Now showing items 520-539 of 641

 • Verifikace nelineárních materiálových modelů 

  Prokš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá ověřením nelineárního materiálového modelu zeminy FHWA SOIL během smykové zkoušky. Pro řešení nelineární úlohy byl použit software LS-DYNA s explicitní formulací metody konečných prvků. Hodnoty ...
 • Vědecko-technický park Roztoky - technologická etapa opláštění 

  Vyplel, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy opláštění Vědecko-technického parku Roztoky. Je zde popsán celkový postup realizace provětrávané fasády. Práce obsahuje technologický předpis montáže provětrávané ...
 • Vinařský dům Klentnice - technologická etapa zastřešení 

  Lupač, David
  Předmětem této bakalářské práce je zastřešení objektu, jehož hlavním využitím je provozování malého až středního vinařství rodinného typu s prodejem vína vlastní produkce a ubytováním formou malého penzionu. Práce obsahuje ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Svoboda, Filip
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly o půdorysných rozměrech 37,7 x 56 m a výšky 9m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235 Hlavní nosná konstrukce sestává z ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Maleňák, Jan
  Práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly o půdorysných rozměrech 30 × 60 m a světlé výšce 12 m. Hlavní nosná část je tvořena příhradovým vazníkem s rozpětím 30 m. Jedná se o vaznicovou soustavu ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Horka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 50 x 60 m. Výška haly je 14,5 m. Sportovní hala je určena pro sporty jako badminton, basketbal, futsal, fotbal, házená, ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Jakubíček, Tomáš
  Navrhl jsem nosnou konstrukci zastřešení víceúčelové sportovní haly nacházející se ve městě Pardubice. Půdorysné rozměry budovy jsou 50x80m a výška je 15m. Jedná se o obloukovou příhradovou konstrukci, která se nachází nad ...
 • Vlastnosti alkalicky aktivovaných aluminosilikátů zatížených vysokými teplotami 

  Halasová, Kristýna
  V současné době je pojem geopolymer či alkalicky aktivovaný aluminosilikát čím dál více zmiňovaným tématem. Bylo již uskutečněno mnoho studií, jak tyto materiály využívat, zejména kvůli výhodným kvalitativním, ale i ...
 • Vlastnosti anaerobních čistírenských kalů malých producentů 

  Pospíšil, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dnešního čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti primárního kalu. Práce je zaměřena na přírodní způsoby čištění odpadních vod. Hlavní pozornost je věnována ...
 • Vlastnosti malt s dolomitickým vápnem 

  Dořičáková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlastností a tvorbou pevné struktury v maltách s dolomitickým vápnem. První část bakalářské práce je zaměřena na historii, výrobu a vlastnosti dolomitického vápna. Druhá část bakalářské ...
 • Vliv jemnosti mletí živce a křemene na slinování porcelánového střepu 

  Bajer, Tomáš
  Vlastnosti křemene a živce jakožto dvou nejpoužívanějších základních surovin pro výrobu klasického porcelánu mají na koncové vlastnosti výrobku významný vliv. Obecně se se zvyšující se jemností mletí těchto surovin pozitivně ...
 • Vliv nanovláken na cementové kompozity v čerstvém i ztvrdlém stavu 

  Lisztwanová, Ewa
  Bakalářská práce je zaměřena na studium použití různých druhů nanovláken v kompozitech se silikátovou matricí a jejich vlivem na základní parametry a mikrostrukturu. V práci jsou také experimentálně ověřeny množnosti ...
 • Vliv provedení izolací na cenu a kvalitu díla 

  Gad, Marián
  Bakalárska práca sa zameriava na vplyv izolácie spodnej stavby, izolácie plochej strechy a izolácie fasády na kvalitu a cenu stavby. Teoretická časť práce je zameraná na popis tvorby cien, nákladov a ich kalkuláciu, rozpočet ...
 • Vliv příčných dnových prvků na tlumení energie proudu ve vývaru 

  Knoflíček, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá porovnáním míry disipované kinetické energie proudu ve vývarech různých příčných průřezů, doplněných příčnými dnovými prvky na základě modelového výzkumu. Účel práce vyplývá z požadavku rekonstruovat ...
 • Vliv šířky přelivu pravoúhlého průřezu se širokou korunou na hodnotu součinitele průtoku 

  Kašpar, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o vlivu šířky přelivu se širokou korunou na součinitel průtoku. Na základě měření úrovně hladiny před přelivem při různych průtokovych stavech a šířce koruny přelivu, byly stanoveny součinitele ...
 • Vliv technologie výstavby na cenu stavebního díla 

  Netolická, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vlivu technologie výstavby na cenu stavebního díla. Teoretická část popisuje tématiku ceny, nákladů, stanovení rozpočtu, druhů výstavby a konstrukčních systémů. Praktická část ...
 • Vliv tuhosti spojů na namáhání ocelových prutových konstrukcí 

  Šik, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu skutečného chování styčníků ocelových prutových konstrukcí. V úvodních kapitolách jsou popsány jednotlivé přístupy k modelování styčníků. První přístup je založen na algoritmech ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Sloupenský, David
  Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva při různé vlhkosti a ověřením závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dřeva. V experimentální části se na vzorcích dřeva stanoví ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Novák, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami smrekového dreva pri rôznej vlhkosti a overuje závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dreva. Teoretická časť tejto práce je zameraná na popis ...
 • Vliv ztekucení surovinové směsi na vlastnosti porcelánového střepu na bázi hlinitanového cementu 

  Kašíková, Milada
  Tato bakalářská práce se zabývá ztekucováním hlinitanových cementů pomocí vhodných druhů ztekucovadel a plastifikačních přísad. V praktické části budou srovnány výsledky ztekucení hlinitanového cementu a kaolinu, který se ...