Now showing items 1-20 of 641

 • Rodinný dům s prodejnou chovatelských potřeb 

  Meliš, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s prodejnou chovatelských potřeb v příměstské části Klobušice města Ilava. K objektu náleží parkoviště pro 3 osobní automobily pro veřejnost a parkoviště pro 1 osobní ...
 • Vytápění penzionu 

  Grigarová, Karolína
  Tato bakalářská práce zpracovává systém vytápění pro penzion. Teoretická část je zpracována na téma zplyňovací kotle. Výpočtová část obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh teplosměnných ploch, dimenzování potrubí a návrh ...
 • Vliv provedení izolací na cenu a kvalitu díla 

  Gad, Marián
  Bakalárska práca sa zameriava na vplyv izolácie spodnej stavby, izolácie plochej strechy a izolácie fasády na kvalitu a cenu stavby. Teoretická časť práce je zameraná na popis tvorby cien, nákladov a ich kalkuláciu, rozpočet ...
 • Vyhotovení účelové mapy 

  Adamcová, Jana
  Cílem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření areálu firmy SEKO Aerospace a.s. v katastrálním území Louny. A následné vytvoření účelové mapy v měřítku 1:500, obsahující polohopis, výškopis, povrchové znaky ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby Silo Tower 

  Bittnerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby Silo Tower v Olomouci. Obsahem práce je především zpracovaná studie realizace hlavních technologických etap tohoto objektu. Pro etapu hrubé vrchní stavby ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Hájek, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením účelové mapy v lokalitě u obce Babice nad Svitavou. Jedná se o zaměření krasových jevů, vstupů do jeskyň a daného okolí. Účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:500, souřadném systému ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a jeho vyhodnocení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní bakalářské ...
 • Minerální plniva polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela 

  Bařina, Tomáš
  Bakalářská práce je v její rešeršní části věnována problematice minerálních plniv, které se využívají při výrobě polymerních (nano)kompozitů. Důraz je kladen na ta plniva, která mohou být součástí polymerů exponovaných v ...
 • Dostavba ZŠ Slovanské náměstí 

  Fajkusová, Kateřina
   Projekt se zabývá optimalizací funkcí a dostavbou Základní školy Slovanské náměstí. Tato škola se nachází na slovanském náměstí (č.p. 1218) v Brně – Králově poli a je součástí nemovitých kulturních památek města Brna. ...
 • Cyklotrasa mezi Havířovem a Hrabovou 

  Kocurek, Ondřej
  Bakalářská práce řeší návrh cyklotrasy mezi městem Havířov a městskou částí Ostrava - Hrabová. Současné cyklotrasy jsou v tomto území vedeny částečně po silnicích druhé třídy II/478 a II/473, kde je vysoká intenzita dopravy, ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Horka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 50 x 60 m. Výška haly je 14,5 m. Sportovní hala je určena pro sporty jako badminton, basketbal, futsal, fotbal, házená, ...
 • Zkoušení počáteční pevnosti betonu elektronickým tvrdoměrem 

  Holbová, Monika
  Táto práca rieši tvorbu kalibračných vzťahov pre stanovenie počiatočných pevností betónu v tlaku pomocou nepriamych (nedeštruktívnych) metód. Zaoberá sa novinkami v oblasti tvrdomerných metód. Pre experiment bolo vyrobených ...
 • Teplovzdušné vytápění tělocvičny 

  Janková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro dva vybrané prostory, tělocvičnu a její hygienické zázemí, tak aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na mikroklima sportovních ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Hrbáček, Adam
  Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu, rodinného domu s projekční kanceláří. Vypracovány byly textové zprávy, stavební výkresy, posouzení z hlediska tepelné techniky, ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům 

  Jastřembská, Monika
  Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v Pukanci. Cílem této práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je navrhován jako dvougenerační. Objekt má dvě patra a je nepodsklepený. Je zděný z ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Jakubíček, Tomáš
  Navrhl jsem nosnou konstrukci zastřešení víceúčelové sportovní haly nacházející se ve městě Pardubice. Půdorysné rozměry budovy jsou 50x80m a výška je 15m. Jedná se o obloukovou příhradovou konstrukci, která se nachází nad ...
 • Vyhledávací studie obchvatu obce Ostroměř 

  Mališová, Linda
  Předmětem mé bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Ostroměř, která se nachází v okrese Jičín, Královéhradecký kraj. Obchvat bude navazovat na stávající komunikaci I/35, která v současnosti prochází středem ...
 • Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky 

  Kusák, Jiří
  Bakalářská práce je zpracována na téma Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to ...
 • Pravděpodobnostní model pevnosti výztuže pro textilní beton a jeho porovnání s experimenty 

  Lomič, Jiří
  Cílem předložené bakalářské práce bylo sestavit pravděpodobnostní model pevnosti výztuže textilního betonu. Tato výztuž se skládá z vláknitých svazků ze skelného materiálu, které jsou impregnované epoxidovou pryskyřicí. ...
 • Srovnání analytických metod pro výpočet stability svahu 

  Líšková, Ivana
  Úlohou bakalářské práce je porovnat analytické metody výpočtu stability svahů. V práci je provedená analýza stupně stability modelového svahu v programu GEO5 aj analýza bez použití softwaru. Výpočet stupně stability je ...