Now showing items 344-363 of 428

 • Ukázky regulací s prediktivním řízením 

  Šalda, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá prediktivním řízením, hlavně Model Based Predictive Control (MPC). V první částí je popsán princip prediktivního řízení, kriteriální funkce, volba omezení regulace a volba pokut. V další částí ...
 • Uvolnění nakupovaných dílů do sériové výroby bez vstupní kontroly 

  Bil, Miroslav
  Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem metod vstupní kontroly s důrazem na statistickou přejímku srovnáváním. Praktická část obsahuje analýzu procesu kvalifikace dodavatelů a systému vstupní kontroly ve firmě ...
 • Únavová odolnost extrudované Mg-slitiny AZ91E 

  Sobola, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá únavovým chováním hořčíkové slitiny AZ91E vyrobené metodou extruze. V práci byly zjištěny základní mechanické charakteristiky a získána data z únavových zkoušek. Dále proběhlo metalografické ...
 • Úprava letounu EV-55 na požární verzi 

  Petruška, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá přestavbou dvoumotorového letounu EV-55 vyvíjeného společností Evektor s.r.o. na požární verzi. Konstrukční úprava odpovídá předpisu CS-23 Amendment 3. Nejprve je provedena studie a porovnání se ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování 

  Toman, Marek
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jednotlivých fyzikálních dějů v asynchronním motoru. První část práce je věnována výpočtu elektrických poměrů v asynchronním motoru. Na základě náhradního zapojení ve tvaru Gamma-článku ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou konečných prvků 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá komplexním modelováním asynchronního motoru pomocí metody konečných prvků. To spočívá ve vytvoření modelů založených na různých fyzikálních podstatách a jejich propojení. K modelování systému jsou ...
 • Vektorová Kerrova magnetometrie 

  Flajšman, Lukáš
  Moderní magnetické materiály a na nich postavená zařízení se v poslední době stávají značně komplexními s vysokými nároky jak na výrobu, tak na charakterizaci jejich vlastností. Z malého výčtu jevů, které sou schopny ...
 • Vertikální kotel na spalování zemního plynu 

  Sedlák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem kotle na spalování zemního plynu. Cílem práce je návrh velikosti výhřevných ploch, tak aby pára splňovala požadavky teploty 490 °C, tlaku 7 MPa a parního výkonu 60 t/h.
 • Větrání a vytápění rodinného domu 

  Sláčík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem větrací a otopné soustavy pro novostavbu nízkoenergetického rodinného domu. Práce je rozdělena na tři části. V první části je představena posuzovaná stavba spolu s požadavky, které byly ...
 • Virtuální svět 

  Balcárek, Daniel
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s procesem tvorby počítačových her a herním enginem Unity3D a poté realizovat herní server, včetně aplikačního programového rozhraní a knihoven pro jeho využívání. V první části ...
 • Virtuální svět 

  Hamal, Jakub
  Obsahem této práce je přiblížení problematiky procesu tvorby počítačových her a představení herního enginu Unity3D. Získané poznatky jsou poté uplatněny při vytvoření ukázkové aplikace pro PC. První část práce je věnována ...
 • Vliv exotermických obkladů na tuhnutí slitin hliníku 

  Zajíček, Roman
  Diplomová práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část popisuje odlišnosti slévárenských slitin hliníku oproti slévárenským ...
 • Vliv moření na přilnavost povlaků 

  Staněk, Vít
  Práce vytvořená v rámci inženýrského studia ve spolupráci s firmou IDEAL-Trade service pojednává o vlivu mořících kyselin na ocelový materiál a na ten samý materiál s povrchovou úpravou práškovým lakem. Na základě literární ...
 • Vliv plastifikátoru na technologii zpracování a vlastnosti slinovaného keramického mateiálu na bázi SiC 

  Skokan, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá mírou ovlivnění vlastností a technologie obrábění úpravou základního složení granulátu při výrobě technické keramiky. Je popsána série experimentů, které se aplikují na jednotlivé fáze výroby. ...
 • Vliv pneumatik na výstupní parametry traktorů 

  Kopečný, Aleš
  Diplomová práce shrnuje výsledky měření výstupních parametrů traktoru, na který byly namontovány tři různé druhy pneumatik. Měřené parametry jsou maximální tahový výkon, prokluz, měrná efektivní spotřeba paliva při maximálním ...
 • Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů 

  Chmelař, Zdeněk
  V diplomové práci je provedena analýza současného stavu v konstrukci podvozků traktorů, dále je uvedena metodika hodnocení vlivu podvozků na tahové vlastnosti traktorů. Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy a závěru ...
 • Vliv povrchových rýh na mazání bodových kontaktů 

  Matoušek, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem vlivu povrchových rýh na distribuci mazacího filmu v elastohydrodynamicky mazaném bodovém kontaktu. Tloušťka mazacího filmu je měřena pomocí aparatury typu kulička na ...
 • Vliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílce 

  Exnerová, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek. V práci jsou uvedeny teoretické poznatky, které se týkají zakončeni trubek plochým lemem a kuželem. Následují experimenty provedené s vlastním materiálem a nástroji ...
 • Vliv provozních parametrů spalování a konstrukčních parametrů nízkoemisního hořáku na charakteristické parametry spalovacích procesů 

  Nykodým, Jiří
  Hlavní náplní práce bylo vyšetření vlivu provozních parametrů spalování (přebytek spalovacího vzduchu, poměr paliva na primárním stupni) a konstrukčních parametrů nízkoemisního hořáku (úhel sklonu sekundárních trysek, ...
 • Vliv velikosti hlavice na procesy tření a mazání v TEP kyčle 

  Bartošík, Jan
  Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem tření a mazání v totální endoprotéze kyčelního kloubu v závislosti na velikosti kloubu. Měření byla provedena na simulátoru kyčelního kloubu, který funguje na principu ...