Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza rizik akumulace energie 

  Albert, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rizik akumulace elektrické energie neboli problémy s jejím uskladnění. V první části jsou popsány jednotlivé systémy akumulace elektrické energie a jsou uvedeny jejich výhody a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Bouchner, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše technologií vyrábějících energii z biomasy se zaměřením na výrobu elektrické energie. V první části jsou tyto technologie rozděleny a popsány. V druhé části se práce zabývá vhodnými ...
 • Energetické využití biomasy 

  Střecha, Josef
  Hlavním úkolem této práce je rešerše druhů biomasy, popis jednotlivých technologií k následnému získání tepelné energie pro centrální zdroje tepla a zmapování využití biomasy v kogenerační výrobě elektrické energie a tepla. ...
 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Hořáky na kapalná a plynná paliva 

  Zaidullina, Liliia
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hořáky na kapalná a plynná paliva, a to především s podorbnějším zaměřením na hořáky využívané v průmyslových technologiích. Jedná se o podrobnou rešerši dostupných materiálů včetně ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Grepl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou malých kotlů na pevná, kapalná a plynná paliva pro vytápění rodinných domů. V úvodní části jsou popsány druhy paliv a jejich základní rozdělení, vlastnosti a dopad na životní ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Taclík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími, výběrem tří zdrojů tepla a navržením otopných těles na pokrytí těchto ztrát. Zároveň tato práce obsahuje výpočet spotřeby ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Loukota, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro předehřev vratné vody do kotle. Práce obsahuje popis, rozdělení a požadavky trubkových výměníků tepla, stechiometrické výpočty, návrh geometrických ...
 • Posouzení investic do vytápění bytového domu 

  Tannert, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění bytového domu. Před posouzením je potřeba nejprve určit tepelné ztráty výchozího stavu. Po jejich určení se práce zabývá aktuálně na trhu dostupnými možnostmi ke ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Fodor, Ján
  Táto bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu jednotlivých investícií pre znižovanie nákladov na vykurovanie rodinného domu. Najprv bola spočítaná návrhová tepelná strata objektu podľa normy ČSN EN 12831. Potom boli navrhnuté ...
 • Rekonstrukce kotelny PBS Velká Bíteš 

  Filoušová, Natálie
  Bakalářská práce pojednává o celkové rekonstrukci kotelny společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a zahrnuje ekonomické posouzení výhodnosti této rekonstrukce. Zprvu je shrnut původní zastaralý stav kotelny a ...
 • Vliv teploty sekundárního vzduchu na spalování biomasy 

  Vilga, Filip
  Cieľom práce je vypracovanie rešerše na tému problematiky spaľovania biomasy a realizácia experimentálnej časti s praktickým overením vplyvu teploty sekundárneho vzduchu na emisie vzniknuté pri spaľovaní biomasy. Teoretická ...
 • Vliv vybraných vlastností paliva na provoz biomasového kotle 

  Uhrík, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotiť, ako vplýva vlhkosť paliva, najpodstatnejšia vlastnosť biomasy, na celkový proces spaľovania a prevádzku kotla. Teoretická časť popisuje palivovú biomasu a parametre, ktoré sú ...