Recent Submissions

 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Jílek, Vít
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku sloužícího k dopravě cihlové drti. Návrh obsahuje výpočet pásového dopravníku a výkresovou dokumentaci dle zadání. Zadané hodnoty jsou dopravní výkon 110 000 kgh-1 , osová ...
 • Vodíkový spalovací motor na základě zážehového spalovacího motoru 

  Roušar, Jiří
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a ...
 • Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení 

  Drtílek, Juraj
  Tato práce se zabývá teplotní analýzou desky pro vibrační testovací zařízení na testování turbodmychadel. V úvodu je čtenář seznámen s principem přeplňování, jeho důležitostí a historií. V této části práce je také popsána ...
 • Metodická příručka a digitalizace zubového čerpadla 

  Ševčík, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit metodickou příručku pro práci se zubovým čerpadlem typu U10. V první částí je předložen rozbor jednotlivých komponent čerpadla společně s popisem jeho hlavních charakteristik. ...
 • Návrh mechanické závory 

  Kubeš, Ondřej
  První část bakalářské práce zpracovává analýzu nejpoužívanějších koncepcí zábran pro omezení průjezdu vozidel. Takových, které zajišťují bezpečnost hlídaných parkovišť osobních automobilů. Na základě této analýzy je zhotoven ...
 • Faktory ovlivňující charakter fázových transformací v systému Fe-C 

  Gubán, Ivan
  Cieľom tejto práce je štúdium faktorov ovplyvňujúcich charakter fázových transformácii v systéme železo-uhlík. Zvláštna pozornosť je venovaná rýchlosti ochladzovania uvažovaných zliatin a koncentrácii uhlíka v zliatine, ...
 • Experimentální testování minimíchadla pro čištění odpadních vod 

  Luňák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby míchání, především kapalných látek. Teoretická část práce je věnována rozdělení míchadel, včetně popisu jejich vlastností, výhod, nevýhod a použití. Experimentální část je ...
 • Depozice cínem dopovaného oxidu inditého a výzkum jeho optických vlastností 

  Olivíková, Gabriela
  Tato práce se zabývá přípravou a depozicí tenkých vrstev cínem dopovaného oxidu inditého (ITO) metodou iontového naprašování (IBS) s možností asistované depozice pomocí sekundárního iontového svazku (IBAD). V teoretické ...
 • Příprava 2D heterostruktur 

  Ředina, Dalibor
  Tato bakalářská práce pojednává o přípravě 2D heterostruktur na ÚFI VUT v Brně. V první pasáži se nachází teoretická část práce, která se zabývá vlastnostmi grafénu, sulfidu molybdeničitého a obecně 2D heterostruktur. Pro ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Ševčík, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje proces lití na vytavitelný model v jednotlivých fázích výroby. Tedy od výroby matečné formy, voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku, odlévání, až po dokončující operace a ...
 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev MoS2 

  Tomková, Renáta
  Tato bakalářská práce pojednává o topologických izolátorech, které jsou popisovány pomocí kvantového spinového Hallova jevu, dále o polovodičích, kde je vysvětlena pásová struktura v polovodičích a podrobněji zmíněn ...
 • Tvarová optimalizace difuzoru vodní turbíny 

  Hliník, Juraj
  Cieľom tejto bakalárskej práce je prepojenie matematickej optimalizácie s výpočtovým softvérom za účelom aplikácie v tvarovej optimalizácii v mechanike tekutín. Úloha je implementovaná na problém tvarovej optimalizácie ...
 • Funkce vyrovnávací komory 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu pro výpočet změny objemů kapaliny a průtoků v otevřené a uzavřené komoře při hydraulickém rázu. Práce rovněž obsahuje odvození základních rovnic hydromechaniky a teorii ...
 • Rayleigh-Plessetova rovnice 

  Hátašová, Justýna
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením Rayleigh-Plessetovy rovnice. Jejím cílem je tuto rovnici odvodit a sestavit program, který by rovnici řešil metodami Runge-Kutta-Nyström a Runge-Kutta-Fehlberg.
 • Technologie selektivní katalytické redukce 

  Kudlík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií selektivní katalytické redukce. Technologie vznikla v důsledku zavádění přísných emisních limitů, kterých výrobci pomocí této technologie dosahují. První část práce je zaměřena ...
 • Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek 

  Halas, David
  Tato práce se zabývá prostými interpolačními křivkami, které jsou ukotvené. Konstrukce těchto křivek je řešena několika tvarovacími metodami. Také je uveden postup jejich výpočtu. Výsledkem je porovnání různých interpolačních ...
 • Numerické metody měření Hausdorffovy dimenze 

  Vostal, Jiří
  Budou navrženy metody vhodné pro měření Hausdorffovy dimenze množin zobrazených v konečném rozlišení výstupních zařízení počítače a jejich použitelnost bude otestována na množinách se známou Hausdorffovou dimenzí.
 • Přehled způsobů kvantifikace opotřebení u kyčelních kloubů 

  Zapletal, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pozorování a kvantifikace opotřebení kyčelních náhrad. Nejprve byly popsány historické mezníky při vývoji kyčelních náhrad, typy používaných implantátů, různé druhy materiálů a ...
 • Depozice tenkých vrstev pomocí iontového naprašování IBS/IBAD 

  Hudeček, Jan
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nového transportního držáku paletky, která je určena pro depoziční aparaturu ústavu fyzikálního inženýrství, nazývanou jako „Kaufmann.“ Aparatura slouží k depozici ...
 • Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků 

  Světlíková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem řezání, opotřebením řezných nástrojů a tím, jak povlakování nástrojů přispívá k delší trvanlivosti nástroje, ke zvyšování řezných vlastností. V experimentální části je cílem zjištění, ...

View more