Now showing items 221-240 of 410

 • Parní turbina rychloběžná kondenzační 

  Klíma, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů ...
 • Parní turbína 8 MW 

  Flimel, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na detailní výpočet parní protitlakové turbíny s reakčním lopatkováním s jedním neregulovaným odběrem o svorkovém výkonu 8 MW. V první části práce je proveden termodynamický výpočet průtočného ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu 

  Třináctý, Jiří
  Diplomová práce se věnuje návrhu kondenzační parní turbíny spalující fosilní paliva o jmenovitém výkonu na svorkách generátoru 250 MW s přihříváním páry a osmi neregulovatelnými regeneračními odběry. Turbína se skládá ze ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu - ST NT díl 

  Třináctý, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro fosilní elektrárnu. Turbína je dvoutělesová. První těleso je tvořeno samostatným VT dílem. Druhé těleso tvoří kombinovaný ST-NT díl s axiálním ...
 • Parní turbína pro solární elektrárnu 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh dvoutělesové kondenzační parní turbíny s převodovkou a přihříváním o výkonu 110 MW pro solární elektrárnu. Parní turbína je uvažována s axiálním výstupem do vzduchem chlazeného kondenzátoru. ...
 • Pevnost bodového spoje v měkkém a tvrdém režimu svařování 

  Steiner, Jaromír
  Bodové svařování materiálu 1.4307 tlouštěk 1+1 mm je firmou ROSTEX výborně odladěno - při změnách pouze svařovacího proudu se podařilo přiblížit hodnotám pevností dosahovaných firmou ROSTEX. Při svařování materiálu 1.4307 ...
 • Pevnostní analýza skříně alternátoru 

  Kratochvíl, Petr
  V této diplomové práci je teoreticky popsán a následně prakticky proveden pevnostní výpočet skříně alternátoru, která v podmínkách provozu soutěžního vozu přechází často do havarijního stavu. Je zde využito tzv. reverzního ...
 • Pevnostní návrh potrubí 

  Jahodová, Miroslava
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní návrh potrubní větve spojující pec katalytického kontinuálního reformingu s reaktorem. Nejprve je proveden analytický návrh jednotlivých částí potrubí podle norem ASME VIII, ČSN ...
 • Plán reakce na nouzové situace v letecké škole 

  Jedlička, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu Plánu reakce v případě nouze pro leteckou školu. První část práce se věnuje organizacím v letectví a jiném dopravním průmyslu, které ukládají povinnost zavedení systému řízení bezpečnosti. ...
 • Plánovaný experiment 

  Sabová, Iveta
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia metódy plánovaného experimentu (DoE) na konkrétnych dátach. V prvej kapitole teoretickej časti práce je táto metóda podrobne popísaná. Sú v nej uvedené základné princípy ...
 • Plánování cesty robotu pomocí algoritmů AO* 

  Richter, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje metody plánování cesty robota v neurčitém prostředí pomocí metod typu AO*. Praktická část práce se zaměřuje na implementaci vybraných metod AO*. Pro provedení experimentů bylo vytvořeno simulační ...
 • Plynofikace horkovodního kotle 

  Mik, Martin
  Diplomová práce se zabývá plynofikací horkovodního kotle o výkonu 116,3 MW. Nejdříve byl vypracován stechiometrický výpočet. Dále následuje kontrolní výpočet tlakových ztrát potrubí. Za ním následuje teplotní výpočet ...
 • Plynofikace olejového kotle v cukrovaru 65 t/h, 3,8 MPa, 450 °C 

  Štukavec, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá plynofikací stávajícího olejového kotle. V první části práce popisuje stávajícího kotel. V další části práce následuje plynofikace s ohledem na dodržení limitu NOX. a přepočet kotle pro provoz ...
 • Počítačem řízená frézka 

  Homola, Stanislav
  Cílem této práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat řídící program pro CNC frézku určenou pro obrábění hliníku, dřeva či plastu. Celá kostrukce frézky je navrhnuta a vyrobeny z oceli. Stůl se skládá z hliníkové desky ...
 • Pohyb kapky po nakloněné rovině 

  Habr, Martin
  Práca sa zaoberá teóriou čiastočnej zmáčavosti steny, podľa ktorej je odvodený vzťah pre rýchlosť kvapky pohybujúcej sa po naklonenej rovine v závislosti na čase. V práci sú vysvetlené základné pojmy s touto teóriou ...
 • Porovnání modálních vlastností oběžných kol parní turbíny s různými délkami lopatek 

  Havlásek, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti několika variant oběžného kola s různými délkami lopatek. Motivací pro vypracování této práce je řešení problémové situace, která je charakterizována havárií ...
 • Porovnání tepelných účinností cyklů 

  Přívozník, Martin
  Tato diplomová práce na téma Porovnání tepelných účinností cyklů se zabývá výpočtem tepelných schémat s přihříváním i bez přihřívání pro různé výkony. Výpočet je proveden pomocí odborné literatury. V úvodu práce je rozebrán ...
 • Porovnání vodní dýmky, elektronických cigaret a klasických cigaret z hlediska emitovaných částic 

  Krátký, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných stylů kouření a jejich porovnáním z hlediska emitovaných částic. Aerosol vznikající při kouření představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Pro účely práce byla zkonstruována ...
 • Porovnání výsledků modální analýzy desky plošných spojů dosažených výpočtovým a experimentálním modelováním 

  Oplt, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je porovnání výsledků modální analýzy desek plošných spojů bez elektronických komponent, které byly získány při výpočtovém a experimentálním modelováním. Analýzy jsou provedeny pro varianty ...
 • Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 

  Hrozek, Petr
  Tato práce řeší bezpečnost strojního zařízení. Jsou zde uvedeny a vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení definované normou ČSN EN 61508 a ČSN EN ISO 12100 a dále pak metody posouzení ...