Now showing items 1-20 of 436

 • Posouzení uživatelského rozhraní systému COMES 

  Škoda, Pavel
  Tato práce se zabývá rozborem uživatelského rozhraní systému COMES. Jejím cílem je vytvořit studii s názory uživatelů na tento systém a z takto získaných informací pak navrhnout jeho vylepšení. V první řadě jsou zde sepsány ...
 • Emulátor HF RFID tagu 

  Neužil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o základech technologie radiofrekvenční identifikace neboli RFID. Popisuje její princip a využití. Hlavním cílem je návrh emulátoru RFID tagu pro HF pásmo podle normy ISO 15693, který by měl ...
 • Segmentace cév v objemových datech z optické koherentní tomografie 

  Jahůdková, Michaela
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou koherentní tomografií a metodami segmentací cévního řečiště z objemových dat optické koherentní tomografie. Součástí práce je i popis anatomie oka a fyziologie zraku. Závěr práce ...
 • Vysokoúčinná bezdrátové nabíjací zařízení pro li-ion akumulátory 

  Bottyán, Marian
  Zámerom semestrálnej práce je návrh a~vývoj vysokoúčinného bezdrôtového nabíjacieho zariadenia li-ion batérií. Podľa kritérií na vysokú účinnosť a~bezpečnosti zariadenia na okolie sú v~návrhu volené súčiastky. V~závere ...
 • Automatický skleník pro pěstování rostlin 

  Paprsek, Adam
  Cílem bakalářské práce je prostudovat problematiku automatického řízení skleníku pro pěstování rostlin a navrhnout koncept elektroniky. Práce je zaměřena na možnosti náhrady přímého slunečního světla pomocí umělého zdroje ...
 • Využití 3D ultrasonografie pro měření nuchální translucence 

  Širůčková, Anna
  Tato práce slouží k přehledu nejnovějších metod diagnostiky vrozených vývojových vad v prvním trimestru především Downova syndromu. Hlavním markerem pro stanovení rizika vývojových vad plodu je nuchální translucence, neboli ...
 • Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW 

  Pelikán, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat přípravek, který umožňuje získávat Korotkovovy zvuky a měřit krevní tlak pomocí počítače. V práci je uveden návrh předzesilovače pro získávání Korotkovových zvuků, zapojení ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Je zde uveden i postup výpočtu maximálního výkonu pomocí vytvořeného makra v Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočtů ...
 • Kontrolér termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem kontroléru termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru. Je zde popsán princip termoelektrických chladičů a požadavky na jejich napájení. Dále jsou popsány možnosti zpětnovazební regulace ...
 • Přesnost měření teploty těla infračervenými technologiemi 

  Mezera, Jiří
  Tato práce se zabývá měřením teploty lidského těla pomocí infračervených teploměrů. Literární rešerše se věnuje popisu teploty lidského těla, způsobům jejího měření a druhům teploměrů. Dále teoretická část pojednává o ...
 • Měřicí uzel s rozhraním IEEE 802.11 

  Usnul, Jan
  Tato práce hodnotí použití standardu IEEE 802.11 v oboru automatizace, přesměji v měřicí technice. Měří a hodnotí dostupný čip CC3200 od firmy Texas Instruments, který je vytvořen jako multiprocesorová jednotka s integrovaným ...
 • Energetický audit vybrané budovy 

  Sivera, David
  Cílem bakalářské práce je teoretické objasnění problematiky energetického auditu, výpočet tepelných ztrát a zpracování energetického auditu. Bakalářská práce na téma energetický audit se skládá z několika částí. V první ...
 • Elektrické vlastnosti kompozitních materiálů s mikročásticemi a nanočásticemi 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním a porovnáváním elektrických vlastností mikro a nanokompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic v závislosti na teplotě. Jsou sledovány teplotní závislosti ztrátového činitele, ...
 • Ovládání elektromotoru zdvižné rampy 

  Špát, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem ovládání stejnosměrného elektromotoru pro zdvižnou rampu, který je napájen 12voltovou autobaterií. Je zde popsán výběr řídícího prvku, kde je porovnána vhodnost využití mikrokontroléru a ...
 • Analýza spánkových EEG 

  Kříženecká, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánkových EEG, která je provedena pomocí výpočtu vybraných parametrů z časové a frekvenční oblasti. Parametry se počítají z jednotlivých úseků EEG signálů, které odpovídají jednotlivým ...
 • Automatizované generování brožury s programem konference pomocí XML 

  Kusy, Filip
  V roku 2016 sa bude v Brne konať konferencia DAFx. Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie konferencie, automatizovaných doprovodných materiálov ako sú brožúra, program a zborník. Hlavným cielom je zistiť dostupné ...
 • Možnosti řízení myoelektrické protézy horní končetiny 

  Chalupa, Daniel
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro rozeznání jednotlivých prstů a vzorů v elektromyografickém signálu pro následné řízení protézy horní končetiny. Součástí je také testování a analýza vybraného postupu.
 • Rychlý optický přijímač pro měřicí aplikace 

  Žádník, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce spojitého optického signálu o~frekvencích blížících se 100 MHz. Teoretická část práce popisuje princip funkce základních typů fotodiod a jejich parametry včetně náhradního ...
 • Studium viability kardiomyocytů s využitím konfokální mikroskopie 

  Chutný, Pavel
  Tato práce popisuje zkoumání viability kardiomyocytů pomocí konfokální mikroskopie. Teoretický úvod zahrnuje základní principy fluorescence a využití fluorescenčních barviv v buněčné biologii. Dále se věnuje struktuře ...
 • Zabezpečení dat na operačních systémech 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a ...