Now showing items 82-101 of 392

 • Filtrace svalového rušení v EKG signálech 

  Novotný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací numerických koeficientů Wienerova filtru k odstranění svalového rušení ze signálů EKG. Teoretická část se zabývá charakteristikou signálů EKG a svalového rušení. Dále obsahuje ...
 • Fixace biologických vzorků 

  Brachtl, Martin
  Cílem diplomové práce je seznámit se s možností fixace biologických vzorků. Vybrat a fixovat vhodnou tkáň pomocí formaldehydu a dalšího fixačního prostředku. V neposlední řadě provést měření pro zjištění vlivu formaldehydu ...
 • Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích 

  Kačer, Petr
  Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný ...
 • Formální analýza kryptografických protokolů 

  Petrovský, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá kryptografiou. Popisuje sa jej základné rozdelenie a problémy teórie čísel, ktoré musí riešiť. Taktiež sa zaoberá metódami, ktoré sa použí- vajú k ohodnoteniu formálnej bezpečnosti ...
 • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

  Jakubechová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
 • Funkční bezpečnost snímačů tlaku BD SENSORS, s.r.o. 

  Šimoník, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou funkční bezpečnosti snímače tlaku XMP i vyráběného firmou BD SENSORS. Cílem práce je prokázat splnění požadavků na funkční úroveň integrity bezpečnosti SIL 3. Práce je rozdělena do ...
 • Generátor náhodných čísel 

  Križan, Viliam
  Táto diplomová práca sa zaoberá generovaním náhodných čísel a implementáciou generátoru Fortuna v jazyku Java. Práca sa najprv venuje teoretickému zoznámeniu s problematikou generácie náhodných dát. Potom sú v nej popísané ...
 • Generování a zobrazení QR kódů na embedded grafickém OLED displeji 

  Lakomý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá kódováním informací a jejich generování do QR kódů. Pro tento účel je v práci popsán princip fungování QR kódů a také návrh zařízení. Toto zařízení je schopno zakódovat informaci přijatou ...
 • Globální optimalizace funkcí více proměnných 

  Vláčil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou numerického hledání globální minima. Teoretická část obsahuje seznámení s problémem globální optimalizace, jejím základním rozdělením a ukázkou některých konkrétních úloh optimalizace. ...
 • Hardware a software inteligentního spotřebiče 

  Blaha, Vít
  V poslední době roste zájem o tzv. inteligentní spotřebiče, které umožní reagovat pomocí redukce či odložení své spotřeby na aktuální situaci v distribuční síti. Pro distributora energie činnost takových spotřebičů přináší ...
 • Hlukoměr pro embedded systémy 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je návrh a implementace hlukoměru pro emdedded systémy. Je vytvořeno hlukoměrové čidlo. Toto čidlo obsahuje mikrofon, mikrofonní předzesilovač a ADC převodník. Čidlo je připojeno k vývojovému kitu STM32F4 ...
 • Hodnocení doby života a změn konfokální mikroskopií 

  Rúbal, Radek
  Práce se zabývá technikami pro zobrazení doby života fluorescence. Doba života fluorescence je počítána z dat získaných pomocí sekvenčního snímání konfokálním mikroskopem Leica TCS SP8X . V práci jsou uvedeny algoritmy ...
 • Hodnocení míry mentální zátěže za použití mozkové konektivity 

  Doležalová, Radka
  Tato práce se zabývá využitím EEG dat pro výpočet mozkové konektivity a vytvořením klasifikátoru mentální zátěže. Nejdříve je popsán teoretický základ EEG, následně jsou rozebrány některé metody pro určení mozkové konektivity. ...
 • Hodnocení oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav 

  Rotrekl, Matěj
  V posledním období je kladen velký důraz na spotřebu elektrické energie a ekologii, ve vztahu k lidskému zdraví. Je důležité, aby byla dodržena tzv. světelná pohoda, kterou ovlivňuje široké spektrum světelných parametrů, ...
 • Hra piškvorky pomocí 2D manipulátoru 

  Maléř, Martin
  Diplomová práce se zabývá obnovou elektroinstalace 2D manipulátoru a jeho uvedením do chodu. Obsahuje popis samotného stroje, použitých komponent a jejich zapojení. Je v ní popsán princip dvou komunikačních sběrnic, které ...
 • Identifikace parametrů elektroencefalografického snímacího systému 

  Svozilová, Veronika
  Elektroencefalografický záznamový systém slouží k vyšetření mozkové aktivity. Na základě tohoto vyšetření lze stanovit diagnózu některých nemocí, například epilepsie. Účelem této práce bylo zpracování signálu z toho systému ...
 • Implementace komunikačního protokolu Wireless M-BUS v simulačním prostředí NS-3 

  Zeman, Kryštof
  V teoretické části se práce zaměřuje na historii a vývoj M2M komunikace, Wireless M- Bus protokolu a síťového simulátoru NS-3. Stručně popisuje charakteristické znaky M2M komunikace, protokolu Wireless M-bus a NS-3 simulátoru. ...
 • Implementace metody snímání spektra v obvodu FPGA 

  Maňas, Ondřej
  Cílem této práce je návrh softwarového modelu a hardwerová implementece algoritmu snímání spektra založeného na cyklostacionární detekci. Navrhnutý detektor je plně implementován do obvodu FPGA a dále testován za podmínek ...
 • Implementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M dat 

  Masár, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou štandardu IEEE 802.11ah do sieťového simulátora NS-3 (Network Simulator). V úvodnej časti diplomovej práce je opísaná M2M komunikácia, na ktorú by bol štandard IEEE 802.11ah ...
 • Index kvality napětí pro indikativní hodnocení kvality napětí v distribuční síti 

  Hausner, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové metody pro hodnocení kvality napětí pomocí indexu kvality napětí. Tento index by měl určit celkovou kvalitu napětí v síti a porovnat kvalitu napětí v jednotlivých místech. V práci ...