Now showing items 186-205 of 641

 • Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách 

  Dohnal, Filip
  Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce haly pro průmyslovou výrobu v Odrách. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 48 x 56 m, se sedlovou střechou o mírném sklonu a výškou hřebene 10,6 m. Objekt je dvoulodní, ...
 • Obnova historického objektu - Malá Františkánská, Znojmo 

  Šašinka, Jaromír
  Bakalářská práce vychází z ateliérové práce letního semestru během třetího ročníku bakalářského studia. Tématem tohoto projektu je obnova gotického domu. Stavba se nachází v památkově chráněném území města Znojma na rohu ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Hradilová, Daniela
  Projekt Obnova staré pošty Rousínov se nachází v centru města Rousínov na Sušilově náměstí, asi 20 km východně od Brna. Novou náplní je přechodné ubytování specifického typu hostel. V rámci projektu je řešen jednak stávající ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Chovanečková, Nikol
  Tématem bakalářské práce je obnova objektu bývalé pošty na náměstí v Rousínově, a k ní přiléhající přístavba. Tento projekt vychází z ateliérového projektu zpracovaného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. V ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Vondráková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá obnovou památkově chráněného objektu staré pošty v Rousínově u Vyškova a novou přístavbou k tomuto objektu. Hlavním cílem této práce bylo navržení nového funkčního využití objektu staré pošty, ...
 • Obytné celky z přírodních materiálů 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je stanovení nákladů na výstavbu rodinného domu srubového ve srovnání s dřevostavbou. První část práce se věnuje přírodním stavebním materiálům. Jejich vlastnostmi, použitím a porovnáním s ...
 • Ocelová konstrukce haly 

  Kerouš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce výrobní jednolodní haly s rozpětím 30 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly 9,3 m. V hale jsou navrženy dva mostové jeřáby a nosnosti 50 t a 32 t. Konstrukce je ...
 • Ocelová konstrukce letištního hangáru 

  Kuba, Michal
  Obsahom práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie jednoloďového halového objektu letiskového hangáru, určeného pre parkovanie športových lietadiel v okolí mesta Zlín. Pôdorysné rozmery objektu sú 36 x 78 m. Hlavná nosná ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Petrovičová, Lucia
  Obsahem této práce je návrh a statické posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu. Půdorysné rozměry jsou 39,2 x 50,0 m se světlou výškou 10,7m. Nosný systém konstrukce zastřešení je tvořen rovinnými příčnými vazbami ...
 • Omítky s přídavkem jemně mletého vápence 

  Žižlavský, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu přídavku vápence do vápenných omítek. Teoretická část práce se zabývá dělením omítek a jejich použitím, historií využití vápence jako kameniva v omítkářství, jeho využitím v ...
 • Optimalizace nákladů domů pro bydlení z hlediska podlahové plochy 

  Kalábová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje nejmenším podlahovým plochám rodinných domů, V teoretické části, se budeme věnovat základním názvoslovím typu obytná budova, rodinný dům apod. Dále se zde seznámíme s druhem rodinných domů, s ...
 • Optimalizace ocelové prutové konstrukce 

  Lamoš, Radek
  Hlavním tématem práce je nalezení optimálních průřezů pro danou rámovou konstrukci a nabídnout investorovi nejlepší řešení pro realizaci. Cílem je obecně dostat do podvědomí statické chování této konstrukce, zaznamenat ...
 • Optimalizace požadavků na nátěrové systémy na dřevo 

  Bednářová, Ilona
  Práce se zabývá nátěrovými systémy na dřevo. Soustředí se na dělení nátěrových hmot a zkoušení nátěrových systémů. V praktické části byl proveden experiment zaměřený na sledování vlivu povětrnostních vlivů na kvalitu nátěru. ...
 • Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky 

  Kusák, Jiří
  Bakalářská práce je zpracována na téma Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to ...
 • Optimalizace provozu domovní čistírny odpadních vod 

  Kovář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi optimalizace domovní čistírny odpadních vod. V rešeršní části se zaměřuje na způsoby odvádění splaškových vod z malých zdrojů. Dále jsou uvedeny nejčastější sledované ukazatele, které ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Truhlíková, Monika
  Bakalářská práce se věnuje tématu Organizace projektu výstavby. Teoretická část se zaměřuje na objasnění základních pojmů z oblasti projektového řízení, popisuje životní cyklus projektu, časové plánování projektu a závěr ...
 • Ověření kvality povrchové vrstvy betonu pomocí odtrhové zkoušky 

  Fujačková, Hedvika
  Teoretická časť tejto bakalárskej práce definuje základné vlastnosti, delenie a použitie jednotlivých zložiek betónu a zaoberá sa vlastnosťami čerstvého a zatvrdnutého betónu, hlavne pevnosťou v ťahu. Ďalej sa venuje ...
 • Ověřování modulu pružnosti betonu v konstrukcích 

  Halamová, Romana
  Bakalářská práce se zabývá měřením modulu pružnosti betonu ve stávajících konstrukcích. Modul pružnosti je zjišťován různými metodami na vzorcích odebraných z konstrukce. Na závěr jsou výsledky metod porovnány. Bakalářská ...
 • Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru 

  Kočičková, Veronika
  Cílem této práce je zhodnocení geologických poměrů a trvanlivosti hloubené stanice metra v Kataru. Dále se práce zabývá postupem výstavby a výpočtem vybraných prvků konstrukce. Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě ...
 • Penzion Na Pasekách 

  Musílková, Julie
  V rámci bakalářské práce jsem řešila projekt penzionu, který je umístěn v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o stavbu samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem a je určena k rekreaci s ...