Now showing items 103-122 of 641

 • Lávka pro pěší přes řeku Dyji 

  Uher, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší přes řeku Dyji. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Hlavní náplní je statický výpočet vybrané varianty, kterou je konstrukce tvořená ocelovým ...
 • Lávka pro pěší v obci Staré Město 

  Němec, Martin
  Bakalářská práce „Lávka pro pěší v obci Staré Město“ se zabývá železobetonovou lávku pro chodce a cyklisty. Lávka se nachází na řece Krupá. Konstrukce je uvažována jako rám. Cílem práce je navrhnout vodorovnou část rámu a ...
 • Malé nádrže v kulturní krajině 

  Királ, Martin
  Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem ...
 •  Manažerské výstupy pro finanční řízení stavební organizace 

  Štencl, Roman
  Tato práce je zaměřena na finanční řízení společnosti. V první teoretické části popisuje základní pojmy, se kterými se můžeme setkat v oblasti finančního účetnictví, finanční analýzy a manažerského účetnictví. V praktické ...
 • Mapová díla na moravsko-slovenském pomezí 

  Mikošková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje zákresu pohraničního území v úseku stávající česko-slovenské státní hranice v pohoří Javorníky, vymezeného vrcholy Malý Javorník a Lemešná na topografických mapách. Hlavním cílem ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Karkoška, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na „Marketingové procesy ve stavebnictví“, což jsou specifické marketingové procesy ve stavebnictví, s jejichž pomocí se identifikují a řeší nedostatky v oblasti marketingu konkrétní stavební ...
 • Město Boskovice na mapách - vývoj a perspektivy 

  Koudelková, Kristýna
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený soubor map zobrazujících město Boskovice. Práce se věnuje zobrazením města od historických po současné topografické a katastrální mapy. Dále se věnuje mapám komerčním ...
 • Městský polyfunkční dům Brno 

  Strachoň, Jan
  Polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v městské části Brno-Zábrdovice. Dům má tři základní provozní části – obchodní a galerijní část nacházející se v parteru domu, administrativní část v ...
 • Městský polyfunkční dům Brno 

  Vacenovská, Veronika
  Městský polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v Brně - Zábrdovicích. Objekt je řešen jako kompaktní hmota doplněna vybíhajícími trojúhelníkovými konzolami, které jsou vyneseny šikmým sloupem ...
 • Mikroklima a vzduchotechnika prostoru depozitáře 

  Jůza, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem klimatizace pro prostor daného depozitáře. Zařízení je navrženo tak, aby zajišťovalo vhodné mikroklima pro skladování místní smíšené sbírky. Hlavním úkolem zařízení je zajistit stálou ...
 • Minerální plniva polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela 

  Bařina, Tomáš
  Bakalářská práce je v její rešeršní části věnována problematice minerálních plniv, které se využívají při výrobě polymerních (nano)kompozitů. Důraz je kladen na ta plniva, která mohou být součástí polymerů exponovaných v ...
 • Moderní nízkoenergetický rodinný dům 

  Pospíchal, Pavel
  Téma bakalářské práce zní moderní nízkoenergetický rodinný dům a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Rodinný dům je navržen se zajímavým architektonickým a dispozičním řešením. Objekt je situován na území kraje ...
 • Modul pružnosti přírodního kamene 

  Hoduláková, Michaela
  Hodnota modulu pružnosti betonu závisí na jeho složení (zejména na použitém kamenivu). Jelikož v současném stavebnictví neexistuje žádná ucelená literatura týkající se modulů pružnosti jednotlivých typů kameniva, je tato ...
 • Monolitická ŽB deska s žebry 

  Dvořák, Vít
  Bakalářská práce řeší návrh železobetonové monolitické liniově podepřené křížem vyztužené stropní desky a návrh podporujících železobetonových žeber. Půdorysný tvar desky je obdélník a deska je 1x výškově zalomená. Obsahem ...
 • Monolitický železobetonový rodinný dům 

  Koždoň, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba monolitického rodinného domu v Křepicích u Hustopečí. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. Dům bude ...
 • Most přes řeku Moravu 

  Menšík, Martin
  Práce se zabývá návrhem nové mostní konstrukce na místě stávajícího mostu na silnici II/312 v obci Vlaské přes řeku Moravu. Hlavní náplní je statický výpočet nosné kontrukce o jednom poli. Byly vypracovány tři studie, z ...
 • Možnosti financování činností stavebního podniku 

  Veselý, Daniel
  Tato práce shrnuje možnosti, které se nabízejí při financování podnikových činností. Teoretická část rozebírá jednotlivé zdroje financí, faktory ovlivňující financování, uvádí informace, které lze získat z finanční analýzy ...
 • Možnosti financování nemovitosti 

  Šiklová, Aneta
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech financování nemovitosti a základních možnostech investování. Cílem této práce je seznámení se základními produkty, kterými lze financovat koupi nemovitosti, a následně seznámení ...
 • Možnosti studia degradace polymerních materiálů v klimatických podmínkách Antarktidy 

  Mičkal, Petr
  Bakalářská práce se v obecné rovině zabývá polymerními materiály a zhodnocením možností testování jejich odolnosti v extrémně klimatických podmínkách Antarktidy. Jsou zde popsány polymerní materiály, jejich charakteristiky, ...
 • Možnosti využití siliky pro výrobu polymery modifikovaných malt 

  Heřmánek, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití pucolánově aktivních příměsí pro polymery modifikované malty. Sleduje vlastnosti modifikované malty s částečným nahrazením cementového pojiva pucolánově aktivními ...