Now showing items 597-616 of 641

 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna 

  Zajíčková, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo zameranie a vyhotovenie účelovej mapy na území mesta Brna, konkrétne časti Wilsonovho lesa. Bola vybudovaná pomocná meračská sieť, ktorá bola prostredníctvom štátneho bodového poľa ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Bartoloměje v Medlově 

  Lazoríková, Monika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie areálu kostola sv. Bartoloměje v Medlove. Prvá časť práce sa zaoberá meračskými prácami, ktoré zahrňujú prípravu, rekognoskáciu a samotné meranie. Druhá časť práce popisuje spracovanie ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Kateřiny v Ketkovicích 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie vlastného pamiatkového objektu a súvisiaceho okolia kostola sv. Kateřiny v Ketkoviciach. Prvá časť tejto práce sa zaoberá prípravnými prácami a meračskými prácami. Ďalšia časť práce ...
 • Zaměření areálu sýpky v hospodářském dvoře u zámku v Drnholci 

  Nedvěd, Marián
  Cieľom bakalárskej práce je vyhotovenie komplexnej účelovej mapy areálu sýpky pri zámku v obci Drnholec v mierke 1:250 a súvisejúceho okolia vrátane vytvorenia stavebnej dokumentácie objektu podľa zvyklostí Národního ...
 • Zaměření kostela sv. Václava v Ruprechtově a zmapování jeho okolí 

  Hirš, Bořivoj
  Cílem této bakalářské práce je zaměření kostela sv. Václava v Ruprechtově a přilehlého okolí včetně hřbitova. První část se zabývá měřickými pracemi a druhá část popisuje zpracování naměřených dat a tvorbu grafických ...
 • Zaměření lokality Strom - sever v Brně, Soběšicích 

  Olšovský, Vít
  Cílem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření a účelová mapa lokality Strom - sever v Soběšicích. První část se zabývá měřickými pracemi, jako jsou, přípravné práce, bodové pole a zaměření polohopisu a výškopisu. ...
 • Zaměření přírodní lokality "Orinoko I " Brno, Obřany 

  Petrová, Kateřina
  Obsahem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality Orinoko v měřítku 1:500. V této lokalitě je velmi členitý terén, proto je část práce věnována terénním tvarům a jejich zobrazení v ...
 • Zaměření přírodní lokality "Orinoko II " Brno, Obřany 

  Slezáková, Hana
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy 1:500 v lokalitě Brno, Obřany. V dané lokalitě byla vybudována měřická síť pomocí technologie GNSS a podrobné body byly určeny tachymetricky. Tato lokalita je velmi ...
 • Zaměření závrtů na vilémovické plošině 

  Jackulíková, Denisa
  Cieľom bakalárskej práce bolo zameranie závrtov na Harbešsko-Vilémovickej plošine spolu s ich blízkym okolím. Bola vytvorená sieť pomocných meračských stanovísk prevažne prostredníctvom technológie GNSS. Zvyšné stanoviská ...
 • Zaměření závrtů na vilémovické plošině 

  Kroupa, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce bylo tachymetrické zaměření lokality u obce Vilémovice. Jednalo se o polohové zaměření pole a části obce Vilémovice spolu s podrobným zaměřením vrtů. Na základě tohoto měření byla vypracována ...
 • Zastřešení církevního objektu 

  Lecián, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce zastřešení církevního objektu o půdorysných rozměrech 15,5 x 17,5m v obci Chudčice severozápadně od Brna. Výška objektu je 16m z toho 12m tvoří krov. Hlavní nosnou ...
 • Zastřešení čerpací stanice PHM 

  Očadlík, Martin
  Mým úkolem bylo navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení čerpací stanice PHM. Rozměry konstrukce byly stanoveny na základě dopravní obslužnosti 8 odběrných míst. Stavba je uvažována v lokalitě Zlín. Statický ...
 • Zastřešení hokejového hřiště 

  Pauer, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení ledové plochy pro sportovní a rekreační využití v Kyjově. Jako hlavní materiál nosných prvků byla navržena ocel S355. Objekt má obdélníkový půdorys o ...
 • Zastřešení nástupiště autobusového nádraží ve Velké Bíteši 

  Badin, Vít
  Práce se zabývá statickým výpočtem a posouzením nosné ocelové konstrukce zastřešení nástupiště. Objekt se nachází v centru města Velké Bíteše. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 12 x 50 metrů. Výška konstrukce je 6 metrů. ...
 • Zastřešení novostavby bytového domu v Rajhradě 

  Houha, Jan
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu novostavby bytového domu v Rajhradě. Střecha je navržena jako dvouplášťová pultová plochá střecha tvořena dřevěnými vazníky spojovanými styčníkovými plechy. ...
 • Zastřešení rodinného penzionu v Mistříně 

  Šmak, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení rodinného penzionu v Mistříně. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, ...
 • Zastřešení sportovní haly 

  Müller, Radek
  Ve svém projektu jsem se věnoval návrhu zastřešení bazénu v obci Brno. Jako hlavní konstrukční materiál bylo použito lepené lamelové dřevo. Pro přidružené konstrukce byla použita ocel a rostlé dřevo. Konstrukce má rozpětí ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Ondruš, Petr
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové obloukové konstrukce sportovního objektu o půdorysných rozměrech 40,0 x 60,0 m. Objekt je situován v lokalitě Olomouc. Konstrukční systém tvoří příčné vazby – ...
 • Zastřešení víceúčelového objektu 

  Jelínková, Markéta
  Cílem práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelového objektu. Řešený objekt se nachází v lokalitě Česká Třebová. Půdorysný rozměr má obdélníkový tvar 45,6 x 61,5m. Výška ve vrcholu ...
 • Zastřešení víceúčelového objektu 

  Vojta, Radek
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení víceúčelového objektu. Objekt se bude nacházet v lokalitě Třebíč. Půdorysné rozměry objektu jsou 80,6 × 54,5 m a výška objektu činí ...