Now showing items 265-284 of 394

 • Řízení toku dat na úrovni transportní vrstvy 

  Pánek, Michal
  Aby bolo možné ľahko odosielať data medzi dvoma koncovými prvkami bez preťaže- nia, sú potrebné metódy, ktoré vhodne riadia tok dát a sú schopné vhodne vyhodnotiť možné stavy preťaženia. Takéto metódy na kontrolu dátového ...
 • Řízený zdroj napětí a proudu připojitelný přes USB 

  Pytela, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem a výrobou laboratorního zdroje, který je řízen a napájen pomocí USB portů osobního počítače. V práci je uvedena diskuze o možných koncepcích zdroje s výběrem nejvhodnějšího ...
 • Sběr a vyhodnocování dat z testovacích stanic 

  Hák, David
  Diplomová práce je soustředěna na tři základní části – popsání teoretické a praktické části měření LED modulů předních světlometů automobilů, poté návrh a realizace způsobu sběru a uchovávání naměřených zdrojových dat a ...
 • Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení 

  Ondrášek, Michael
  Práce se zabývá realizací systému se specifickou architekturou pro detekci anomálií ve výuce nebo v komerčním použití. Systém se skládá ze tří částí: měřící modul, mobilní aplikace a serverová část. Přenos mezi měřícím ...
 • Sdružená EEG-fMRI analýza na základě heuristického modelu 

  Janeček, David
  Diplomová práce se zabývá sdruženou EEG-fMRI analýzou na základě heuristického modelu. Heuristický model popisuje vztah mezi změnami v prokrvení aktivních mozkových oblastí a v elektrické aktivitě neuronů. Dále se tato ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod 

  Šolc, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace krevního řečiště ze snímku fundus kamery. Teoretická část pojednává o základních charakteristikách těchto snímku. Jsou zde probrány nynější přístupy k segmentaci krevního ...
 • Segmentace dýchacích cest v CT datech 

  Votoupal, Pavel
  Tato práce se zabývá segmentací plicního parenchymu a extrakcí dýchacího stromu z 3D CT dat. Nejprve je vytvořena externí maska plic, následně využitá k usnadnění segmentace dýchacích cest. V práci je provedena rešerše ...
 • Segmentace řeči 

  Kašpar, Ladislav
  Ve své diplomové práci se věnuji problému segmentace řeči. Tato práce obsahuje základní teorie k tomuto tématu. Teorie je zaměřena na výpočet parametrů, které jsou v praktické části použity jak v segmentované části signálu, ...
 • Segmentace tomografických dat v prostředí 3D Slicer 

  Korčuška, Robert
  Táto práca obsahuje základný teoretický rozbor segmentácie obrazu pomocou techniky SVM, teóriu klasifikácie dát a popis programu 3D Slicer. Práca popisuje spracovanie medicínskych obrazov a demonštruje problematiku segmentácie ...
 • Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek 

  Štětina, Hynek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací sekvenčního osazovacího automatu na SMD součástky. Velká část práce je zaměřena na metody vyhodnocování obrazu a jeho použití pro centrování SMD součástek. Mimo samotnou mechanickou ...
 • Simulace přestupu tepla v nízkonapěťovém rozváděči MNS 

  Czudek, Aleš
  Obsahem práce je diagnostika teplotního pole průmyslových rozváděčů nízkého napětí. Místa vzniku, proudění a odvod tepla jsou důležitými aspekty při návrhu rozváděče, zejména z pohledu správného rozvržení přístrojů. Správnost ...
 • Simulace stínění ionizujícího záření programem MCNP 

  Konček, Róbert
  Žiarenie je definované ako ionizujúce, ak má dostatok energie na vytrhnutie elektrónov z atómov alebo molekúl, počas jeho prechodu látkovým prostredím. Z tejto schopnosti vyplýva jeho potenciál pôsobiť škodlivo na tkanivá ...
 • Simulace syntetických difúzních MRI dat na základě Brownova pohybu 

  Valla, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje dMRI (zobrazování pomocí difuzně vážené magnetické rezonance), a jeho závislosti na difusi v prostředí mozku. Popisuje možnosti převodu získaných signálů do obrazu a jejich vlastnosti, výhody ...
 • Simulace Triple play služeb v pasivních optických sítích v prostředí OMNeT++ 

  Puchrík, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá dynamickým prideľovaním šírky pásma v pasívnych optických sieťach štandardu NG-PON2. V práci sú tiež popísané tzv. triple play služby a praktic- kou časťou práce je simulácia týchto služieb v ...
 • Simulace vlivů vyhřívané podložky na tisknutý model u 3D tiskárny 

  Sodomka, Petr
  Tato diplomová práce řeší problematiku 3D tisku na nekomerčních tiskárnách. Popisovány jsou možnosti jejího využití, teorie šíření tepla při tisku a používané materiály pro tisk. Další část práce je zaměřena na vyhřívané ...
 • Simulační model svozu odpadu pro Network Simulator 3 

  Kolaja, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit aplikaci pro optimalizaci trasy inteligentního svozu odpadu, který spadá do technologií chytrých měst. Nejdříve byla popsána problematika chytrých měst s následným zaměřením na svoz ...
 • Simulační model veřejného osvětlení pro Network Simlator 3 

  Kapoun, Vladislav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ovládání inteligentního veřejného osvětlení, obsahuje popis ovládání a výhod systémů oproti současnému ovládání veřejného osvětlení. Rovněž se zabývá výčtem a srovnáním ...
 • Simulátor přenosových funkcí silnoproudého vedení v NS3 

  Kolář, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat po silnoproudém vedení se zaměřením na simulace přenosových funkcí. V úvodu práce jsou shrnuty základní informace o PLC. Následuje analýza dostupného simulátoru PLC ...
 • Skupinové digitální podpisy 

  Smrž, Jan
  Digitální podpisy jsou v dnešní době velice rozšířené v informačním světě. V některých případech je při podpisu elektronické zprávy kladen důraz na skrytí identity podepisovatele. Pro tento typ podpisu jsou vhodné skupinové ...
 • Sledování pohybu očí pomocí kamery 

  Otáhal, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sledování pohybu očí prostřednictvím webkamery. Jsou zde uvedeny základní přístupy ke sledování pohybu očí, pomocí kterých můžeme získat polohu zornice a na základě této polohy ...