Now showing items 1-14 of 14

 • Kondenzační parní turbina 

  Žáček, Ondřej
  Cílem diplomové práce „Kondenzační parní turbína“ je návrh kondenzační parní turbíny se dvěma neregulovanými odběry. Návrh je proveden podle zadaných parametrů. Na začátku práce je stanoveno bilanční schéma pro tuto turbínu. ...
 • Měření na turbínové mříži 

  Vondra, Marek
  Cílem této diplomové práce je měření na turbínové mříži. V první části se jedná o měření charakteristik proudění za turbínovou mříží pomocí tříotvorové pneumatické sondy, ve druhé části pak měření tlaku po profilu lopatky. ...
 • Modernizace Jaderné elektrárny Dukovany 

  Kissler, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na detailní technický popis všech důležitých částí sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany a jejich návazností na ostatní systémy elektrárny. V práci jsou analyzovány významné úpravy, ...
 • Parní turbina rychloběžná kondenzační 

  Klíma, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů ...
 • Parní turbína 8 MW 

  Flimel, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na detailní výpočet parní protitlakové turbíny s reakčním lopatkováním s jedním neregulovaným odběrem o svorkovém výkonu 8 MW. V první části práce je proveden termodynamický výpočet průtočného ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu 

  Třináctý, Jiří
  Diplomová práce se věnuje návrhu kondenzační parní turbíny spalující fosilní paliva o jmenovitém výkonu na svorkách generátoru 250 MW s přihříváním páry a osmi neregulovatelnými regeneračními odběry. Turbína se skládá ze ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu - ST NT díl 

  Třináctý, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro fosilní elektrárnu. Turbína je dvoutělesová. První těleso je tvořeno samostatným VT dílem. Druhé těleso tvoří kombinovaný ST-NT díl s axiálním ...
 • Parní turbína pro solární elektrárnu 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh dvoutělesové kondenzační parní turbíny s převodovkou a přihříváním o výkonu 110 MW pro solární elektrárnu. Parní turbína je uvažována s axiálním výstupem do vzduchem chlazeného kondenzátoru. ...
 • Porovnání tepelných účinností cyklů 

  Přívozník, Martin
  Tato diplomová práce na téma Porovnání tepelných účinností cyklů se zabývá výpočtem tepelných schémat s přihříváním i bez přihřívání pro různé výkony. Výpočet je proveden pomocí odborné literatury. V úvodu práce je rozebrán ...
 • Pulzní generování vodíku 

  Poláčik, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá elektrolýzou vody so zameraním na pulzovú elektrolýzu. V teoretickej časti venuje pozornosť najprv vodíku, jeho vlastnostiam, využitiu a skladovaniu. Ďalej podáva analýzu rôznych spôsobov generovania ...
 • Rekonstrukce protitlakové parní turbiny 

  Hlavinka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je revize parní turbíny Mitsubishi a výpočet utahovacích momentů šroubů dělící roviny. Tato práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část práce obsahuje seznámení s rozsahem prováděných servisních ...
 • Reverzační turbokompresor 

  Lapáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem reverzačního turbokompresoru. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část se věnuje teorii a rozdělením lopatkových strojů. Navazující část popisuje akumulační soustavu, pro kterou ...
 • Savoniova větrná turbína 

  Záviška, Radek
  Diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu Savoniova rotoru pro lokalitu Ráječko. Cílem návrhu je zařízení, které by sloužilo v dané lokalitě jako decentralizovaný zdroj elektrické energie. V práci je dále uveden ...
 • Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW 

  Vacek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je popsat funkci spalovací turbíny LMS 100 jako víceúčelového zařízení jednak jako záložního zdroje pro případ black-outu, jednak z hlediska energetického využití a ekonomičnosti pro teplárenský provoz.