Now showing items 1-20 of 436

 • Software pro jízdu do vrchu 

  Potocký, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou časomernej techniky používanej pri meraní závodov do vrchu a to predovšetkým na území Českej republiky. V práci popisujeme bežne používané softvéry spolu s ich nedostatkami. ...
 • Detekce plagiátů 

  Kobath, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci plagiátorství u psaných textů, specificky u závěrečných prací na autorově Alma mater. V práci je zhodnocena současná situace automatické detekce plagiátorství česky psaných textů a ...
 • Klasifikace typů vozidel metodou dynamického borcení času 

  Halachkin, Aliaksei
  Tato práce se věnuje metodě borcení času. Během práce byla napsaná C/Python knihovna, která je použita na klasifikaci typů vozidel podle profilů. Testování se provádělo na reálných datech z laserového skeneru. Algoritmus ...
 • Nové technologie ve vzdělávání 

  Jorda, Jakub
  Cílem této práce je prozkoumat, shrnout a uspořádat nejvýznamnějším vzdělávací technologie. Porovnat a rozdělit tyto technologie do konkrétních skupin, jako například výukový software, internetové stránky s výukovými ...
 • Vliv provozní teploty na nejistotu měření u multimetrů 

  Kuba, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o stanovení standardních nejistot pro multimetry podle metodiky GUM u přímých měření stejnosměrného napětí pro různé provozní teploty . Jsou navrženy postupy výpočtu nejistot měření ...
 • Filtr na bázi SIW pracující v polovičním módu 

  Jackovič, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem pásmové propusti integrované v substrátu pracující v polovičním módu (HMSIW). Tato pásmová propust je navrţena jako symetrická, se čtvrtvlnnými rezonátory spojenými admitančními a ...
 • Ortogonální báze a jejich aplikace ve zpracování signálu 

  Kárský, Vilém
  Tato práce je zaměřena na zjištění základních vlastností některých ortogonálních polynomů, jako jsou interval ortogonality, váhová funkce, definiční vztahy, rekurentní vztahy, počet nul a jakým diferenciálním rovnicím ...
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace.
 • Vlastnosti spínaných DC/DC měničů pro automobilové LED aplikace. Parametry vhodných výkonových MOSFETů, možnosti zatlumení, vliv na chování obvodů. 

  Langer, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je úvod k využití nových prostředků pro osvětlení automobilů, zejména pak osvětlení pomocí LED. Tato práce bude zaměřena právě na systém LED osvětlení a jejich zapojení a spínacích obvodů. Dále ...
 • Návrh alternativního vytápění pro objekt Technická 12 

  Bártů, Jan
  Cílem této práce je návrh alternativního zdroje pro objekt Technická 12. V první části této práce autor seznamuje čtenáře se současnými způsoby vytápění a s možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie na vytápění, včetně ...
 • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

  Kutal, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...
 • Databáze materiálových vlastností 

  Nagy, Gašpar
  Táto bakalárska práca sa zameriava na návrh databáze materiálových vlastností a vytvorenie užívateľského rozhrania pre editáciu týchto vlastností. V prvej časti nás oboznamuje zo základnými vlastnosťami materiálov. Ďalej ...
 • Termoelektrické generátory a jejich využití ve spojení s obnovitelnými zdroji energie 

  Bajgl, Tomáš
  Tato práce se zabývá principem přeměny tepelné energie na elektrickou pomocí termoelektrického generátoru. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část a experimentální měření. V teoretické části jsou popsány jednotlivé ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole ansynchronního motoru 

  Suk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výpočtu rozložení teplotního pole asynchronního motoru. Pro jeho výpočet je využito třech metod, které jsou následně srovnány. První metodou je laboratorní měření povrchové ...
 • Elektroinstalace rodinného domu - projektová dokumentace 

  Šerý, Petr
  Bakalářská práce nese název Elektroinstalace rodinného domu – projektová dokumentace. Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem elektroinstalace rodinného domu. Tato práce zprvu objasňuje zejména téma projektování, ...
 • Zpřehlednění parametrů výpočtu přenosu záření v plazmatu 

  Kubovič, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na zjednodušenie zadávania vstupných parametrov pre výpočet prenosu žiarenia v elektrickom oblúku. Najprv nás oboznamuje so základmi prenosu termálneho žiarenia a výpočtami absorpčných a ...
 • Smyčkové antény pro medicínské aplikace 

  Zejda, Luboš
  Tato práce je zaměřena na návrh smyčkových antén pro medicínské aplikace. Podstatou práce je ověřit funkčnost publikovaných širokopásmových smyčkových antén a vzájemně je porovnat. Porovnané antény jsou přepočteny na ...
 • Metody vyhledávání tandemových repetic v DNA sekvencích 

  Havlík, Kryštof
  V této práci je objasněna základní problematika repetitivní DNA a jsou zde zhodnoceny vyhledávače tandemových repetic bezplatně dostupné široké veřejnosti. V praktické části práce je popsán algoritmus sloužící k vyhledávání ...
 • Předzpracování tachogramu R-R intervalů 

  Had, Filip
  Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, sledující proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními systolami. Signál HRV obsahuje artefakty a trendy, které je nutno před zpracováním odstranit. Tato ...
 • Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat 

  Galanová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zameriava najmä na perfúzne zobrazovanie metódou arterial spin labeling. Opisuje základné fyzikálne princípy magnetickej rezonancie, rekonštrukciu obrazu z nazbieraných dát, bezkontrastné perfúzne ...