Now showing items 1-20 of 428

 • Návrh a pevnostní kontrola systému řízení letounu TL 4000 

  Greň, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu řízení letounu TL 4000, určení sil působících na jednotlivé součásti řízení a jejich pevnostní analýzou. V této práci jsou vypracovány všechny tři složky řízení a to tak, ...
 • Vliv provozních parametrů spalování a konstrukčních parametrů nízkoemisního hořáku na charakteristické parametry spalovacích procesů 

  Nykodým, Jiří
  Hlavní náplní práce bylo vyšetření vlivu provozních parametrů spalování (přebytek spalovacího vzduchu, poměr paliva na primárním stupni) a konstrukčních parametrů nízkoemisního hořáku (úhel sklonu sekundárních trysek, ...
 • Aplikace víceosového frézování na obrábění tvarové součásti 

  Klíma, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení technologie výroby modelu a jaderníku metodou frézování. V teoretické části práce je shrnuta problematika výroby modelů, CAD/CAM technologie a technologie frézování. V praktické ...
 • Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce uvádza základné informácie v oblasti výroby tvarových súčastí na počítačovo riadených strojoch. Popisuje jednotlivé kroky od návrhu súčasti až po jej výrobu a zameriava sa hlavne na súhrn ...
 • Vyrovnání provozních dat v energetických procesech 

  Nováček, Adam
  Tato práce řeší problematiku vyrovnávání naměřených dat. Cílem této práce bylo vyrovnání naměřených veličin z elektrického bubnového sušiče prádla, tak aby vyhovovaly exaktně sestavenému matematickému modelu sušení. K ...
 • Organizační struktura firmy produkující zemědělské stroje 

  Barák, Michal
  Práce obsahuje teoretický rozbor organizační struktury firmy produkující zemědělské stroje. Dochází k popisu jednotlivých oddělení podniku přes představení výrobního sortimentu až po hlavní výrobní procesy. Praktickou částí ...
 • Konstrukce jeřábové kočky mostového jeřábu 

  Tvrdoň, Jan
  Práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky mostového elektrického jeřábu o nosnosti 20000 kg pro umístění na šrotišti slévárny. Hlavním cílem práce je návrh lanového systému (výběr lana, kladek, lanového ...
 • Efektivní využití energie při spalování odpadů 

  Kadleček, Vít
  Diplomová práce se zabývá zvýšením využití energie při spalování odpadů. Úvodní část se zabývá představením konkrétního zařízení pro energetické využití odpadů a jeho kogenerační výroby. Dále je zde popsán výpočtový nástroj ...
 • Malá vrtná souprava pro vrtání studní 

  Volec, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh konstrukce malé vrtné soupravy pro vrtání studní. Vrtná souprava bude sloužit k vrtání studní do průměru 200 mm technologií rotačním vrtáním s vodním výplachem. V první části práce je ...
 • Návrh zefektivnění výrobního provozu krycích plechů v podniku ISOTRA 

  Hykel, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobní linky krycích plechů pro externí žaluzie. Cílem této práce je navrhnutí vhodné investice do linky, pro její rozšíření kapacit a také snížení rizik ve formě kooperací. Pro ...
 • Návrh a výroba experimentálního dílu nápravy 

  Volfík, Jiří
  Náplní této diplomová práce je návrh konstrukce a volba vhodného materiálu horního dílu těhlice pro závodní automobil, vyrobeného metodou 3D FDM tisku s eventuální možností nahrazení dílu stávajícího, vyrobeného klasickou ...
 • Regionální energetické využití odpadů 

  Krňávek, Martin
  Diplomová práce se zabývá technologiemi pro energetické využití odpadů o zpracovatelském výkonu cca 10 až 50 kt/rok a jejich aplikací v regionech České republiky. V první části práce jsou uvedeny výsledky analýzy spotřeb ...
 • Středotonážní spalovna odpadů - systém čištění spalin 

  Krejčí, Tomáš
  Analýza regionálního zásobování energiemi ukazuje, že perspektivně může být vhodné zvolit kombinaci zdrojů spalujících klasická fosilní paliva s provozem zařízení pro energetické využití odpadů. Vychází se ze skutečnosti, ...
 • Lomové chování svařovaných polyolefinových trubek 

  Mikula, Jakub
  Cílem této diplomové práce je řešit problematiku poškozování svařovaných polyolefinových potrubí. Prezentovaná práce je zaměřena na numerické modelování kvazi-křehkého porušování, které je přímým důsledkem šíření creepové ...
 • Problematika snižování tepelné odrazivosti zrcadel solární elektrárny se Stirlingovým motorem 

  Kmeť, Jozef
  Táto diplomová práca popisuje solárny koncentračný systém využívajúci Stirlingov motor. Problémy, s ktorými sa stretáva pri konštrukcií a prevádzke. Zameriavam sa najmä na problémy znižovania výkonu zaprašovaním a namŕzaním. ...
 • Analýza typických chyb pilota během přistávacího manévru 

  Szarka, Martin
  Diplomová práce zpracovává problematiku typických chyb pilota během přistávacího manévru u letounů do maximální vzletové hmotnosti 2250 kg. Obsahuje základní informace o průběhu přistání. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Optický systém pro torzně detekovanou elektronovou spinovou rezonanční spektroskopii 

  Kern, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje vylepšeniu spektroskopu Torzne Detegovanej Elektrónovej Spinovej Rezonancie (TDESR) výmenou aktuálnej kapacitnej detekcie výchylky ohybného ramienka za optické metódy. Práca popisuje základy ...
 • Studie realizovatelnosti výroby hliníkových dílů ve společnosti Alfa 

  Honzálek, Petr
  Diplomová práce se zabývá studií výroby hliníkových dílů ve firmě Alfa. Je provedena kompletní analýza hlavního produktu firmy, kterým jsou roletové dveře pro užitková vozidla. Práce vychází ze stávajícího způsobu fungování ...
 • Výpočet zatížení vztlakových klapek letounu L410NG a porovnání s letovým měřením 

  Florián, Martin
  Předmětem diplomové práce je tvorba výpočetního modelu dvoumotorového, turbovrtulového letounu typu commuter a následná analýza dvou přistávacích režimů. Řešení obsahuje kalibraci úlohy, tvorbu výpočetní sítě, určení ...
 • Pevnostní návrh potrubí 

  Jahodová, Miroslava
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní návrh potrubní větve spojující pec katalytického kontinuálního reformingu s reaktorem. Nejprve je proveden analytický návrh jednotlivých částí potrubí podle norem ASME VIII, ČSN ...