Now showing items 71-90 of 641

 • Galerie moderního umění 

  Dyková, Veronika
  Novostavba Galerie moderního umění Brno je situována na rozlehlém svažitém pozemku, situovaném na východní straně Kraví hory. Koncept řešení pozemku volně navazuje plynule na provoz parku na západní straně. Nezastavěná ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Vrána, Adam
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG32. Tématem práce je Galerie ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Manclová, Miroslava
  Tématem zadání byl návrh novostavby Galerie moderního umění. Galerie bude využívána obyvateli všech věkových skupin z Brna a okolí. Pozemek se nachází na území Brno - Kraví hora. Je vymezen ulicí Kraví hora, přilehlým ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Bernátek, Dominik
  Projekt bakalářské práce řeší návrh Galerie moderního umění v městské části Brno – Veveří na Kraví hoře. Stavba je situována na horní části svažitého pozemku. Koncepce Galerie má za cíl vytvořit flexibilně využitelný ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Nevřivá, Jana
  Galerie moderního umění se nachází v jihomoravském kraji v městské části Brna, Brno - střed. Na horní část pozemku navazuje park na Kraví hoře s hvězdárnou a planetáriem Brno. Na dolní část navazuje areál VUT Brno na ulici ...
 • Galerie moderního umění Brno 

  Šnerch, Jiří
  Na základě studie, vytvořené v předmětu AG32, je zpracována následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Galerie ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu hospodářského statku v Jekově. 

  Pracná, Petra
  Cílem bakalářské práce je zaměření a dokumentace hospodářského stavení v Jekově, nacházejícího se v obci Zvěstov v katastrálním území Bořkovice. První část práce se zabývá měřickými pracemi, volbou bodového pole a metod ...
 • Hangár pro malá letadla 

  Rusňák, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh ocelové nosné konstrukce hangáru pro malá letadla, umístěného v lokalitě letiště v Kunovicích. Jako základní materiál byla zvolena ocel S355 a pro vybrané prvky ocel S460. Příhradová ...
 • Hloubený tramvajový tunel v Norsku 

  Zetková, Simona
  Cílem této práce je navrhnout a posoudit hloubený tramvajový tunel, který je součástí plánovaného prodloužení tramvajové linky na letiště. Mezi požadované části patří posouzení a zhodnocení geologických podmínek, naplánování ...
 • Hodnocení energetické náročnosti fotbalových šaten 

  Kabzáni, Matej
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti fotbalových šaten. Výsledkem práce je průkaz energetické náročnosti a následně energetický posudek. Byly navrženy určitá opatření pro zlepšení energetických ...
 • Hodnocení stavebně technického stavu existujícího objektu 

  Voltr, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem a návrhem diagnostických metod. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na provedení předběžného a podrobného průzkumu existujícího objektu bývalého ...
 • Horský penzion-Dolní Morava 

  Zajíček, Martin
  Téma bakalářské práce je novostavba horského penzionu v Dolní Moravě. Objekt je zasazen do rovinatého terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Budova je navržena ze systému Porotherm a stropní konstrukce ze systému Porotherm Strop. ...
 • Hospodaření s energiemi a vodou v bytovém domě 

  Auer, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením s energiemi a vodou v bytovém domě. Pro energetickou bilanci bytového domu byly použity výpočetní nástroje Národní kalkulační nástroj II a výstupy simulací v softwaru BSim2000. Na ...
 • Hvězdárna a planetárium Brno. Řešení technologické etapy hrubá spodní stavba. 

  Chromá, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým řešením hrubé spodní stavby hvězdárny a planetária v Brně. Stavba je založena na základových pasech lemujících obvod suterénu a sloupech, které se ukotví do monolitických ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a jeho vyhodnocení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní bakalářské ...
 • Jílové minerály jako plniva polymerních materiálů 

  Zaťko, Petr
  Bakalářská práce se zabývá využitím jílových minerálů jako plniv do polymerních materiálů a jejich výslednými nanokompozity na bázi polymer/jíl. V práci je rozebrán jak úvod do struktury polymerů a jílových minerálů, tak ...
 • Jízdárna "Mlyn" Němčičky - I. etapa, hrubá vrchní stavba 

  Řezníčková, Tereza
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby budovy jízdárny v Němčičkách. Technologická etapa obsahuje montáž ocelové konstrukce a provedení dřevěného krovu. Práce obsahuje technikou zprávu, zařízení staveniště, ...
 • Kalkulace nákladů s využitím standardů času stavebních prací 

  Wittek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kalkulace s využitím standardů času stavebních prací. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se kalkulace nákladů, prvků pro přerušení tepelných mostů a standardů ...
 • Komplexní podlahový systém pro extrémní podmínky expozice 

  Šlancar, Jakub
  Práce navrhuje vysoce odolný potěr dosahující pevnosti v tlaku minimálně 80 MPa v kombinaci s vhodným adhezním můstkem a jinými příměsemi modifikujícími výsledné vlastnosti. Dále se také zabývá současným stavem trhu s ...
 • Komunitní bydlení jako developerský projekt 

  Valtr, Jaroslav
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá tématikou komunitního bydlení, tedy jeho využitím v současné době. Začátek práce je věnován základním pojmům. Následuje seznámení s prostředím stavebního trhu. Dále je definován pojem ...