Now showing items 1-20 of 394

 • Energeticky nezávislý průtokoměr s dálkovým odečtem 

  Šindelář, Jindřich
  Práce se zabývá návrhem energeticky samostatného měřiče objemového průtoku a teploty vody ve vodovodním potrubí. Klíčovou částí práce je vytvoření generátoru elektrické energie využívajícího kinetické energie proudící vody. ...
 • Bezpečnostní systém s využitím mobilních sítí 

  Svoboda, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému, který bude pořízené videozáznamy přenášet pomocí mobilních systémů. Jsou zde vybráni zástupci kamer a pohybových senzorů, které by se při konstrukci mohli ...
 • Anténa pro impulzní širokopásmový signál 

  Smutný, Martin
  Práce se zabývá rešerší problematiky širokopásmových antén pro pásmo VHF a UHF. Zaměřuje se na kompaktní antény, které by byly potenciálně vhodné pro detekci elektromagnetických impulsů generovaných elektrickými výboji v ...
 • DSP audio procesor pro laboratorní výuku 

  Struhelka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a kompletní realizací laboratorního přípravku pro předmět Nízkofrekvenční a audio elektronika. Je použit DSP audio procesor s integrovanými A/D a D/A převodníky ADAU1701 od firmy ...
 • Statistické zpracování řečových parametrů 

  Svozil, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování řečového signálu a analýzou samohlásek v závislosti na emočním stavu řečníka. Byla vytvořena aplikace programu v prostředí Matlab na zpracování řečového signálu a jeho ...
 • Softwarový analyzátor a dolaďovač záznamenaného vokálu 

  Smatana, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozborem metod používaných pro detekování základního kmitočtu a metod pro změnu základního kmitočtu zvukového signálu s vokálem. Je zde také rozebrána obecná teorie o hudební intonaci. Na základě tohoto ...
 • Měření permitivity materiálů koaxiální sondou 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá možnostmi měření permitivity materiálů s důrazem na metodu měření pomocí koaxiální sondy. Popisuje problematiku měřící metody, požadavky na hardware a postup výpočtu kýžených hodnot z hodnot naměřených. ...
 • Univerzální senzorová testovací platforma 

  Tydor, Maximilián
  Práce se zabývá problematikou testování polovodičových inerciálních senzorů, zejména gyroskopů a akcelerometrů, ale i dalších senzorů jako jsou např. magnetometry, inklinometry apod. pro potřeby navigace v leteckém průmyslu, ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Zamazal, Bořivoj
  V této semestrální práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. V první části je nastíněna základní problematika a provedena úvaha nad možným řešením. V druhé části je popsána potřebná teorie pro ...
 • Odstranění stimulačních hrotů ze signálu elektrokardiografu 

  Smíšek, Radovan
  Cílem této práce je detekce stimulačních hrotů v záznamu ultra vysokofrekvenčního EKG za účelem následného odstranění stimulačních hrotů a umožnění vyhodnocení vyšších frekvenčních složek komplexu QRS. Toto vyhodnocení je ...
 • Přenosný monitor EKG 

  Vepřková, Hana
  První dvě kapitoly práce jsou věnovány rozboru teoretické části problematiky týkající se přenosného EKG monitoru. Tyto kapitoly si kladou za cíl podrobněji seznámit čtenáře s danou problematikou pro následné snazší pochopení ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Váňa, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na biometrické rozpoznání živosti prstu. Teoretická část práce je zaměřena na biometrické systémy využívající k rozpoznání otisk prstu, problematiku stanovení živosti prstu a metody pro ...
 • Měření vlastností optických detektorů 

  Smrž, Martin
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s laboratorními komponenty určenými pro měření vlastností optických detektorů, nastudovat princip funkce jednotlivých senzorů a naučit se obsluhovat měřicích zařízení. Na základě ...
 • Expertní systém pro detekci místa vzniku komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou ektopické stahy signálu EKG. Použité algoritmy jsou vytvořeny v programu Matlab. Práce zahrnuje nejprve určení, zda hledaná komorová extrasystola pochází z pravé nebo levé komory. Další algoritmus ...
 • Syntéza kvantových teček pro detekci proteinů 

  Šibíková, Anna
  Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou kvantových bodiek (QDs) pre detekciu proteínov. Je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej je písané o teórií samotných QDs, ich syntézach, funkcionalizácií, interakciách, aplikáciách ...
 • Pokročilé metody detekce kontury srdečních buněk 

  Spíchalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá pokročilými metodami detekce kontur srdečních buněk a měření jejich kontrakce. V úvodní teoretické části práce jsou popsány druhy konfokálních mikroskopů, které se používají pro snímání ...
 • Využití konfokální mikroskopie ke studiu degradace organického barviva v buněčné biologii 

  Trnová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na studium doby života fluorescenčního barviva. Dále zkoumá změny v jeho emisním spektru určované za pomoci vývoje intenzity fluorescence v průběhu dlouhodobého snímání u několika druhů ...
 • Simulace syntetických difúzních MRI dat na základě Brownova pohybu 

  Valla, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje dMRI (zobrazování pomocí difuzně vážené magnetické rezonance), a jeho závislosti na difusi v prostředí mozku. Popisuje možnosti převodu získaných signálů do obrazu a jejich vlastnosti, výhody ...
 • Sdružená EEG-fMRI analýza na základě heuristického modelu 

  Janeček, David
  Diplomová práce se zabývá sdruženou EEG-fMRI analýzou na základě heuristického modelu. Heuristický model popisuje vztah mezi změnami v prokrvení aktivních mozkových oblastí a v elektrické aktivitě neuronů. Dále se tato ...
 • Snímač otisku prstu 

  Kovář, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou snímání otisku lidského prstu, která je v současnosti velmi aktuální a představuje nejrozšířenější biometrickou technologii. Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základy ...