Now showing items 1-20 of 658

 • Financování bytové potřeby 

  Štindl, Petr
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu ...
 • Stavebně technický průzkum objektu 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je diagnostický průzkum železničního klenbového mostu v km 16,019 na trati Kojetín – Valašské Meziříčí v obci Hulín. Teoretická část práce obsahuje popis stavebně technického průzkumu a ...
 • Stavebně technický průzkum budovy gymnázia 

  Houška, Radek
  Tato bakalářská práce pojednává především o stavebně technickém průzkumu gymnázia v Brně – Řečkovicích. Diagnostický průzkum slouží jako podklady pro zpracování technické dokumentace rekonstrukce a nástavby nového podlaží ...
 • Dvoubytový rodinný dům s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí 

  Kašík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby dvoubytového rodinného domu s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní objekt. Dům je zastřešen plochou střechou. V objektu se ...
 • Změna souřadnicového systému vektorové katastrální mapy 

  Svobodová, Petra
  V bakalářské práci se zabývám změnou souřadnicového systému vektorové katastrální mapy KM-D v systému stabilního katastru na vektorovou katastrální mapu KMD v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V první ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Jetelina, Michal
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje popisu a charakteristice teplovodního vytápění, jež je v návrhu užito. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu. Systém je navrhnut jako ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale 

  Bardonová, Hedvika
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a výtokovými armaturami, zejména armaturami se samočinným uzavíráním. Výpočtová ...
 • Moderní nízkoenergetický rodinný dům 

  Pospíchal, Pavel
  Téma bakalářské práce zní moderní nízkoenergetický rodinný dům a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Rodinný dům je navržen se zajímavým architektonickým a dispozičním řešením. Objekt je situován na území kraje ...
 • Rodinný dům s vinárnou 

  Hlavinková, Veronika
  Předmětem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu s vinárnou, v katastrálním území obce Litovel. Jedná se o třípodlažní samostatně stojící dům, který svým dispozičním řešením odpovídá ...
 • Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností 

  Vosyka, Luboš
  Cílem této práce je praktické přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností na části k.ú. Leština u Světlé (680541), v rozsahu parcel KN č. 138/41 – 44, č. 138/49 – 50, č. 138/64 – 65, č. 138/72 a ...
 • Vzduchotechnika výstavního prostoru 

  Bače, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu výstavního prostoru. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům 

  Klečková, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba energeticky úsporného dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu ve Zlíně. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje pozemku a okolní zástavbě. Dům je určen pro bydlení ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Krumpl, Zdenek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt je umístěn do klidné lokality na okraji města Polička, k. ú. Polička. Dům je svojí kapacitou vhodný pro ...
 • Řešení a uspořádání vertikálních kořenových filtrů 

  Roupec, Ladislav
  Práce se zabývá inovativním technickým řešením vertikálních skrápěných filtračních systémů, řazených do kategorie přírodní způsoby čištění vod. Samotné vertikální filtry pro kořenové čistírny zažívají v současné době rozmach ...
 • Nosná ocelová konstrukce velodromu 

  Dušek, Ivo
  Návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly pro dráhovou cyklistiku. Posouzení hlavních nosných prvků. Řešení vybraných spojů. Vypracování výrobních výkresů vybraných dílců.
 • Vytvoření dokumentace přechodného dopravního značení 

  Mrázková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby grafické části dokumentace přechodného dopravního značení a poukazuje na chyby, jichž se zhotovitelé takovýchto dokumentací někdy dopouštějí. Pro tyto dokumentace navrhuje ...
 • Stanovení zatěžovacích momentů sektoru jezového pole VD Roudnice nad Labem 

  Růžek, Patrik
  Tato práce se zabývá stanovením zatěžovacích momentů na hydrostatickém sektorovém jezu v Roudnici nad Labem. Problematika se řeší z důvodu vyskytlé závady při sklápění sektoru. Cílem této práce je určit výsledné zatěžovací ...
 • Vliv ztekucení surovinové směsi na vlastnosti porcelánového střepu na bázi hlinitanového cementu 

  Kašíková, Milada
  Tato bakalářská práce se zabývá ztekucováním hlinitanových cementů pomocí vhodných druhů ztekucovadel a plastifikačních přísad. V praktické části budou srovnány výsledky ztekucení hlinitanového cementu a kaolinu, který se ...
 • Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část ...
 • Tvorba modelu budovy 

  Řehořová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením budov v aeálu Fakulty stavební Vysokého Učení Technického v Brně a následnou tvorbou digitálního 3D modelu v grafickém rozhraní SketchUp. Výsledkem je generalizovaný prostorový ...