Now showing items 1-20 of 426

 • Změny konfigurace průmyslové sítě včetně začlenění lokálního zdroje 

  Benetka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami konfigurace průmyslové sítě, která prošla technologickou rekonstrukcí. Práce popisuje především změny provedené na zařízeních sloužících ke kompenzaci jalového výkonu a zlepšování ...
 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Slavíček, Radek
  V této bakalářské práci jsou objasněny fyzikální základy elektromagnetismu a rezonančního jevu, na kterých je založen princip funkce indikátoru protilehlé polohy. Dokument se podrobněji se zabývá magnetickou složkou pole. ...
 • Komentovaný překlad 

  Planý, Martin
  Semestrální projekt s názvem Komentovaný překlad skript obsahuje překlad části učebních materiálů pro předmět MCVT. Práce dále studuje jazykové prostředky použité při překladu a zabývá se také teorií spojenou se stylem, ...
 • Vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry tepelného výměníku 

  Matyska, Stanislav
  Cílem této práce je zpřesnění návrhu tepelného výměníku. Vychází se z předpokladu, že rozdělením trubkového svazku tepelného výměníku na větší počet dílů podle přenášeného tepelného výkonu lze dosáhnout přesnějších hodnot. ...
 • Stereo audio výkonový zesilovač ve třídě AB 

  Chmelík, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního výkonového zesilovače v pracovní třídě AB včetně korekčního předzesilovače a vhodného napájecího zdroje. Zesilovač je navržen tak, aby byl realizovatelný z běžně ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

  Kovář, Zdeněk
  Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem ...
 • Vliv elektromagnetických polí na buněčné struktury 

  Urbánek, Jiří
  Práce se zabývá zkoumáním vlivu elektromagnetického pole na buněčné struktury. Buněčné struktury chápeme jako souhrnný popis všech organel umístěné v buňce. V našem jednouchém 2D modelu uvaţujeme pouze základní organely ...
 • Smart Cities 

  Soldán, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá obecným úvodem do dílčích projektů, které jsou důležité pro realizaci chytrých měst i v nich používaných technologií. Podrobněji tato práce přibližuje projekty v různých zemích, hlavně však ...
 • Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW 

  Pelikán, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat přípravek, který umožňuje získávat Korotkovovy zvuky a měřit krevní tlak pomocí počítače. V práci je uveden návrh předzesilovače pro získávání Korotkovových zvuků, zapojení ...
 • Ztráty ve vysokonapěťových transformátorech proudu 

  Procházková, Denisa
  Tato bakalářská práce umožňuje nahlédnout do problematiky ztrát u přístrojových transformátorů proudu vysokého napětí. Přístrojové transformátory proudu představují velmi důležitou součást elektrických zařízení, slouží k ...
 • Hodnocení čtivosti textu 

  Tichá, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá záznamem EOG signálu při čtení textu. V teoretické části je obsažena fyziologie a anatomický popis oční soustavy, druhy očních pohybů a jejich uplatnění při procesu čtení. Dále jsou zde ...
 • Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů 

  Veverka, Vojtěch
  QRS komplex je nejvýraznější element vyskytující se v EKG signálu. Díky svým vlastnostem je využíván při určování tepové frekvence a slouží jako jeden z referenčních bodů při automatickém rozměření EKG. Proto je důležité, ...
 • Odstraňovač zubního kamene 

  Šobich, Adam
  Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou síťového spínaného zdroje. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Komparativní studie měření teploty těla různými technologiemi 

  Vaněk, Ondřej
  Cílem této práce je srovnání kvality měření teploty těla různými kontaktními teploměry z pohledu přesnosti a praktičnosti. Teoretická část práce zahrnuje prostudování tématiky, seznámení se situací ve Fakultní nemocnici ...
 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Zimolka, Jakub
  Tato práce popisuje vybrané metody detekce QRS a rozměření EKG. V teoretické části je stručně popsána elektrokardiografie, metody rozměření QRS komplexů a obsahuje také stručnou teorii vlnkové transformace. Podrobně je ...
 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principy softwarové detekce QRS komplexů, jež vychází z různých kombinací ortogonálních (pseudoortogonálních) svodů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále výběr metod, pomocí ...
 • Jednoduchý měnič pro malý 3f asynchronní motor 100 W 

  Pilch, Tomáš
  Cílem této Bakalářské práce je navrhnout optimalizaci stávajícího třífázového měniče pro asynchronní motor na větší výkon s použitím jiného obvodu střídače. Teoreticky by teď mělo být možné řídit motor o výkonu až 2 kW.
 • Spektrofotometrie reaktivních forem kyslíku se zaměřením na peroxid vodíku 

  Zhorný, Lukáš
  Hlavním tématem této práce je spektrofotometrie. V první kapitole je teoreticky popsána problematika daného tématu, důležité jednotky a vztahy pro výpočet absorbancí roztoků o daných koncentracích. Dále je zde popsán ...
 • Metody vyhledávání tandemových repetic v DNA sekvencích 

  Havlík, Kryštof
  V této práci je objasněna základní problematika repetitivní DNA a jsou zde zhodnoceny vyhledávače tandemových repetic bezplatně dostupné široké veřejnosti. V praktické části práce je popsán algoritmus sloužící k vyhledávání ...