Now showing items 112-131 of 394

 • Kardiotokograf - sledování kontrakcí 

  Vítek, Milan
  Cílem této práce je prostudování principu činnosti kardiotokografu při monitorování života plodu, dále formulace hlavních požadavků na toto zařízení a definování parametrů sledovaných biosignálů. Tyto poznatky jsou doloženy ...
 • Klasifikace detekovaných vad 

  Janošík, Zdeněk
  V této diplomové práci je popsán postup návrhu a realizace klasifikátoru vad detekovaných při konečné fázi výroby netkané textilie. Úvod práce je věnován analýze možností při zpracování a klasifikaci obrazu. Navazuje část, ...
 • Klasifikace spánkových fázi za použití polysomnografických dat 

  Králík, Martin
  Cílem této diplomové práce je klasifikace spánkových fází za použití polysomnografických dat. Součástí práce je rešerše na dané téma a statistická analýza parametrů vypočtených ze skutečných signálů EEG, EOG a EMG, která ...
 • Klasifikace vzorků 1D gelové elektroforézy 

  Krupka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací vzorků 1D gelové elektroforézy. Popisuje teoretické informace týkající se gelové elektroforézy, různým druhům rušení, zpracování obrazu a jeho klasifikace pomocí shlukové analýzy. ...
 • Kmitočtové filtry řízené mikroprocesory 

  Bronec, David
  Tato diplomová práce je zaměřen na návrh kmitočtového filtru řízeného mikroprocesorem. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a principy kmitočtových filtrů a také s aktivními kmitočtovými filtry pro kaskádní ...
 • Kompenzace geometrického zkreslení obrazu gelové elektroforézy 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a kompenzace geometrických zkreslení u 1D elektroforézy na agarózovém gelu. Diplomová práce rozebírá problematiku příčin vzniku těchto deformací a shrnuje teorii, nutnou ...
 • Komunikační rozhraní standardu Aerospace Industry Bus ARINC429 

  Michna, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvoření komunikačního rozhraní standardu Aerospace Industry Bus ARINC 429. V práci byla lehce nastíněna existující řešení, ze kterých bylo možné čerpat inspiraci. Dále byl proveden rozbor sběrnice ...
 • Koncentrátor pro dálkový sběr dat a bezdrátové moduly 

  Palacký, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro vzdálené měření kvality vzduchu v budovách. V první části je uveden výběr a rozbor použitých hardwarových a softwarových prostředků: minipočítače Rapsberry Pi, mikrokontroleru ...
 • Konvoluční neuronová síť pro zpracování obrazu 

  Krajčovičová, Mária
  Cílem diplomové práce bylo nastudování problematiky konvolučních neurónových sítí v posledních letech. Dále se práce zabíva navržením vhodných modelů konvolučních neurónových sítí a jejich následní implementaci v prostředí ...
 • Kryptoanalýza moderních kryptografických modulů 

  Fördős, András
  Práce se zaměřuje na proudovou analýzu moderních kryptografických modulů. V první části práce je krátký úvod do problematiky proudového postranního kanálu a do základních metod analýz. V textu je popsaný postup porovnání ...
 • Kyslíkový cyklus při pulzním nabíjení olověného akumulátoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá pulzním nabíjením olověného akumulátoru, kde při jeho nabíjení dochází ke vzniku kyslíkového cyklu. První část práce je zaměřena na možné rozdělení olověných akumulátorů a na jejich konstrukci. ...
 • Laboratorní měření kožní vodivosti 

  Slouka, Petr
  V práci je popsána anatomie a fyziologie kůže s důrazem na její bariérovou funkci. Kůže představuje jednu z nejdůležitějších bariér oddělující vnitřní prostředí organismu od vnějšího. Následně jsou popsány elektrické ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí NS3 pro předmět Pokročilé komunikační techniky 

  Vadkerti, Gabriel
  Táto diplomová práca sa zaoberá s vytvorením laboratórnych úloh v prostredí NS-3, kde sú predstavené protokoly IPv4 a IPv6, unicastový a multicastový prenos dát, kvality služieb v bezdrôtových sieťach, ďalej protokoly TCP ...
 • LabVIEW instrument control toolbox 

  Mazal, Ctibor
  This diploma thesis is containing the description of the LabVIEW Instrument Control Toolbox project. Initial preparations like the development environment choosing process, as well as the instrument driver layer choice are ...
 • Laserový projektor 

  Svoboda, Pavel
  Cílem diplomové práce je vytvoření systému, který vykresluje grafiku pomocí zadaného laserového projektoru a posléze je schopen syntetizovat více barevných paprsků a realizovat tak vícebarevné vykreslování. Celý systém je ...
 • Lineární aktivní filtr napájecího napětí „Ripple Blocker“ 

  Vlček, Pavel
  Práce pojednává o metodách pro zlepšení PSRR lineáních aktivních filtrů napájecího napětí, nebo-li lineárních regulátorů, a o napěťovém prostoru z hlediska napájecího napětí, především jeho minimální hodnotě. Jsou použity ...
 • Mapování a optimalizace hodnotového toku 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom diplomovej práce je použitie metódy mapovania hodnotového toku (Value Stream Mapping, VSM) ako vizuálneho prostriedku k popisu zefektívnenia výrobného procesu vibračných zváracích strojov v spoločnosti Emerson ...
 • Maticová zobrazovací jednotka 

  Gábik, Matej
  Cieľom diplomovej práce je realizovať autonómny informačný portál s použitím maticového displeja BUSE BS210. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým riešením problému a možnosťami riadenia displeja. V druhá časť je venovaná ...
 • Mechanismus vysouvání pastorku automobilového startéru 

  Sláma, Miloslav
  Práce se zabývá popisem způsobů vysouvání pastorků automobilového startéru a zhodnocením výhod a nevýhod jednotlivých řešení. V první kapitole se práce zabývá principem činnosti stejnosměrných motorů a parametry spouštěčů. ...
 • Metody pro obrazovou analýzu populace fotosyntetických buněčných kultur 

  Vlachynská, Alžběta
  Tato práce byla řešena ve spolupráci s Oddělením adaptivních biotechnologií, Centra globální změny AV ČR. Zabývá se kvantitativní analýzou fotosyntetických buněčných kultur. Využívá obrazů nasnímaných pomocí konfokálního ...