Now showing items 494-513 of 1232

 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Obvyklá doba a frekvence pozorování vybraných situací dopravního provozu řidičem 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je vyhodnotit obvyklou dobu a frekvenci pozorování vybraných situací v dopravním provozu. Nezbytná součást této problematiky je řidič a v této souvislosti je zde popisována osobnost řidiče a psychologické ...
 • Obvyklá doba a frekvence pozorování zpětných zrcátek a přístrojové desky řidičem 

  Krejčí, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou obvyklé doby pozorování a frekvence pozorování zpětných vozidlových zrcátek a přístrojové desky. Teoretická část práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti vizuálního rozptýlení řidiče, ...
 • Obvyklá doba pozorování prvků dopravního značení řidičem 

  Tlačbabová, Jana
  Diplomová práce se zabývá obvyklou dobou pozorování prvků dopravního značení řidičem. V první části je provedena literární rešerše, je zde popsáno měřící zařízení eyetracker, které slouží k zaznamenávání pohybu oka. Dále ...
 • Ocenění a posouzení rozvojových možností nemovitých věcí výrobního areálu obvyklou cenou 

  Hanzlovská, Nikola
  Hlavním cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé pro výrobní areál pomocí oceňovacích metod. Dílčím cílem bylo určit podle výsledků ocenění, nejlepší možné využití objektu a určení rozvojových možností. Diplomová ...
 • Ocenění bytu zatíženého služebností 

  Matoušková, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku věcných břemen. Jedná se o služebnost bytu zatěžující byt v rodinném domě. Práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. Textová část rozebírá obecné pojmy, které se ...
 • Ocenění konkrétního podniku 

  Vedra, Ivo
  Maximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné ...
 • Ocenění majetku podniku pro účely jeho prodeje s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vrábľová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ocenění majetku podniku pomocí metody diskontovaných peněžních toků. V první části jsou definována teoretická východiska. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány v praktické části, která ...
 • Ocenění nemovitostí výrobního areálu s možným alternativním odprodejem části areálu 

  Pilátová, Lucie
  Hlavním cílem magisterské práce je analýza metod oceňování výrobního podniku. Magisterská práce je kromě úvodu a závěru členěna do několika dílčích kapitol. Teoretická část práce seznamuje s jednotlivými přístupy, které ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Ocenění podniku 

  Jemelíková, Hana
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Nemocnice Hranice, a.s. k datu 1. 1. 2013. V teoretické části jsou vyjasněny základní pojmy související s problematikou oceňování, jsou popsány základní metody ocenění a postup ...
 • Ocenění podniku ABC a.s. 

  Božková, Klára
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybraného podniku pomocí výnosové metody ocenění. V první časti diplomové práce je problematika ocenění vymezena teoreticky a tyto poznatky jsou poté použity v analytické a praktické části ...
 • Ocenění podniku Amaprint Kerndl s.r.o. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvoleného podniku. Ocenění bylo provedeno na základě výnosových metod ocenění. První část práce se zabývá teoretickými východisky práce, na jejichž základě mohla být zpracována část ...
 • Ocenění podniku Hanácké železárny a pérovny, a.s. 

  Hubálková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá určením subjektivní hodnoty firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Praktická část se věnuje analýze vnějšího a vnitřního potenciálu a finanční situace společnosti. Na základě stanovení generátorů ...
 • Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav 

  Procházková, Jana
  Cílem diplomové práce je stanovit celkovou hodnotu vlastního kapitálu firmy Společnost XXX s.r.o. za použití aktuálních oceňovacích metod. Vzhledem k tomu, že jsou v mé práci použity metody výnosové, nechybí ani strategická ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Bouchalíková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá oceněním podniku ZELTR Agro a. s. V první části práce jsou definována teoretická východiska potřebná pro ocenění podniku. Praktická část práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Lančaričová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stanovením subjektívnej hodnoty podniku IFE-CR, a.s. za pomoci vybranej výnosovej metódy. Ocenenie bude prevedené k dátumu 31. 12. 2013. Teoretická časť objasňuje hlavné pojmy a charakterizuje ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vebrová, Jana
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvolené společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice ocenění. Tyto ...
 • Ocenění podniku XYZ s.r.o. 

  Hrabicová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku XYZ s.r.o. výnosovou metodou. V první části diplomové práce jsou vymezena teoretická východiska oceňování podniku. V analytické části práce je vypracována strategická analýza, ...
 • Ocenění pozemku zatíženého služebností 

  Nedůchalová, Ludmila
  Diplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, ...