Now showing items 1-20 of 402

 • Indikace zemních spojení na venkovních vedeních 

  Pospíšil, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá indikací a lokalizací zemních spojení na venkovních vedeních. Zemní spojení je nejčastěji se vyskytující typ poruchy na venkovních vedeních vysokého napětí – tvoří zhruba 95% všech poruch a ...
 • Systém pro pokročilou vizuální teleprezenci 

  Davídek, Daniel
  V úvodu práce jsou uvedeny základní principy vizualní teleprezence spolu s rozborem důležitých aspektů při návrhu tohoto zařízení. Dále je uveden krátký přehled některých aplikací teleprezenčních systémů. Následně jsou ...
 • Metody strojového vidění pro rozpoznání dopravního značení 

  Zátopek, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění v oblasti rozpoznávání dopravního značení. Nejprve se věnuje strojovému vidění v obecných dopravních situacích. Současně s dopravními aplikacemi je pozornost také ...
 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Spojování obrazů podle tvaru hran 

  Gorgol, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která na základě vytvořené množiny dílků „puzzle“ složí dle tvaru jejich hran původní obraz. Tato aplikace je vytvořena pomocí programu Matlab. Práce také popisuje ...
 • Měření veličin ve stavebních konstrukcích 

  Vladař, Martin
  Diplomová práce se zabývá měřením fyzikálních veličin ve stavebnictví za použití decentralizovaného systému pro sběr naměřených dat. Systém tvoří Raspberry Pi jako řídící člen systému. K němu jsou na třech větvích připojeny ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Vít, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace laboratorního zdroje s výstupními parametry 0-25V a 0-2A a možností řídit tento zdroj pomocí prvků čelního panelu, nebo pomocí počítačového ovládacího programu. Obsahem je ...
 • Komunikační rozhraní standardu Aerospace Industry Bus ARINC429 

  Michna, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvoření komunikačního rozhraní standardu Aerospace Industry Bus ARINC 429. V práci byla lehce nastíněna existující řešení, ze kterých bylo možné čerpat inspiraci. Dále byl proveden rozbor sběrnice ...
 • Laserový projektor 

  Svoboda, Pavel
  Cílem diplomové práce je vytvoření systému, který vykresluje grafiku pomocí zadaného laserového projektoru a posléze je schopen syntetizovat více barevných paprsků a realizovat tak vícebarevné vykreslování. Celý systém je ...
 • Inteligentní elektronické zařízení REF615 

  Holomek, David
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit monitorovací systém asynchronního motoru pomocí IED REF615. Pro zařízení REF615 je třeba zhotovit odpovídající konfiguraci a zapojení. Zařízení komunikuje s kartou MVI69-MNET pomocí ...
 • Bezkontaktní detekce fyziologických parametrů z obrazových sekvencí 

  Bršlicová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktních a neinvazivních metod pro odhad tepové a dechové frekvence. Bezkontaktní měření spočívá ve snímání osob běžnou videokamerou a ze získaných sad obrazových sekvencí jsou vhodnými ...
 • Časově-frekvenční analýza elektrogramů 

  Doležal, Petr
  Tato práce se zabývá časově-frekvenční analýzou elektrogramů měřených na izolovaných srdcích morčat perfundovaných podle Langendorffa. Časově-frekvenční analýza je založena na algoritmech Matching Pursuit a Wigner-Villovy ...
 • Fixace biologických vzorků 

  Brachtl, Martin
  Cílem diplomové práce je seznámit se s možností fixace biologických vzorků. Vybrat a fixovat vhodnou tkáň pomocí formaldehydu a dalšího fixačního prostředku. V neposlední řadě provést měření pro zjištění vlivu formaldehydu ...
 • Zubní 3D skener 

  Kotek, Lukáš
  Náplní této diplomové práce je prostudování aktuálních principu 3D skenování, anatomie lidského chrupu a využití 3D skenování v oblasti stomatologie a jiných oblastní ve zdravotnictví. Další část této práce je věnována ...
 • Rozměření experimentálních záznamů EKG 

  Bucsuházy, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části je představena vlnková transformace, některé z přístupů detekce komplexů QRS a rozměřování signálů EKG. Pro realizaci ...
 • Detekce P vlny v EKG signálech 

  Bajgar, Jiří
  Cílem této diplomové práce je seznámení s metodami detekce QRS komplexu a následné detekce P vlny. Záměrem je vytvořit program specifikovanou metodou v softwarovém prostředí Matlab, který bude schopný tuto metodu realizovat. ...
 • Softwarový balík pro frekvenční metody detekce QRS komplexu 

  Hráček, Roman
  Práce je zaměřena na studii detekce QRS komplexu v časové a frekvenční oblasti. Cílem práce je realizace vybraných metod a jejich vzájemné porovnání k posouzení efektivnosti detekce QRS komplexu.
 • Systém automatického řízení glykemie 

  Hrbáček, Michal
  Tato práce se zabývá významem glykemie v lidském těle. Stanovení glykemie a následným udržováním ve fyziologickém rozmezí.
 • Napájecí zdroj elektrostatického odlučovače 

  Broďák, Kamil
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s problematikou napájení elektrických odlučovačů. Vzhledem k doposud dominantnímu postavení jednofázových transformátorů pracujících na síťové frekvenci 50 Hz řízených tyristory, ...
 • Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem 

  Vavroš, Ondřej
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, ...