Now showing items 1-14 of 14

 • Energetické využití biomasy 

  Střecha, Josef
  Hlavním úkolem této práce je rešerše druhů biomasy, popis jednotlivých technologií k následnému získání tepelné energie pro centrální zdroje tepla a zmapování využití biomasy v kogenerační výrobě elektrické energie a tepla. ...
 • Energetické využití odpadu ze suché a mokré fermentace 

  Borkovec, Ondřej
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá popisem technologií suché a mokré fermentace a porovnáním těchto metod. Ve druhé části je rozebráno složení a charakteristiky zbytkového materiálu ...
 • Metody meření emisí tuhých látek ve spalinách 

  Bašta, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá metodami měření tuhých znečišťujících látek ve spalinách. Dělí se na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným problémem tuhých znečišťujících látek, metodami měření a emisními limity. Druhá ...
 • Modelování proudění vzduchu ve spalovací komoře ZKG 

  Krišpín, Jan
  Náplní předkládané práce je popis chemických a fyzikálních vlastností biomasy, metod energetických přeměn biomasy, procesů probíhajících při spalování biomasy a především proudění spalovacího vzduchu. Součástí této práce ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Novák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na shromáždění dostupných informacích ohledně vytápění rodinného domu. Stručné popsání výhod i nevýhod dosavadní a moderní technologie s ohledem na pořizovací cenu, efektivitu, ekologii a ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Hrubanová, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je provést shrnutí základních poznatků o různých systémech vytápění rodinných domů. Práce je zaměřena na moderní způsoby, které mají v dnešní době velký potenciál. V závěru práce je provedeno srovnání ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Bašovský, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o dnešných spôsoboch vykurovania rodinných domov so zameraním na moderné technológie. Druhým cieľom je previesť základné porovnanie jednotlivých spôsobov vykurovania na ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Loukota, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro předehřev vratné vody do kotle. Práce obsahuje popis, rozdělení a požadavky trubkových výměníků tepla, stechiometrické výpočty, návrh geometrických ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Fodor, Ján
  Táto bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu jednotlivých investícií pre znižovanie nákladov na vykurovanie rodinného domu. Najprv bola spočítaná návrhová tepelná strata objektu podľa normy ČSN EN 12831. Potom boli navrhnuté ...
 • Srovnání metod stanovování účinností kotlů 

  Kubiš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá účinností kotle a jejím stanovení. Cílem práce je porovnání teoretických a experimentálních hodnot účinností kotle. První část práce je rešerše metod na stanovení účinností kotle. V této ...
 • Vliv teploty sekundárního vzduchu na spalování biomasy 

  Vilga, Filip
  Cieľom práce je vypracovanie rešerše na tému problematiky spaľovania biomasy a realizácia experimentálnej časti s praktickým overením vplyvu teploty sekundárneho vzduchu na emisie vzniknuté pri spaľovaní biomasy. Teoretická ...
 • Vliv vybraných vlastností paliva na provoz biomasového kotle 

  Uhrík, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotiť, ako vplýva vlhkosť paliva, najpodstatnejšia vlastnosť biomasy, na celkový proces spaľovania a prevádzku kotla. Teoretická časť popisuje palivovú biomasu a parametre, ktoré sú ...
 • Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly 

  Kordiovský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění rodinného domu pomocí tepelných čerpadel. Je zde vysvětlen základní princip jejich funkce, způsob hodnocení, možnosti provozu s doplňkovým zdrojem a základní rozdělení podle ...
 • Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly 

  Sláma, David
  Bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu tepelnými čerpadly. Úkolem bylo navrhnout vhodné tepelné čerpadlo pro zvolený rodinný dům. Je zde uveden postup výpočtu celkové tepelné ztráty objektu a volba tepelného ...