Now showing items 512-531 of 641

 • Určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Českém masivu 

  Blahut, Dominik
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit geotechnické a hydrogeologické charakteristiky lokality v Českém masivu. Prvním úkolem práce je rešeršní činnost popisu lokality a jejího přilehlého území. Dále se práce bude zaobírat ...
 • Určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení jejich vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Západních Karpatech 

  Mikulica, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na určení geotechnických a hydrogeologických charakteristik vybraných zemin a stanovení její vhodnosti pro založení stavby na příkladu lokality v Západních Karpatech. V této práci jsou ...
 • Účelová mapa hasičského cvičiště 

  Petrlík, Karel
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy hasičského cvičiště v katastrálním území Perknov na okraji města Havlíčkův Brod. Jedná se o zaměření budov, hřiště a ostatních důležitých prvků lokality včetně nové ...
 • Účinnost těsnicí clony VD Karolinka analyzovaná metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením účinnosti těsnicí clony vodního díla Karolinka metodou elektrické impedanční spektrometrie. Těsnicí clona byla aplikována do tělesa hráze v roce 2013 během komplexní rekonstrukce. V ...
 • Úprava autobusového nádraží v Moravské Třebové 

  Beneš, Petr
  Náplní bakalářské práce je úprava stávajícího autobusového nádraží včetně dnes neurčitých zpevněných ploch určených pro živelné parkování v jeho okolí. Práce obsahuje úpravy komunikací pro pěší provoz, které zvyšují jejich ...
 • Úprava toku - využití revitalizačních prvků v korytě 

  Bareš, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení revitalizačních prvků do stávajícího vodního toku Jordán s cílem zaměřit se a zpracovat naměřené hodnoty vodního toku Jordán, který se nachází v katastrálním území Rožnov [742929] a ...
 • Úprava toku na vybrané lokalitě v návaznosti na ochranu lokality před povodněmi 

  Úlehla, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na posouzení kapacity koryta řeky Bečvy v intravilánu města Přerov a navržení protipovodňové ochrany pro celé město. Protipovodňová ochrana byla zpracována ve dvou variantách. V první variantě se ...
 • Úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník 

  Mačát, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout úpravu vlečkových kolejí v Mělníku. Úpravy zahrnují nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je nové vybudování železničního spodku, svršku a jejich odvodnění.
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů 

  Prokš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá ověřením nelineárního materiálového modelu zeminy FHWA SOIL během smykové zkoušky. Pro řešení nelineární úlohy byl použit software LS-DYNA s explicitní formulací metody konečných prvků. Hodnoty ...
 • Vědecko-technický park Roztoky - technologická etapa opláštění 

  Vyplel, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy opláštění Vědecko-technického parku Roztoky. Je zde popsán celkový postup realizace provětrávané fasády. Práce obsahuje technologický předpis montáže provětrávané ...
 • Vinařský dům Klentnice - technologická etapa zastřešení 

  Lupač, David
  Předmětem této bakalářské práce je zastřešení objektu, jehož hlavním využitím je provozování malého až středního vinařství rodinného typu s prodejem vína vlastní produkce a ubytováním formou malého penzionu. Práce obsahuje ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Svoboda, Filip
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly o půdorysných rozměrech 37,7 x 56 m a výšky 9m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235 Hlavní nosná konstrukce sestává z ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Maleňák, Jan
  Práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly o půdorysných rozměrech 30 × 60 m a světlé výšce 12 m. Hlavní nosná část je tvořena příhradovým vazníkem s rozpětím 30 m. Jedná se o vaznicovou soustavu ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Horka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 50 x 60 m. Výška haly je 14,5 m. Sportovní hala je určena pro sporty jako badminton, basketbal, futsal, fotbal, házená, ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Jakubíček, Tomáš
  Navrhl jsem nosnou konstrukci zastřešení víceúčelové sportovní haly nacházející se ve městě Pardubice. Půdorysné rozměry budovy jsou 50x80m a výška je 15m. Jedná se o obloukovou příhradovou konstrukci, která se nachází nad ...
 • Vlastnosti alkalicky aktivovaných aluminosilikátů zatížených vysokými teplotami 

  Halasová, Kristýna
  V současné době je pojem geopolymer či alkalicky aktivovaný aluminosilikát čím dál více zmiňovaným tématem. Bylo již uskutečněno mnoho studií, jak tyto materiály využívat, zejména kvůli výhodným kvalitativním, ale i ...
 • Vlastnosti anaerobních čistírenských kalů malých producentů 

  Pospíšil, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dnešního čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti primárního kalu. Práce je zaměřena na přírodní způsoby čištění odpadních vod. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Vlastnosti malt s dolomitickým vápnem 

  Dořičáková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlastností a tvorbou pevné struktury v maltách s dolomitickým vápnem. První část bakalářské práce je zaměřena na historii, výrobu a vlastnosti dolomitického vápna. Druhá část bakalářské ...
 • Vliv jemnosti mletí živce a křemene na slinování porcelánového střepu 

  Bajer, Tomáš
  Vlastnosti křemene a živce jakožto dvou nejpoužívanějších základních surovin pro výrobu klasického porcelánu mají na koncové vlastnosti výrobku významný vliv. Obecně se se zvyšující se jemností mletí těchto surovin pozitivně ...
 • Vliv nanovláken na cementové kompozity v čerstvém i ztvrdlém stavu 

  Lisztwanová, Ewa
  Bakalářská práce je zaměřena na studium použití různých druhů nanovláken v kompozitech se silikátovou matricí a jejich vlivem na základní parametry a mikrostrukturu. V práci jsou také experimentálně ověřeny množnosti ...