Now showing items 71-90 of 392

 • Elektrické vlastnosti alternativních kapalin pro elektrotechniku 

  Naider, Jan
  Diplomová práce obsahuje rozdělení elektroizolačních olejů, popis vlastností jednotlivých druhů a aktuální přehled o nových elektroizolačních kapalinách. Součástí práce je vysvětlení polarizace a vodivosti látky. V praktické ...
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie jako charakterizační metoda modifikovaných nanostrukturovaných elektrod 

  Vrbová, Eva
  Diplomová práce se zabývá nanostrukturovanými povrchy, nanočásticemi a elektro- chemickými charakterizačními metodami, jako jsou cyklická voltametrie, diferenčně pulzní voltametrie a elektrochemická impedanční spektroskopie. ...
 • Emulátor UHF RFID tagu 

  Janošík, Tomáš
  Táto práca sa venuje návrhu obvodového zapojenia a konštrukcii externého backscatter modulátoru pre emulátor RFID tagu pre pásmo UHF. Navrhovaný modulátor je pripojený k softwarovému rádiu USRP a k anténe. Backscatter ...
 • Energetické systémy v moderní výstavbě 

  Kaňovský, Jiří
  Energetický systém
 • Energeticky nezávislý průtokoměr s dálkovým odečtem 

  Šindelář, Jindřich
  Práce se zabývá návrhem energeticky samostatného měřiče objemového průtoku a teploty vody ve vodovodním potrubí. Klíčovou částí práce je vytvoření generátoru elektrické energie využívajícího kinetické energie proudící vody. ...
 • Entropické modely datového provozu 

  Blažek, Petr
  Tato práce řeší možnosti využití entropie pro detekci anomálií v datové komunikaci a to zejména bezpečnostních útoků. Hlavní výhodou použití entropií je schopnost identifikovat neznámé útoky, protože detekuje změny v síťovém ...
 • Entropický generátor náhodných čísel 

  Kolář, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou generování náhodných čísel pomocí entropických generátorů. V rámci studie jsou popsány a vysvětleny zdroje entropie dostupné na počítači a popsány metody zjišťování jejich entropie. V ...
 • Experimentální blokující spínaný zdroj 1200 W/ 150 kHz s polovodiči SiC 

  Grom, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou experimentálneho blokujúceho meniča s využitím neobvyklého zapojenia pre bezstratové obmedzenie napäťového prekmitu na spínacom tranzistore a s využitím súčiastok z ...
 • Experimentální práce s POF - polymerová optická vlákna 

  Doležal, Ondřej
  V rámci této diplomové práce se čtenář seznámí s polymerovými optickými vlákny (POF). Nejprve jsou zmíněny teoretické základy optických vláken a optického přenosu. Následují základní vlastnosti a významné parametry POF, ...
 • Experimentální výzkum urychlovačem řízených jaderných reaktorů pro thoriovou jadernou energetiku 

  Zeman, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojenou využitím thoria jako jaderného paliva v urychlovačem řízených systémech. V této práci je popsán princip ADS, jejich současná situace a možnosti využití do budoucna. ...
 • Expertní systém pro detekci místa vzniku komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou ektopické stahy signálu EKG. Použité algoritmy jsou vytvořeny v programu Matlab. Práce zahrnuje nejprve určení, zda hledaná komorová extrasystola pochází z pravé nebo levé komory. Další algoritmus ...
 • Filtrace svalového rušení v EKG signálech 

  Novotný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací numerických koeficientů Wienerova filtru k odstranění svalového rušení ze signálů EKG. Teoretická část se zabývá charakteristikou signálů EKG a svalového rušení. Dále obsahuje ...
 • Fixace biologických vzorků 

  Brachtl, Martin
  Cílem diplomové práce je seznámit se s možností fixace biologických vzorků. Vybrat a fixovat vhodnou tkáň pomocí formaldehydu a dalšího fixačního prostředku. V neposlední řadě provést měření pro zjištění vlivu formaldehydu ...
 • Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích 

  Kačer, Petr
  Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný ...
 • Formální analýza kryptografických protokolů 

  Petrovský, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá kryptografiou. Popisuje sa jej základné rozdelenie a problémy teórie čísel, ktoré musí riešiť. Taktiež sa zaoberá metódami, ktoré sa použí- vajú k ohodnoteniu formálnej bezpečnosti ...
 • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

  Jakubechová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
 • Funkční bezpečnost snímačů tlaku BD SENSORS, s.r.o. 

  Šimoník, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou funkční bezpečnosti snímače tlaku XMP i vyráběného firmou BD SENSORS. Cílem práce je prokázat splnění požadavků na funkční úroveň integrity bezpečnosti SIL 3. Práce je rozdělena do ...
 • Generátor náhodných čísel 

  Križan, Viliam
  Táto diplomová práca sa zaoberá generovaním náhodných čísel a implementáciou generátoru Fortuna v jazyku Java. Práca sa najprv venuje teoretickému zoznámeniu s problematikou generácie náhodných dát. Potom sú v nej popísané ...
 • Generování a zobrazení QR kódů na embedded grafickém OLED displeji 

  Lakomý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá kódováním informací a jejich generování do QR kódů. Pro tento účel je v práci popsán princip fungování QR kódů a také návrh zařízení. Toto zařízení je schopno zakódovat informaci přijatou ...
 • Globální optimalizace funkcí více proměnných 

  Vláčil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou numerického hledání globální minima. Teoretická část obsahuje seznámení s problémem globální optimalizace, jejím základním rozdělením a ukázkou některých konkrétních úloh optimalizace. ...