Now showing items 245-264 of 392

 • Racionalizace konceptu připojení fotovoltaické elektrárny 

  Svozil, Marek
  Tato diplomová práce řeší racionalizaci připojení fotovoltaické elektrárny. A to způso- bem náhrady drahých komponent zapojení standartizovaným měničem řízeným mikro- konrolérem. Také obsahuje měření napětí a proudů pomocí ...
 • Realizace útoku na maskovaný šifrovací algoritmus 

  Jakubíková, Radka
  Šifrovací algoritmy jsou dnes běžně používaným zabezpečovacím prvkem. V některých situacích je algoritmus provozován na speciálním modulu, aby nedocházelo k útokům pomocí internetu. Ovšem i na šifrovací modul může být ...
 • Registrační databáze IP adres 

  Smrčka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...
 • Rektifikační anténa 

  Makarov, Vitalii
  Tato práce popisuje různé metody bezdrátového přenosu energie: elektromagnetická indukce, elektrostatická indukce, laserové záření, přenos energie pomocí mikrovln. Dále je práce zaměřena na bezdrátový přenos pomocí mikrovln. ...
 • Rentgenová počítačová tomografie embrya myši 

  Šejnohová, Marie
  Jedním z cílů diplomové práce je porovnání možností dostupných mikro-CT. Teoretická část se zabývá možnostmi barvení měkkých tkání a embryí z důvodu zvýšení kontrastu mikro-CT snímků u těchto tkání. Dále se zde popisují ...
 • Reprodukovatelnost a přesnost měření polarizační vidové disperze 

  Kováč, Filip
  Diplomová práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa nesie v teoretickom duchu. Zaoberá sa matematicky a slovne všeobecným vznikom disperzií. Sústreďuje sa na vznik chromatickej a polarizačnej vidovej disperzie. V ...
 • Rizikové inženýrství v české energetice 

  Míčková, Petra
  Práce se zaměřuje na oblast řízení rizik v české energetice, seznamuje s jejím fungováním a souvislostmi. Dále přibližuje některé obecné principy managementu rizik, jejich význam v energetice a energetických projektech. ...
 • Rozměření experimentálních záznamů EKG 

  Bucsuházy, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části je představena vlnková transformace, některé z přístupů detekce komplexů QRS a rozměřování signálů EKG. Pro realizaci ...
 • Rozměření signálů EKG 

  Šlof, Michael
  Tato diplomová práce s názvem Rozměření signálů ekg je zaměřena na detailní popis klidových signálů ekg, který vychází ze známých poloh počátků a konců vlny P, komplexu QRS a konce vlny T. Použity byly klasické dvanácti ...
 • Rozpoznávání ručně kreslených objektů 

  Křístek, Jakub
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním ručně kreslených objektů, které vznikly kresbou psychicky postižených dětí. Cílem je klasifikovat geometrická primitiva objektů do tříd, aby byly vykresleny spolu s idealizovaným tvarem ...
 • Rozšíření zavedeného QMS ve firmě Spojmont Ostrava s.r.o. 

  Bayer, Robert
  Cílem této práce je seznámit se s teorií nástrojů kvality a jakosti a postupy jejich zpracování a vybrané nástroje zpracovat a zavést v reálném prostředí firmy. Mezi zpracovanými nástroji je návrh příručky integrovaného ...
 • Řídicí elektronika pro biohazard box 

  Pavlas, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem řídící elektroniky systému pro monitorování pracovních podmínek v laboratorním. Podrobně je rozebrána problematika kategorizace laboratorních boxů s laminárním prouděním, určení ...
 • Řídicí elektronika pro biohazard box 

  Pavlas, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem řídicí elektroniky systému pro monitorování pracovních podmínek v laboratorním boxu. Je rozebrána problematika kategorizace laboratorních boxů s laminárním prouděním. Dále je provedena ...
 • Řídicí systém laboratorního standu pro výukové účely 

  Ondrejček, Vladimír
  Práce se zabývá návrhem řídicích obvodů, které budou použity v laboratorním standu. První část práce obsahuje části, které spolupracují s řídicími obvody. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem řídicích obvodů, jejich ...
 • Řízení a vizualizace programovavých bloků pro čističky odpadních vod 

  Monček, Matej
  Témou diplomovej práce bolo rozobrať problematiku riadenia čistiarne odpadovej vody, predstaviť najnovšie štandardy uplatňované pri návrhu grafického rozhrania a navrhnúť sadu funkčných a grafických blokov. Prvá časť sa ...
 • Řízení BLDC motoru v oblasti nízkých otáček 

  Kozáček, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá riešením problematiky získavania hodnôt otáčok a elektrického uhlu z informácii Hallových sond s potrebným rozlíšením pre riadenia BLDC motora. Konkrétne sa jedná o oblasť riadenia v nízkych ...
 • Řízení krokových motorů se zpětnou vazbou 

  Hořák, Jan
  Tématem diplomové práce je návrh a optimalizace algoritmu pro řízení krokových motorů se zpětnou vazbou pomocí měření BEMF. Byl kladen důraz na samočinné řízení proudu krokovým motorem v závislosti na zátěži. Pro ověření ...
 • Řízení maticových světlometů s LED diodami 

  Kostelník, Pavel
  Tato práce pojednává o novém trendu v automobilovém osvětlení – maticovém LED světlometu. Práce obsahuje pojednání o konstrukci světlometu, obecných funkcích nového typu světlometu a možnosti řízení novým integrovaným ...
 • Řízení modelu v reálném čase 

  Krejčí, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá řízením systému Ball on the wheel v reálném čase. V první části práce je vytvořen matematický model systému, který je popsán stavovými rovnicemi. Dále je popsán vytvořený laboratorní model ...
 • Řízení montážní linky světlometů 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem montážního pracoviště na výrobu světlometů. Dokument obsahuje rozbor zadávací dokumentace montážní linky. Ve stručnosti je také popsáno, jak probíhá montáž světlometů. Dále je podrobně vysvětlena ...