Now showing items 330-349 of 392

 • Vanadové články jako zdroje a akumulátory energie 

  Langr, Pavel
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou průtokových redoxních baterií, zejména pak vanadových článků. První část se soustředí na vysvětlění základních pojmů, popisuje vanadové redoxní baterie a vysvětluje chemické ...
 • Včelařská váha 

  Hlaváč, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem cenově dostupné včelařské váhy, která bude umístěna pod úlem. Váha je schopna zobrazit uživateli potřebné informace za pomocí mobilní sítě GSM. Příchozí SMS zpráva informuje uživatele ...
 • Vibrodiagnostický systém 

  Bortlík, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce poruch ložisek projevujících se zvýšenou mírou vibrací a akustické emise. Úvodem se práce zabývá seznámením s běžnými poruchami vznikajícími na ložisku během provozu a ...
 • Vibrodiagnostika asynchronního motoru 

  Mašin, Dominik
  Táto práca sa zaoberá meraním a vyhodnotením vibračného signálu. Meranie vibrácií je jednou z najdôležitejších činností pre správnu a plynulú prevádzku strojov, nielen z hľadiska ekonomického ale aj bezpečnostného. ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...
 • Vizualizace a export výstupů funkční magnetické rezonance 

  Přibyl, Jakub
  Práce pojednává o principech a metodice měření funkční magnetické rezonance (fMRI), podstatě vzniku a využití BOLD signálu a typech využívaných experimentů. Dále je věnována pozornost procesu zpracování fMRI dat a statistické ...
 • Vizualizace a vzdálené řízení systémové elektroinstalace Foxtrot s rozhraním DALI 

  Pavlíček, Jiří
  Práce se zabývá systémovou elektroinstalací Foxtrot a jejím využití v oblasti osvětlení. V teoretické části je porovnání klasické a systémové elektroinstalace, také je zde uveden přehled nejpoužívanějších sběrnicových ...
 • Víceelektrodový systém ionizačního detektoru pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Uhlář, Vít
  Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a detekce signálních elektronů s použitím ionizačního detektoru. První část práce hovoří o principu a uspořádání environmentálního ...
 • Vliv excentricity na radiální síly v asynchronním motoru 

  Formánek, Jakub
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s vlivy excentricity na radiální síly působící v asynchronním motoru. Vzhledem k tomu, ţe tento typ motorů patří k nejčastěji pouţívaným a nejvíce rozšířeným strojům vůbec, je ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu pájeného spoje 

  Ježek, Vladimír
  Semestrální projekt se zabývá teoretickým zpracováním pájení přetavením. Obsahuje popis procesů pájení přetavením, popis intermetalických sloučenin, vlivu integrálu teploty a času na spolehlivost a pevnost pájeného spoje. ...
 • Vliv selekce příznaků metodou HFS na shlukovou analýzu 

  Malásek, Jan
  Diplomová práce se zabývá shlukovou analýzou. Shlukování má své základy v mnoha oblastech lidského vědění zahrnujících získávání dat, statistiku, biologii a strojové učení. Hlavní náplní práce je zpracování rešerše metod ...
 • Vliv tvaru sacích kanálů na čerpání u scintilačního detektoru 

  Flídr, Karel
  Práce se věnuje návrhu tvaru sacích kanálů na čerpání u scintilačního detektoru. Úkolem je provést analýzu modelu detektoru současné koncepce a následně provést optimalizaci sacích kanálů podle požadavků na funkci. Na ...
 • Vliv velikosti rámce na dělicí poměr v pasivních optických sítích XG-PON 

  Kočí, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá teoretickou definicí pasivních optických sítí, dále popisem metod sdružování kanálů v pasivních optických sítích a problematikou koexistence případně migrace mezi standardy. Podstatou práce je ...
 • Vliv větrných elekrátren na napěťovou stabilitu v kontinentální Evropě 

  Herůfek, Radek
  Diplomová práce pojednává o výrobě elektrické energie větrnými elektrárnami a jejím vlivu na napěťovou stabilitu v synchronně propojené elektrizační soustavě kontinentální Evropy. Úvod práce je obecně zaměřen na problematiku ...
 • Vlivy ovlivňující degradaci instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny 

  Mačát, Jakub
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá rozborem fotovoltaických článků, panelů, jejich vlastnostmi a defekty. Dále jsou zde popsány materiály, ze kterých se články a panely dnes vyrábí ale také materiály, které by ...
 • Vyhledávání CpG ostrůvků z DNA sekvencí 

  Nerušil, Václav
  Diplomová práce ze věnuje vyhledáváním CpG ostrůvků z DNA sekvencí na základě analýzy DNA spektrogramu. První část práce, teoretická, se zabývá významem CpG ostrůvku a popisem algoritmů, které se využívají nebo byly navrženy ...
 • Vyhodnocování spektra slunečního záření 

  Štěpánek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou definice solárního světla pro fotovoltaické účely a simulátory slunečního záření. Tyto pojmy jsou představeny a detailně popsány. V teoretické části je dále popsána kapitola vysvětlující ...
 • Vysokofrekvenční oscilátor v technologii CMOS 

  Lang, Radek
  Tento projekt se zabývá problematikou návrhu oscilátoru jako funkčního bloku na čipu integrovaného obvodu ve funkci generátoru hodinových impulzů. Stabilita frekvence oscilátoru je ovlivněna zejména změnami napájecího ...
 • Vytvoření 3D modelů a návodů pro počítačové cvičení kurzu Moderní počítačová grafika 

  Gros, Jan
  Obsahem této diplomové práce je seznámit se s problematikou vyučovanou v kurzu MGMP a vytvořit návody a 3D modely v programu Blender pro počítačové cvičení kurzu MGMP. První část je věnována některým podobným kurzům ...