Now showing items 50-69 of 410

 • Design tandemového válce 

  Otruba, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu tandemového válce s autonomním řízením. V návrhu je zohledněna technická podstata stroje a je představena koncepční podoba stavební techniky určená k hutnění podkladů. Pro vyřešení ...
 • Design terénního vozidla 

  Horák, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření designu terénního automobilu. Vůz se stal koncepční vizí ekologického off-roadu budoucnosti poháněného vodíkovými pa- livovými články. Další cíle práce jsou: vnést prvky tvarové ...
 • Design tramvaje 

  Řihánek, Šimon
  Obsahem této diplomové práce je návrh designu nízkopodlažní tramvaje, určené převážně pro vnitroměstské použití. Součástí práce je stručné shrnutí historického vývoje, zanalyzování současných trendů na poli designu tramvají ...
 • Design záchranářského vozidla 

  Basler, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je design záchranářského vozidla, konkrétně lékařského záchranářského vozidla v kategorii C, určeného pro rychlou lékařskou pomoc a následnou přepravu. Cílem designu je vytvoření návrhu, který ...
 • Design zemědělského traktoru 

  Horáček, Radim
  Předmětem této diplomové práce je design zemědělského traktoru zaměřený na inovativní přístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologic- kými požadavky. Cílem designu je navržení svébytného a tvarově ...
 • Design železniční drezíny 

  Budík, Marek
  Tato diplomová práce prozkoumává úzkou kategorii železničních univerzálních montážních vozidel, tedy drezín. Specificky se zaměřením na dlouhou tradici českých modelů. Cílem práce je z těchto analýzou získaných poznatků ...
 • Detekce a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek 

  Solnický, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek. Konkrétně jde o rozpoznání červených kruhových značek Nejvyšší povolená rychlost z obrazových dat za ...
 • Detekce mimiky obličeje 

  Kozák, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro rozpoznávání výrazů obličeje. V úvodu práce je popsána problematika zpracování obrazu, především algoritmy, které jsou použity v dalších částech. Dále je věnována ...
 • Detekce těžkých kovů v kapalinách metodou spektrometrie laserem buzeného plazmatu 

  Skočovská, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá použitím spektrometrie laserom budenej plazmy (LIBS) na detekciu stopových množstiev ťažkých kovov, medi a olova, vo vodných roztokoch pentahydrátu síranu meďnatého a trihydrátu ethanoátu olovnatého. ...
 • Diagnostika impulzů Ti:Sa laseru pro generaci plazmatu 

  Weiss, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem časových charakteristik impulzů generovaných oscilátorem s Ti:safírovým aktivním prostředím. Z hlediska vlastností laserem indukovaného plazmatu je velký důraz kladen na kvalitu svazku, ...
 • Doplňování chybějících dat ve zvukových signálech 

  Bartlová, Hana
  Tato práce se zabývá doplňováním chybějících dat do zvukových signálů. Na úvod jsou shrnuty základní poznatky využívané dále v textu. Před samotnou aplikační částí je představena řídká reprezentace signálů a některé algoritmy ...
 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) 

  Smolinský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou. V úvodní části práce je proveden základní tepelný výpočet a návrh uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch. ...
 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) 

  Maršík, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu dvoutlakého kotle na odpadní teplo. Je rozdělena do devíti částí, ta první popisuje, jak bude kotel proveden a rozložen. Druhá část se věnuje tepelnému výpočtu. Třetí část se zabývá ...
 • Dvouválcový motocyklový motor 

  Bolcek, Adam
  Tato práce se zabývá vyvažováním setrvačných sil posuvných částí u dvouválcového řadového motocyklového motoru pomocí kyvné páky. Jsou zde uvedeny dva výpočtové přístupy určené k návrhu vyvažovací páky. Výpočtové přístupy ...
 • Dvouválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro užitková vozidla 

  Černohous, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je pro zadané parametry vznětového motoru vyšetřit vliv excentricity na průběh síly mezi pístem a vložkou válce a na vyvážení klikového mechanismu. Dále pro zvolenou hodnotu excentricity navrhnout ...
 • Dvouválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro osobní vozidla 

  Freisleben, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá silami v klikovém mechanismu. Cílem této práce je najít vhodnou hodnotu excentricity klikového mechanismu, která bude mít příznivý vliv na velikost a průběh sil, které způsobují třecí ztráty ...
 • Dynamika rotoru turbodmychadla s kluznými ložisky na bázi MBS 

  Hromádka, Adam
  V první části diplomové práce je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část shrnuje přístupy řešení dynamiky rotoru automobilních turbodmychadel. Vytvoření modelu rotoru a nahrazení vazby s ložiskem je doplněno o výhody ...
 • Efektivní využití energie při spalování odpadů 

  Kadleček, Vít
  Diplomová práce se zabývá zvýšením využití energie při spalování odpadů. Úvodní část se zabývá představením konkrétního zařízení pro energetické využití odpadů a jeho kogenerační výroby. Dále je zde popsán výpočtový nástroj ...
 • Elektrostatické vychylovací a korekční systémy 

  Badin, Viktor
  Tato diplomová práce se věnuje prozkoumání možností dynamické korekce vad v elektronové litografii. Pro výpočty byl zvolen elektronový litograf BS600. Práce se zabývá korekcí vad vychýlení třetího řádu: zklenutí pole, ...
 • Experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla pro části průmyslové parní turbíny od firmy Siemens, s.r.o Odštěpný závod Industrial Turbomachinery 

  Hladík, Petr
  Předmětem této diplomové práce je experimentální a výpočtové stanovení součinitelů přestupu tepla při kondenzaci páry pro zjednodušené části průmyslové parní turbíny. Tímto geometrickým zjednodušením je potrubí kruhového ...