Now showing items 264-283 of 410

 • Racionalizace výroby skříní 

  Konečný, Jan
  Práce se zabývá reorganizací výroby těles skříní vstřikovacích čerpadel, kdy stávající řešení výroby pomocí obráběcí linky nevyhovovalo požadavkům na pružnou výrobu. Po krátkém uvedení firmy jsou zpracovány kroky vedoucí ...
 • Rám kočky 330 t mostového licího jeřábu 

  Otevřel, Marek
  Tématem této diplomové práce je rám jeřábové kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 330/65/20t. Jeřábová kočka slouží k manipulaci s roztaveným kovem. Rám je analyzován pevnostní kontrolou a kontrolou únavové pevnosti. ...
 • Regionální energetické využití odpadů 

  Krňávek, Martin
  Diplomová práce se zabývá technologiemi pro energetické využití odpadů o zpracovatelském výkonu cca 10 až 50 kt/rok a jejich aplikací v regionech České republiky. V první části práce jsou uvedeny výsledky analýzy spotřeb ...
 • Rekonstrukce protitlakové parní turbiny 

  Hlavinka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je revize parní turbíny Mitsubishi a výpočet utahovacích momentů šroubů dělící roviny. Tato práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část práce obsahuje seznámení s rozsahem prováděných servisních ...
 • Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena 

  Hrabina, Martin
  Diplomová práce “Renovace nástrojových ocelí pro tváření za studena“ vystihuje soudobou problematiku vytváření otěruvzdorných návaru nástrojových ocelí. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První část práce se ...
 • Reverzační turbokompresor 

  Lapáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem reverzačního turbokompresoru. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část se věnuje teorii a rozdělením lopatkových strojů. Navazující část popisuje akumulační soustavu, pro kterou ...
 • Robotická manipulace s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail při procesu svařování laserem 

  Bužga, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem vysokotlakých zásobníků paliva Common Rail firmy Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Návrhem průmyslového robotu pro manipulaci s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail během procesu ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy o parametrech páry 88 t / h, 9,6 MPa, 520°C 

  Hlaváč, David
  Práce se zabývá návrhem parního kotle o výkonu 88 t/h a výstupních parametrech páry 9,6 MPa a 520°C. Palivem pro kotel je dřevní štěpka. Hlavní zaměření práce je na tepelný výpočet a na návrh rozměrů a uspořádání výhřevných ...
 • Roštový kotel na spalování uhlí a nebo dřevní biomasy o parametrech 200 t / h 9,3 MPa, 520°C 

  Čech, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh roštového kotle o výkonu 200 t . h-1, který bude spalovat hnědé uhlí nebo dřevní štěpku. Celý návrh je rozdělen do několika částí. Pro jednotlivá paliva byly v úvodní části stanoveny ...
 • Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Kozák, Tomáš
  Práce se věnuje návrhu parního kotle s přirozenou cirkulací vody, ve kterém se spaluje dřevní stěpka. Jedná se o roštový kotel, který má parametry 20 t/h vyrobené páry o teplotě 420 °C a tlaku 5 MPa. Teplota napájecí vody ...
 • Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování směsi dřeva a hnědého uhlí 

  Lauš, Ladislav
  Práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí v poměru (30/70-uhlí), o výkonu 50 t/h, parametry výstupní páry p=7,5 MPa, t=480 °C a teplotou napájecí vody 105 °C. Jedná se o kotel ...
 • Roštový parní kotel s přirozenou cirkulací na spalování slámy z pšenice,žita a ječmene 

  Soľár, Slavomír
  Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je uskutočniť návrh roštového parného kotla na spaľovanie obilnej slamy s výhrevnosťou 15,6 MJ/kg. Výkon kotla je 15 t/h. tlak prehriatej pary 5 MPa, teplota prehriatej pary 415 °C a ...
 • Rotace kola ve výpočtech externí aerodynamiky 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto diplomovej práce je výskum vplyvu kvality objemovej siete, modelov turbulencie a modelov rotácie kolesa na aerodynamické koeficienty rotujúceho kolesa. Veľká pozornosť je venovaná nezávislosti výsledkov ...
 • Rozbor leteckých nehod všeobecného letectví ČR v souvislosti s věkovým zastoupením pilotů 

  Olšanová, Markéta
  Diplomová práce zkoumá vliv věku a zkušeností pilota na pravděpodobnost vzniku letecké nehody ve všeobecném letectví České republiky. Výsledku dosahuje prostřednictvím statistických analýz závěrečných zpráv z leteckých ...
 • Rozbor únosnosti vybraných svařovaných konstrukčních uzlů zatěžovaných staticky a cyklicky 

  Peč, Michal
  Svařování je hojně využívaná metoda spojování součástí díky své efektivitě, ekonomičnosti a téměř nekonečným možnostem typů spojení. Velká variabilita geometrických konfigurací svarů je problematická vzhledem k posouzení ...
 • Rozšíření funkcionality výukového robotického manipulátoru 

  Nejedlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením funkcionality robotického manipulátoru. Hlavním cílem je implementace řídících algoritmů do mikrokontroleru dsPIC. V úvodní části jsou popsány realizované úpravy na manipulátoru, ...
 • Rozvrhování v diskrétní výrobě 

  Vágner, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav rozvrhování výroby ve výrobním podniku v automobilovém průmyslu. Popisuje nastavení systému k využití modulu Pokročilé plánování výroby, v programu Helios Orange, jež výrobní podnik ...
 • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

  Nytra, Jan
  Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...
 • Řídicí systém spalovacího systému EKOGEM 

  Holešovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problémem automatického řízení kotle na tuhá paliva. Hlavním cílem práce je vytvořit řídicí systém pro spalovací systém EKOGEM. V práci je představen spalovací systém a k němu navržené řízení. ...
 • Řízení jednoúčelového obráběcího stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této diplomové práci je zpracován návrh řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje. V úvodní části je provedena analýza dvou možných variant řídicího systému a jejich porovnání, a to CNC řídicího systému Sinumerik ...