Now showing items 1-20 of 449

 • Plynofikace horkovodního kotle 

  Mik, Martin
  Diplomová práce se zabývá plynofikací horkovodního kotle o výkonu 116,3 MW. Nejdříve byl vypracován stechiometrický výpočet. Dále následuje kontrolní výpočet tlakových ztrát potrubí. Za ním následuje teplotní výpočet ...
 • Elektrostatické vychylovací a korekční systémy 

  Badin, Viktor
  Tato diplomová práce se věnuje prozkoumání možností dynamické korekce vad v elektronové litografii. Pro výpočty byl zvolen elektronový litograf BS600. Práce se zabývá korekcí vad vychýlení třetího řádu: zklenutí pole, ...
 • Návrh uzlu křídlo-trup kompozitního letounu 

  Sadovský, Hynek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním, pevnostním a technologickým návrhem uzlu křídlo-trup celokompozitového čtyřmístného letounu certifikovaného dle předpisu CS-23. Návrh je zaměřen na optimální využití prostoru, nízkou ...
 • Metoda určování přesnosti obráběcích robotů 

  Cabalka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti robotického obrábění. Popisuje teoretické vlastnosti a rozdělení běžně dostupných metod měření přesnosti strojů. V praktické části je vyroben zkušební obrobek a ...
 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) 

  Smolinský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou. V úvodní části práce je proveden základní tepelný výpočet a návrh uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch. ...
 • Studie řízení výrobního procesu u vybraných produktů 

  Růžička, Pavel
  Diplomová práce se zabývá průběhem výroby odlitků ve společnosti ŽĎAS, a.s. a způsobem implementace požadavků zákazníka. Cílem práce bylo vytvořit diagram Work Flow technické přípravy výroby podle interních směrnic. Dalším ...
 • Design městského elektromobilu 

  Vítek, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh exteriéru městského elektromobilu a implementace technologií do navrhovaného designu, které jsou perspektivní pro budoucí využití v automobilovém průmyslu. V analytické části je ...
 • Optimalizace sběrného výfukového potrubí Škoda 1,2 MPI 

  Kubiš, Milan
  Tématem této diplomové práce je optimalizace sběrného výfukového potrubí ŠKODA 1,2 MPI s ohledem na plastickou deformaci při tepelném namáhání. První část je zaměřena na obecný popis modulu katalyzátoru, jehož součástí je ...
 • Modernizace eskalátoru 

  Kobzík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem konstrukce eskalátoru firmy Otis a koncepcí jeho modernizace s názvem „In-truss“. Tento typ modernizace spočívá v ponechání stávající nosné konstrukce eskalátoru typu 506, do které ...
 • Optimalizační modely pro energetické využití odpadu 

  Hošek, Jaromír
  Cílem této diplomové práce je vytvoření posloupnosti matematických optimalizačních modelů různé úrovně složitosti pro efektivní nakládání a energetické využití komunálního odpadu. S použitím optimalizačních modelů zahrnující ...
 • Návrh diagnostické soustavy pro malý dopravní letoun 

  Harasim, Tomáš
  Díky tlaku leteckých společností a provozovatelů letadel na snížení provozních nákladů, jsou do systémů letadel intalovány diagnostické soustavy, kterými lze sledovat opotřebení jednotlivých funkčních prvků. Díky tomuto ...
 • Pomocný podvozek pro nosič výměnných nástaveb s návěsovým čepem 

  Felcman, Miroslav
  Hlavním cílem diplomové práce je provést návrh a kontrolu pomocného podvozku pro nosič výměnných nástaveb s návěsovým čepem. Před vlastním návrhem pomocného podvozku jsou v práci zobrazeny pomocné podvozky od různých ...
 • Spolupráce turbodmychadla a spalovacího motoru 

  Vondrák, Adam
  Práce se zabývá rozborem problematiky přiřazení turbodmychadla spalovacímu motoru a aspekty jejich vzájemné spolupráce. Vedle metodiky analytického stanovení velikosti potřebného kompresorového a turbínového stupně je ...
 • Rám kočky 330 t mostového licího jeřábu 

  Otevřel, Marek
  Tématem této diplomové práce je rám jeřábové kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 330/65/20t. Jeřábová kočka slouží k manipulaci s roztaveným kovem. Rám je analyzován pevnostní kontrolou a kontrolou únavové pevnosti. ...
 • Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky 

  Kapoun, Tomáš
  Diplomová práce „Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky“ je zaměřena na návrh letounu vhodného pro hybridní pohon. Současně se zabývá i nejvhodnějším umístěním jednotlivých komponent nutných pro tento pohon. ...
 • Detekce mimiky obličeje 

  Kozák, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro rozpoznávání výrazů obličeje. V úvodu práce je popsána problematika zpracování obrazu, především algoritmy, které jsou použity v dalších částech. Dále je věnována ...
 • Design tramvaje 

  Řihánek, Šimon
  Obsahem této diplomové práce je návrh designu nízkopodlažní tramvaje, určené převážně pro vnitroměstské použití. Součástí práce je stručné shrnutí historického vývoje, zanalyzování současných trendů na poli designu tramvají ...
 • Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování směsi dřeva a hnědého uhlí 

  Lauš, Ladislav
  Práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí v poměru (30/70-uhlí), o výkonu 50 t/h, parametry výstupní páry p=7,5 MPa, t=480 °C a teplotou napájecí vody 105 °C. Jedná se o kotel ...
 • Pohon pojezdu výsuvové hlavy pásového dopravníku 

  Pokorný, Prokop
  V diplomové práci je provedeno stručné porovnání konstrukčních variant pásových dopravníků s variabilní délkou včetně příkladů použití. Práce se dále věnuje návrhu pohonu pojezdu výsuvové hlavy, která je součástí poháněcí ...
 • Diagnostika impulzů Ti:Sa laseru pro generaci plazmatu 

  Weiss, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studiem časových charakteristik impulzů generovaných oscilátorem s Ti:safírovým aktivním prostředím. Z hlediska vlastností laserem indukovaného plazmatu je velký důraz kladen na kvalitu svazku, ...