Now showing items 1-20 of 407

 • Kryptoanalýza moderních kryptografických modulů 

  Fördős, András
  Práce se zaměřuje na proudovou analýzu moderních kryptografických modulů. V první části práce je krátký úvod do problematiky proudového postranního kanálu a do základních metod analýz. V textu je popsaný postup porovnání ...
 • Nástroj pro komentování obsahu webu 

  Najbr, Ondřej
  Semestrální práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá popisem tvorby rozšíření pro prohlížeče Internet Explorer, Operu, Safari 5, Mozillu Firefox a Google Chrome, shrnutím výhod vývoje rozšíření pro tyto ...
 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Měření malých stejnosměrných napětí 

  Obšilová, Lucie
  Práce se zabývá měřením malých stejnosměrných napětí s využitím tří měřicích metod. První část práce popisuje jednotlivé metody. Jedná se o potenciometrickou metodu, referenční krokovou metodu a přímou metodu. Práce také ...
 • Řízení a vizualizace programovavých bloků pro čističky odpadních vod 

  Monček, Matej
  Témou diplomovej práce bolo rozobrať problematiku riadenia čistiarne odpadovej vody, predstaviť najnovšie štandardy uplatňované pri návrhu grafického rozhrania a navrhnúť sadu funkčných a grafických blokov. Prvá časť sa ...
 • Analýza diferenčních a nediferenčních filtračních struktur s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhy přeladitelných nediferenčních i diferenčních filtračních struktur druhého řádu pracujících v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally ...
 • Návrh ovládacího zařízení pro vibrografické měření 

  Weiss, Lukáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout zařízení pro synchronizaci snímací sestavy během vibrografického měření se systémem MERCURY RT pro sledování měřených objektů v reálném čase. Hlavním úkolem zařízení je ...
 • Rozhraní pro průmyslovou HD kameru 

  Juřica, Libor
  Diplomová práce se zabývá vytvořením obvodu pro příjem dat z průmyslové kamery. Jádro obvodu je navrhováno pro FPGA. Teoretická část obsahuje popis rozhraní SDI, rozbor příslušných standardů SMPTE a specifikaci datového ...
 • Elektrické vlastnosti alternativních kapalin pro elektrotechniku 

  Naider, Jan
  Diplomová práce obsahuje rozdělení elektroizolačních olejů, popis vlastností jednotlivých druhů a aktuální přehled o nových elektroizolačních kapalinách. Součástí práce je vysvětlení polarizace a vodivosti látky. V praktické ...
 • Studium vlivu kvantových teček na biologické systémy a jejich komponenty 

  Koudelková, Zuzana
  Cílem diplomové práce je sumarizovat dostupné poznatky o kvantových tečkách a jejich vlivu na živé systémy. V textu jsou popsány metody přípravy kvantových teček s ohledem na jejich vlastnosti (velikost, vlnovou délku ...
 • Klasifikace spánkových fázi za použití polysomnografických dat 

  Králík, Martin
  Cílem této diplomové práce je klasifikace spánkových fází za použití polysomnografických dat. Součástí práce je rešerše na dané téma a statistická analýza parametrů vypočtených ze skutečných signálů EEG, EOG a EMG, která ...
 • Bezpečnostní systém s využitím mobilních sítí 

  Svoboda, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému, který bude pořízené videozáznamy přenášet pomocí mobilních systémů. Jsou zde vybráni zástupci kamer a pohybových senzorů, které by se při konstrukci mohli ...
 • Systém pro pokročilou vizuální teleprezenci 

  Davídek, Daniel
  V úvodu práce jsou uvedeny základní principy vizualní teleprezence spolu s rozborem důležitých aspektů při návrhu tohoto zařízení. Dále je uveden krátký přehled některých aplikací teleprezenčních systémů. Následně jsou ...
 • Návrh a analýza synchronních strojů s permanentními magnety 

  Blaha, Jan
  Vlastnosti synchronních strojů s permanentními magnety jsou mimo jiné závislé na geometrickém rozložení řezu stroje. Na rozdíl od EC motorů, kde je vhodné obdélníkové rozložení veličin, vyžadují tyto stroje sinusové průběhy. ...
 • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...
 • Design of Generalized Powertrain Model 

  Borkovec, Tomáš
  V této práci je popsán obecný model paralélního hybridního automobilu. Celkový hnací systém je složen z menších sub-systémů popsaných pomocí kvazi-statického modelování. Pro dané cesty je vypočítána potřebná síla pro pohon ...
 • Kyslíkový cyklus při pulzním nabíjení olověného akumulátoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá pulzním nabíjením olověného akumulátoru, kde při jeho nabíjení dochází ke vzniku kyslíkového cyklu. První část práce je zaměřena na možné rozdělení olověných akumulátorů a na jejich konstrukci. ...
 • Návrh anténní jednotky přístupového bodu pro off-body komunikaci v ISM pásmu 61 GHz 

  Miřácký, Jan
  Obsahem této diplomové práce je teoretický popis návrhu, praktické numerické modelování a optimalizace pomocí parametrických analýz kruhové antény a kruhové štěrbinové antény, vytvořených na bázi vlnovodu integrovaného do ...
 • Studie srovnání vlastností pouzder QFN a BGA 

  Skácel, Josef
  Předkládaná práce se zabývá problematikou pouzdření a přestupem tepla. Především je práce zaměřena na pouzdra QFN a BGA, v dnešní době nejsofistikovanější běžné řešení. První část práce se zabývá rozborem současného stavu ...
 • Řízení montážní linky světlometů 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem montážního pracoviště na výrobu světlometů. Dokument obsahuje rozbor zadávací dokumentace montážní linky. Ve stručnosti je také popsáno, jak probíhá montáž světlometů. Dále je podrobně vysvětlena ...