Now showing items 325-344 of 394

 • Ultrazvukový anemometr 

  Hůlka, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí a realizací ultrazvukového anemometru. Jsou zde porovnány jednotlivé typy anemometrů, a to mechanické, termoanemometry a ul- trazvukové anemometry. Detailněji jsou v práci rozebrána ...
 • Univerzální modul s připojením na ethernet 

  Řeháček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního modulu s připojením na ethernet a jeho použitím pro měření digitálních veličin. Hlavními součástmi modulu jsou hradlové pole typu FPGA, mikroprocesor, PHY čip a konektor ...
 • Univerzální senzorová testovací platforma 

  Tydor, Maximilián
  Práce se zabývá problematikou testování polovodičových inerciálních senzorů, zejména gyroskopů a akcelerometrů, ale i dalších senzorů jako jsou např. magnetometry, inklinometry apod. pro potřeby navigace v leteckém průmyslu, ...
 • Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky 

  Hudec, Jiří
  Diplomová práce popisuje postup vložení polárního souřadného systému do video záznamu z operace šedého zákalu na oční klinice ve Zlíně. V teoretické části práce jsou diskutovány požadavky vzhledem k zobrazení polárního ...
 • USB měřicí modul pro virtuální instrumentaci 

  Hanuš, Ivan
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh univerzálneho USB meracieho modulu pre virtuálnu inštrumentáciu. Modul je pripojený k PC pomocou rozhrania USB. Modul obsahuje analógové vstupy a analógové výstupy. Vstupy majú niekoľko ...
 • Uživatelské měřicí moduly pro platformu cRIO 

  Pivnička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřicích a komunikačních modulů pro platformu Compact RIO. V první části jsou popsané platformy od firmy National Instruments, použitelné pro měřicí a regulační techniku. ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace se standardy G3-PLC, PRIME a IEEE-1901.2 

  Skrášek, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o standardech úzkopásmové PLC komunikace. V teoretické části jsou popsány všechny dostupné OFDM standardy, mezi něž patří G3-PLC, PRIME, IEEE-1901.2 a G.hnem. Praktická část se zabývá standardy ...
 • Vanadové články jako zdroje a akumulátory energie 

  Langr, Pavel
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou průtokových redoxních baterií, zejména pak vanadových článků. První část se soustředí na vysvětlění základních pojmů, popisuje vanadové redoxní baterie a vysvětluje chemické ...
 • Včelařská váha 

  Hlaváč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem cenově dostupné včelařské váhy, která bude umístěna pod úlem. Váha je schopna zobrazit uživateli potřebné informace za pomocí mobilní sítě GSM. Příchozí SMS zpráva informuje uživatele ...
 • Vibrodiagnostický systém 

  Bortlík, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce poruch ložisek projevujících se zvýšenou mírou vibrací a akustické emise. Úvodem se práce zabývá seznámením s běžnými poruchami vznikajícími na ložisku během provozu a ...
 • Vibrodiagnostika asynchronního motoru 

  Mašin, Dominik
  Táto práca sa zaoberá meraním a vyhodnotením vibračného signálu. Meranie vibrácií je jednou z najdôležitejších činností pre správnu a plynulú prevádzku strojov, nielen z hľadiska ekonomického ale aj bezpečnostného. ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...
 • Vizualizace a export výstupů funkční magnetické rezonance 

  Přibyl, Jakub
  Práce pojednává o principech a metodice měření funkční magnetické rezonance (fMRI), podstatě vzniku a využití BOLD signálu a typech využívaných experimentů. Dále je věnována pozornost procesu zpracování fMRI dat a statistické ...
 • Vizualizace a vzdálené řízení systémové elektroinstalace Foxtrot s rozhraním DALI 

  Pavlíček, Jiří
  Práce se zabývá systémovou elektroinstalací Foxtrot a jejím využití v oblasti osvětlení. V teoretické části je porovnání klasické a systémové elektroinstalace, také je zde uveden přehled nejpoužívanějších sběrnicových ...
 • Víceelektrodový systém ionizačního detektoru pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Uhlář, Vít
  Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a detekce signálních elektronů s použitím ionizačního detektoru. První část práce hovoří o principu a uspořádání environmentálního ...
 • Vliv excentricity na radiální síly v asynchronním motoru 

  Formánek, Jakub
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s vlivy excentricity na radiální síly působící v asynchronním motoru. Vzhledem k tomu, ţe tento typ motorů patří k nejčastěji pouţívaným a nejvíce rozšířeným strojům vůbec, je ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu pájeného spoje 

  Ježek, Vladimír
  Semestrální projekt se zabývá teoretickým zpracováním pájení přetavením. Obsahuje popis procesů pájení přetavením, popis intermetalických sloučenin, vlivu integrálu teploty a času na spolehlivost a pevnost pájeného spoje. ...
 • Vliv selekce příznaků metodou HFS na shlukovou analýzu 

  Malásek, Jan
  Diplomová práce se zabývá shlukovou analýzou. Shlukování má své základy v mnoha oblastech lidského vědění zahrnujících získávání dat, statistiku, biologii a strojové učení. Hlavní náplní práce je zpracování rešerše metod ...
 • Vliv tvaru sacích kanálů na čerpání u scintilačního detektoru 

  Flídr, Karel
  Práce se věnuje návrhu tvaru sacích kanálů na čerpání u scintilačního detektoru. Úkolem je provést analýzu modelu detektoru současné koncepce a následně provést optimalizaci sacích kanálů podle požadavků na funkci. Na ...