Show simple item record

Influence of welding parameters on angular distortion of weld

dc.contributor.advisorDaněk, Ladislavcs
dc.contributor.authorCrla, Tobiášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:23:17Z
dc.date.available2019-05-17T13:23:17Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationCRLA, T. Vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83330cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40352
dc.description.abstractPráce, jejímž úkolem bylo posoudit vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru, je rozdělena do dvou pomyslných částí - na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část je věnována řešení příčin vzniku napětí a deformace při svařování, rozboru těchto příčin. Dále jsou zde popsána možná řešení, jak případnému vzniku napětí a deformací předcházet, případně jak postupovat, pokud k deformaci nakonec dojde. Je zde okrajově zmíněn termín metoda svařování MIG/MAG vzhledem k tomu, že i metoda svařování má vliv na případný vznik deformací. Jelikož je práce zaměřena na úhlové deformace, jsou zde teoreticky popsány vývoje této deformace a některé způsoby jejího určení, které jsou poté implementovány i do experimentální části. V té je prakticky zkoumán vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru na jednoduchých svarcích. Naměřené hodnoty z těchto experimentů jsou poté porovnávány s vypočítanými hodnotami z důvodu přesnosti měření a ověření těchto hodnot.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to qualify influence of welding parameters on angular distortion of weld. This thesis is divided into two parts - theoretical part and experimental part. The theoretical part is focused on solving causes of origin of tension and distortion during welding and on analysis of these causes. After the mentioned analysis there are also described solutions, how to prevent the potential origin of distortion and tension or how to proceed when these two phenomenas happen after all. In another section of this thesis there is term mentioned - method of welding MIG/MAG, because welding method is also affecting the origin of distortion and tension. Since this thesis is focused on angular distortion, there are theoretically described processes of this distortion and some methods of its assessment. These assessments are implemented also into the experimental part. In this part is practically examined influence of welding parameters on the angular distortion of weld on simple weldments. The measured values were compared to calculated values because of accuracy of measurement and verification of these values.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúhlová deformacecs
dc.subjectsvařovanícs
dc.subjectnapětí při svařovánícs
dc.subjectdeformace svarucs
dc.subjectminimalizování napětí a deformacícs
dc.subjectangular distortionen
dc.subjectweldingen
dc.subjectwelding tensionen
dc.subjectdistortion of welden
dc.subjectminimize of tension and distortionen
dc.titleVliv parametrů svařování na úhlové deformace svarucs
dc.title.alternativeInfluence of welding parameters on angular distortion of welden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-24-13:14:13cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83330en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:08:00en
sync.item.modts2021.11.12 20:27:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVaněk, Mojmírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Nesvadba (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s průběhem a výsledky zadané BP. Zodpověděl dotazy oponenta a otázky komise. Otázky komise: Jak jste měřil úhly při experimentu? Jak se deformuje koutový svar? Proč je neprovařený kořen u svaru austenitické oceli? Jak vysoké jsou hodnoty vnitřních napětí? Jak vypočítáte teplotní roztažnost kovů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record