Now showing items 123-142 of 394

 • Laboratorní měření kožní vodivosti 

  Slouka, Petr
  V práci je popsána anatomie a fyziologie kůže s důrazem na její bariérovou funkci. Kůže představuje jednu z nejdůležitějších bariér oddělující vnitřní prostředí organismu od vnějšího. Následně jsou popsány elektrické ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí NS3 pro předmět Pokročilé komunikační techniky 

  Vadkerti, Gabriel
  Táto diplomová práca sa zaoberá s vytvorením laboratórnych úloh v prostredí NS-3, kde sú predstavené protokoly IPv4 a IPv6, unicastový a multicastový prenos dát, kvality služieb v bezdrôtových sieťach, ďalej protokoly TCP ...
 • LabVIEW instrument control toolbox 

  Mazal, Ctibor
  This diploma thesis is containing the description of the LabVIEW Instrument Control Toolbox project. Initial preparations like the development environment choosing process, as well as the instrument driver layer choice are ...
 • Laserový projektor 

  Svoboda, Pavel
  Cílem diplomové práce je vytvoření systému, který vykresluje grafiku pomocí zadaného laserového projektoru a posléze je schopen syntetizovat více barevných paprsků a realizovat tak vícebarevné vykreslování. Celý systém je ...
 • Lineární aktivní filtr napájecího napětí „Ripple Blocker“ 

  Vlček, Pavel
  Práce pojednává o metodách pro zlepšení PSRR lineáních aktivních filtrů napájecího napětí, nebo-li lineárních regulátorů, a o napěťovém prostoru z hlediska napájecího napětí, především jeho minimální hodnotě. Jsou použity ...
 • Mapování a optimalizace hodnotového toku 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom diplomovej práce je použitie metódy mapovania hodnotového toku (Value Stream Mapping, VSM) ako vizuálneho prostriedku k popisu zefektívnenia výrobného procesu vibračných zváracích strojov v spoločnosti Emerson ...
 • Maticová zobrazovací jednotka 

  Gábik, Matej
  Cieľom diplomovej práce je realizovať autonómny informačný portál s použitím maticového displeja BUSE BS210. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým riešením problému a možnosťami riadenia displeja. V druhá časť je venovaná ...
 • Mechanismus vysouvání pastorku automobilového startéru 

  Sláma, Miloslav
  Práce se zabývá popisem způsobů vysouvání pastorků automobilového startéru a zhodnocením výhod a nevýhod jednotlivých řešení. V první kapitole se práce zabývá principem činnosti stejnosměrných motorů a parametry spouštěčů. ...
 • Metody pro obrazovou analýzu populace fotosyntetických buněčných kultur 

  Vlachynská, Alžběta
  Tato práce byla řešena ve spolupráci s Oddělením adaptivních biotechnologií, Centra globální změny AV ČR. Zabývá se kvantitativní analýzou fotosyntetických buněčných kultur. Využívá obrazů nasnímaných pomocí konfokálního ...
 • Metody strojového vidění pro rozpoznání dopravního značení 

  Zátopek, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění v oblasti rozpoznávání dopravního značení. Nejprve se věnuje strojovému vidění v obecných dopravních situacích. Současně s dopravními aplikacemi je pozornost také ...
 • Metody zabezpečení IP PBX proti útokům a testování odolnosti 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia PBX ústrední Asterisk, FreeSwitch a Yate v LTS verziách. V práci boli vykonané dva typy útokov, a to útok na dostupnosť služby a útok na ukončenie relácie medzi ...
 • Měření a modelování pokrytí bezdrátových sítí 

  Julínek, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje mobilní komunikační systémy GSM a UMTS včetně principu fungování těchto systémů. Dále se zabývá problematikou GPS a určení polohy pomocí tohoto systému. Je zde také popsána problematika ztrát ...
 • Měření a modelování skutečných impedančních výsledků v závislosti na poloze snímacích elektrod 

  Haňka, Jiří
  Obsah této práce je směřován na řešení problematiky měření impedančních charakteristik dielektrických materiálů, zejména keramik, za pomocí simulace připojení elektrod na mě- řený vzorek. V práci je popsáno měření impedancí ...
 • Měření disperzí optických přenosů 

  Motúz, Rastislav
  Diplomová práce se nejprve věnuje teoretickému rozboru jevů vyskytujících se v optických vláknových přenosech. V teoretické části je pojednáno o jevech lineárních a nelineárních, dále je prostor věnován disperzím, které ...
 • Měření elektrických veličin v distribučních sítích 22 kV a 0,4 kV s disperzními zdroji 

  Kolacia, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním sítí VN a NN s přítomnou distribuovanou výrobou. Monitorováním je myšleno měření napětí a výkonových toků s následným přeposíláním příslušných dat do řídicího systému. První ...
 • Měření elektromagnetického vyzařování v částečně a plně bezodrazových komorách 

  Deneš, Roman
  Práce si klade za cíl podrobný rozbor mechanismů šíření elektromagnetických vln v bezodrazových komorách. Při analýze je zohledněn vliv měřící vzdálenosti, konfigurace pracoviště a dalších parametrů. Dále se práce zabývá ...
 • Měření kapacity vysokonapěťových přechodů PN 

  Derishev, Anton
  Práce se zabývá měřením kapacity vysokonapěťových PN přechodů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává pohled základních vlastností PN přechodů a metod měření kapacity přechodů PN, ...
 • Měření malých stejnosměrných napětí 

  Obšilová, Lucie
  Práce se zabývá měřením malých stejnosměrných napětí s využitím tří měřicích metod. První část práce popisuje jednotlivé metody. Jedná se o potenciometrickou metodu, referenční krokovou metodu a přímou metodu. Práce také ...
 • Měření mechanické stability budov a stožárů využívaných pro FSO spoje 

  Kočvara, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením metody měření odklonu osy optického svazku od její ideální polohy, který je zapříčiněn silovým působením silného větru ovlivňujícím polohovou stabilitu budovy nebo podpěrné konstrukce ...
 • Měření mechanických veličin s podporou CCD kamer 

  Marek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá typy a vlastnostmi digitálních kamer používaných v průmyslu. Dále jsou zde zmíněny oblasti použití kamer v automobilovém průmyslu. Byla vytvořena rešerše průmyslových kamer na trhu. V další ...