Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně-napěťová analýza prutových soustav metodou konečných prvků 

    Fodor, Ján
    Cieľom tejto bakalárskej práce je primárne naprogramovať algoritmus pre riešenie prútových sústav pomocou metódy konečných prvkov. K naprogramovaniu sú použité voľne dostupné softvérové prostriedky – jazyk Python a jeho ...
  • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

    Fodor, Ján
    Táto bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu jednotlivých investícií pre znižovanie nákladov na vykurovanie rodinného domu. Najprv bola spočítaná návrhová tepelná strata objektu podľa normy ČSN EN 12831. Potom boli navrhnuté ...