Now showing items 331-350 of 428

 • Technologie drátové elektroeroze 

  Tichý, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního drátového řezání v teoretické a praktické rovině. Teoretická část práce podrobně vysvětluje princip elektroerozivního obrábění, popisuje funkční části současných ...
 • Technologie galvanické anodizace neželezných kovů a slitin 

  Remešová, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretický popis technologie anodické oxidace hliníku, hořčíku, zinku a jejich slitin. V práci jsou podrobně popsány metody tvorby oxidické vrstvy a chemické procesy, ke kterým během anodizace ...
 • Technologie výroby titanového výfuku 

  Hrubý, Patrik
  Diplomová práca sa zameriava na technológiu výroby titánového výfuku pre dvojtaktný spaľovací motor. Obsahuje popis jednotlivých výrobných operácií. Podrobne analyzuje problematiku tvárnenia tenkostenných dielov výfuku za ...
 • Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce uvádza základné informácie v oblasti výroby tvarových súčastí na počítačovo riadených strojoch. Popisuje jednotlivé kroky od návrhu súčasti až po jej výrobu a zameriava sa hlavne na súhrn ...
 • Technologie výroby zadané součásti 

  Kalina, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem nové technologie výroby zadané součásti ve strojírenské firmě. Zadaná součást se vyrábí na obráběcím centru metodou frézování. K vytvoření modelu součásti byl použit program SolidWorks a k ...
 • Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW 

  Vacek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je popsat funkci spalovací turbíny LMS 100 jako víceúčelového zařízení jednak jako záložního zdroje pro případ black-outu, jednak z hlediska energetického využití a ekonomičnosti pro teplárenský provoz.
 • Testovací zařízení kluzných ložisek 

  Palán, David
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrického odporu kontaktu. Začátek práce je věnován shrnutí poznání z oblasti elektrického odporu kontaktu a z oblasti elektrických vlastností kluzných ložisek. Další část práce ...
 • Testování lomové houževnatosti za vysokých teplot s využitím miniaturních CT těles 

  Lokvenc, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá testováním lomové houževnatosti za vysokých teplot a studiem vlivu velikosti zkušebního tělesa na měřené hodnoty při využití miniaturních CT těles. Pro účely experimentální práce byla z oceli ...
 • Testování lomové houževnatosti za vysokých teplot s využitím miniaturních CT těles 

  Holas, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením lomového chování ODS oceli MA956 za vysokých teplot. Toto chování bylo testováno pomocí miniaturních CT těles, na kterých byly provedeny zkoušky za účelem změření křivek odolnosti ...
 • Transparentní polykrystalické keramiky pro balistické a vysokoteplotní aplikace 

  Malík, Petr
  V rámci této diplomové práce byly připraveny transparentní keramická tělesa na bázi oxidu hlinitého metodou gel casting následovanou předslinutím do oblasti uzavřené pórovitosti a následným isostatickým lisováním za tepla. ...
 • Tříválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro užitková vozidla 

  Domský, Viktor
  Cílem práce je vyšetření vlivu excentricity na průběh síly mezi pístem a vložkou válce a vlivu na vyvážení klikového mechanismu. Pro vybranou hodnotu excentricity navrhnout provedení vyvážení a provést pevnostní kontrolu ...
 • Tříválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro osobní vozidla 

  Faiman, Jiří
  V úvodní části se tato práce zabývá vyšetřením excentricity klikového mechanismu na jednotlivé veličiny kinematiky a dynamiky klikového mechanismu analytickým výpočtem v programu Matlab. Dále jsou pak porovnány jednotlivé ...
 • Tvorba simulačního modelu obráběcího stroje pro určení energetické spotřeby 

  Vespalec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulačního modelu obráběcího stroje pro určení spotřebované energie. Dále popisuje návrh modelu mechanické a elektrické části stroje a tvorbu algoritmu pro určení spotřeby. Výsledkem ...
 • Ukázky regulací s prediktivním řízením 

  Šalda, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá prediktivním řízením, hlavně Model Based Predictive Control (MPC). V první částí je popsán princip prediktivního řízení, kriteriální funkce, volba omezení regulace a volba pokut. V další částí ...
 • Uvolnění nakupovaných dílů do sériové výroby bez vstupní kontroly 

  Bil, Miroslav
  Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem metod vstupní kontroly s důrazem na statistickou přejímku srovnáváním. Praktická část obsahuje analýzu procesu kvalifikace dodavatelů a systému vstupní kontroly ve firmě ...
 • Únavová odolnost extrudované Mg-slitiny AZ91E 

  Sobola, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá únavovým chováním hořčíkové slitiny AZ91E vyrobené metodou extruze. V práci byly zjištěny základní mechanické charakteristiky a získána data z únavových zkoušek. Dále proběhlo metalografické ...
 • Úprava letounu EV-55 na požární verzi 

  Petruška, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá přestavbou dvoumotorového letounu EV-55 vyvíjeného společností Evektor s.r.o. na požární verzi. Konstrukční úprava odpovídá předpisu CS-23 Amendment 3. Nejprve je provedena studie a porovnání se ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování 

  Toman, Marek
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jednotlivých fyzikálních dějů v asynchronním motoru. První část práce je věnována výpočtu elektrických poměrů v asynchronním motoru. Na základě náhradního zapojení ve tvaru Gamma-článku ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou konečných prvků 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá komplexním modelováním asynchronního motoru pomocí metody konečných prvků. To spočívá ve vytvoření modelů založených na různých fyzikálních podstatách a jejich propojení. K modelování systému jsou ...
 • Vektorová Kerrova magnetometrie 

  Flajšman, Lukáš
  Moderní magnetické materiály a na nich postavená zařízení se v poslední době stávají značně komplexními s vysokými nároky jak na výrobu, tak na charakterizaci jejich vlastností. Z malého výčtu jevů, které sou schopny ...