Now showing items 225-244 of 394

 • Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu 

  Augustin, Stanislav
  Obsahem této diplomové práce je hardwarový a softwarový návrh pokročilé meteostanice s přenosem obrazu. Meteostanice je tvořena dvěma jednotkami - venkovní a vnitřní. Venkovní jednotka zajišťuje zpracování hodnot z ...
 • Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu 

  Augustin, Stanislav
  Obsahem této diplomové práce je hardwarový a softwarový návrh pokročilé meteostanice s přenosem obrazu. Meteostanice je tvořena dvěma jednotkami - venkovní a vnitřní. Venkovní jednotka zajišťuje zpracování hodnot z ...
 • Pokročilé metody detekce kontury srdečních buněk 

  Spíchalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá pokročilými metodami detekce kontur srdečních buněk a měření jejich kontrakce. V úvodní teoretické části práce jsou popsány druhy konfokálních mikroskopů, které se používají pro snímání ...
 • Pokročilé zpracování oftalmologických video sekvencí retinálních obrazů 

  Říha, Pavel
  Tato práce se zabývá registrací a analýzou snímků z experimentální nízkonákladové fundus kamery dosahující nízkého SNR (kolem 10 dB) a nízkého časového i prostorového rozlišení. Cílem diplomové práce je prozkoumání možností ...
 • Porovnání parametrů pro stanovení srdeční asynchronie z vysokofrekvenčního signálu elektrokardiogramu 

  Jančová, Ivana
  Tato práce se zabývá analýzou vysokofrekvenčního EKG, konkrétně parametry pro stanovení srdeční asynchronie z amplitudových obálek ultravysokofrekvenčního EKG. V teoretické části práce je popsáno konvenční a vysokofrekvenční ...
 • Použití keramik v kladné aktivní hmotě olověných akumulátorů 

  Bureš, Michal
  Předčasná ztráta kapacity, režim částečného nabití, aditiva, záporná elektroda, olověný akumulátor, cyklování olověného akumulátoru, hybridní elektrické vozidlo, trakční akumulátor, ebonex, oxid titaničitý
 • Použití statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci 

  Pecha, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá použitím statistických metod pro hodnocení progrese Parkinsonovy nemoci. Je zde uveden stručný popis Parkinsonovy nemoci. Dále je uvedeno zpracování a vyhodnocení hodnot řečových parametrů, ...
 • Predikce sekundární struktury RNA sekvencí 

  Klímová, Markéta
  Sekundární struktura RNA hraje roli v mnoha biologických procesech. Efektivní predikce této struktury může poskytnout informace pro další zkoumání těchto procesů. V současnosti existuje mnoho dostupných programů pro predikci ...
 • Program pro výpočet rozložení optické intenzity 

  Golubev, Martin
  Diplomová práce se zabývá systémy pro komunikaci viditelným světlem (VLC). Jsou popsány základní optické prvky, jako je elektroluminescenční dioda a fotodioda. V další kapitole je pak popsán návrh vysílače, optického kanálu ...
 • Programy pro výpočet nejistoty měření metodou Monte Carlo 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce se zabývá stanovováním nejistot nepřímých měření. Zaměřuje se pře-devším na generátory náhodných čísel v softwarech umožňujících výpočet nejistot mě-ření metodou Monte Carlo. Dále se zaměřuje na výpočet ...
 • Projekt modelu malé vodní elektrárny 

  Urbánek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí malé vodní elektrárny pro laboratorní účely. Prvním krokem je vypočítání potřebných parametrů pro vytvoření 2D modelu Bánkiho turbíny. Další částí je návrh či výběr jednotlivých ...
 • Provozní parametry FV panelů pracujících v hybridních energetických systémech – porovnání 

  Jílek, Milan
  Diplomová práce pojednává o principu fotoelektrického jevu, složení fotovoltaického článku a různých typech solárních panelů. Je zde popsán princip přeměny větrné energie na elektrickou. Práce popisuje důvody využití ...
 • Předzesilovače pro zpracování biologických signálů 

  Derishev, Anton
  Práce se zabývá problematikou návrhu a optimalizace zesilovačů v technologii CMOS s nízkým napájecím napětím a nízkou spotřebou. Hlavním zaměřením práce je navrhnout zesilovač pro zesílení biologických signálu. V první ...
 • Přeizolace vedení 110 kV 

  Krejčí, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přeizolazí vedení 110 kV. Cílem práce je navrhnout nové izolátorové závěsy. První, teoretická část práce, se věnuje izolátorům jejich vývoji, dělení a možnostem použití. Jsou uvedené různé materiály, ...
 • Přenosný monitor EKG 

  Vepřková, Hana
  První dvě kapitoly práce jsou věnovány rozboru teoretické části problematiky týkající se přenosného EKG monitoru. Tyto kapitoly si kladou za cíl podrobněji seznámit čtenáře s danou problematikou pro následné snazší pochopení ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a navrhnout přímý číslicový syntezátor s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení je řízeno z PC rozhraním USB. Zařízení ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této semestrální práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a s návrhem přímého číslicového syntezátoru s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení bude řízeno z PC přes RS232. ...
 • Příspěvek k praktickému posouzení expresní metody pro hodnocení kvality kluzného kontaktu 

  Kurzępa, Marek
  Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu a jeho diagnostiky, zejména diagnostiky využitím komparativní metody prachových částic. V práci je zpracován ukázkový příklad, jakým způsobem se postupuje při použití této ...
 • Přístroj pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru napětí 

  Tománek, Drahomír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou přístroje pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První část práce je zaměřena na výrobu přístrojového transformátoru. ...
 • Působení spínacího oblouku na konstrukci výkonového přístroje nn 

  Šimek, David
  První část diplomové práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky diagnostiky fyzikálních vlastností elektrického oblouku. Je zde předvedena identifikace spektrálních čar na experimentálně naměřeném spektru záření ...