojednáno o daných metodách. Zabývá se jejich použitím pro vzniklý problém. V ...
 • Optimalizační modely pro energetické využití odpadu 

  Hošek, Jaromír
  Cílem této diplomové práce je vytvoření posloupnosti matematických optimalizačních modelů různé úrovně složitosti pro efektivní nakládání a energetické využití komunálního odpadu. S použitím optimalizačních modelů zahrnující ...
 • Organizační struktura firmy produkující zemědělské stroje 

  Barák, Michal
  Práce obsahuje teoretický rozbor organizační struktury firmy produkující zemědělské stroje. Dochází k popisu jednotlivých oddělení podniku přes představení výrobního sortimentu až po hlavní výrobní procesy. Praktickou částí ...
 • Ovlivnění zbytkových pevností slévárenských jader s biogenním pojivem 

  Šebesta, Pavel
  Slévárenská technologie je průmyslový obor, ve kterém je pokrok stále důležitým aspektem pro snížení ekologického dopadu a zvýšení konkurenceschopnosti. Diplomová práce se zaměřuje na možnosti ovlivnění zbytkových pevností ...
 • Parní turbina rychloběžná kondenzační 

  Klíma, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů ...
 • Parní turbína 8 MW 

  Flimel, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na detailní výpočet parní protitlakové turbíny s reakčním lopatkováním s jedním neregulovaným odběrem o svorkovém výkonu 8 MW. V první části práce je proveden termodynamický výpočet průtočného ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu 

  Třináctý, Jiří
  Diplomová práce se věnuje návrhu kondenzační parní turbíny spalující fosilní paliva o jmenovitém výkonu na svorkách generátoru 250 MW s přihříváním páry a osmi neregulovatelnými regeneračními odběry. Turbína se skládá ze ...