Now showing items 21-40 of 641

 • Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností 

  Vosyka, Luboš
  Cílem této práce je praktické přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností na části k.ú. Leština u Světlé (680541), v rozsahu parcel KN č. 138/41 – 44, č. 138/49 – 50, č. 138/64 – 65, č. 138/72 a ...
 • Vyhodnocení technického stavu kanalizace v malých obcích 

  Gembalová, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení počtu a závažností poruch na kanalizační síti v malých obcích v Jihomoravském kraji. Na začátku práce je seznámení s příslušnou legislativou a objasnění základních pojmů. Z ...
 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Řízení oběžného majetku ve stavebním podniku 

  Karlíčková, Eva
  Práce se zabývá řízením oběžného majetku ve vybrané stavební firmě. V rámci této problematiky je oběžný majetek definován, je vymezena jeho struktura a následně je popsáno řízení jednotlivých složek oběžného majetku. V ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu 

  Kohout, Jiří
  Cílem a obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu Rozhledna v Chrudimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, Franki piloty, piloty CFA a základové konstrukce. Technologické ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Koblížek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nadstandardního rodinného domu s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím v obci Trubějov. Návrh je zpracován na úrovni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. ...
 • Rodinný dům 

  Kojan, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jedno-generačního rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je téměř na rovinatém terénu na vybraném pozemku v obci Vlkovice ...
 • Rodinný dům 

  Kolegar, Benjamin
  Předmětem bakalářské práce je projekt samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Hrušovanech u Brna. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení a s připojenou garáží. Navrženým materiálem pro nosné i nenosné ...
 • Apartmány - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hošek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalace v apartmánech. Objekt je situován v Otrokovicích. Jde o nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími. V teoretické části je pojednáno o ...
 • Rodinný dům s rehabilitační ordinací 

  Klimšová, Barbora
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s rehabilitační ordinací v Hronově. Objekt je členěn z části pro provoz rehabilitační ordinace, z části je určen pro bydlení. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. ...
 • Můj dům 

  Vondra, Miloš
  Záměrem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou, v tomhle případě mluvíme o kanceláři. Kancelář je využívána majitelem domu. Objekt je situován na území středočeského kraje ve městě ...
 • Zesílení průmyslové stropní konstrukce 

  Neděla, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zesílení průmyslové stropní konstrukce. Práce se skládá z části teoretické a výpočtové. V teoretické části jsou definovány jednotlivé problémy konstrukce. Výpočtová část se skládá ze ...
 • Kostní porcelán na bázi hlinitanového cementu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je posoudit vlastnosti kostního porcelánu s využitím hlinitanových cementů pro přípravu porcelánových střepů. V rámci teoretické části bakalářské práce je popsána problematika technologie výroby ...
 • Lávka pro pěší v obci Staré Město 

  Němec, Martin
  Bakalářská práce „Lávka pro pěší v obci Staré Město“ se zabývá železobetonovou lávku pro chodce a cyklisty. Lávka se nachází na řece Krupá. Konstrukce je uvažována jako rám. Cílem práce je navrhnout vodorovnou část rámu a ...
 • Zastřešení sportovní haly 

  Müller, Radek
  Ve svém projektu jsem se věnoval návrhu zastřešení bazénu v obci Brno. Jako hlavní konstrukční materiál bylo použito lepené lamelové dřevo. Pro přidružené konstrukce byla použita ocel a rostlé dřevo. Konstrukce má rozpětí ...
 • Rodinný dům 

  Musil, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní a částečně podsklepený se sedlovou střechou. Půdorysný tvar je sestaven ze dvou obdélníků a poloviny šestiúhelníku. ...
 • Zaměření areálu sýpky v hospodářském dvoře u zámku v Drnholci 

  Nedvěd, Marián
  Cieľom bakalárskej práce je vyhotovenie komplexnej účelovej mapy areálu sýpky pri zámku v obci Drnholec v mierke 1:250 a súvisejúceho okolia vrátane vytvorenia stavebnej dokumentácie objektu podľa zvyklostí Národního ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Opršálová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v zadaném objektu. Řešený objekt je nepodsklepený s pěti ...
 • Studium požární odolnosti betonů pro tunelová ostění 

  Ondryášová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá studiem požární odolnosti betonu pro tunelová ostění. Shrnuje problematiku dosavadních znalostí o odolnosti betonu v tunelech a zabývá se chováním jednotlivých částí betonu při vystavení vysokým ...
 • Možnosti využití siliky pro výrobu polymery modifikovaných malt 

  Heřmánek, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití pucolánově aktivních příměsí pro polymery modifikované malty. Sleduje vlastnosti modifikované malty s částečným nahrazením cementového pojiva pucolánově aktivními ...